23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Metro Service A/S

Erstatningsbusser for metroen


Metro Service A/S

151521-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Erstatningsbusser for metroen
OJ S 52/2024 13/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Metro Service A/S
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Erstatningsbusser for metroen
Beskrivelse : Udbuddet omfatter buskørsel ved både planlagte og ikke-planlagte driftsstop af metroen. For omfanget og beskrivelsen henvises til bilag 1, kravspecifikationen. • For at kunne udføre en del af vedligeholdelsen af metroens infrastruktur og udføre tests er det nødvendigt at lukke hele eller dele af banen og erstatte den med busser. Buskørsel under planlagte lukninger varsles mindst 1 måned i forvejen og vil forekomme i cirka 4000 timer om året, primært i tidsrummet 00.00-05.30. • Buskørsel ved akut lukning, der omfatter kørsel planlagt med mindre end 1 månedsvarsel grundet pludselige nedbrud, vil forekomme i cirka 350 timer om året. Ved nedbrud på metroen af ukendt varighed eller forventet varighed på over 2 timer skal der akut kunne indsættes af busser på alle tidspunkter af døgnet og med kort varsel. Værdien for ovenstående forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. pr år. Kontraktperiode løber fra 14.06.2024 - 30.09.2027 + 2 x 1 års option.
Identifikator for proceduren : b893caf9-1a50-46bd-a246-335d7ec92491
Intern identifikator : Erstatningsbusser for metroen
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en forhandlingsrunde, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive bud. Da det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal have busser med fungerende rejsekortudstyr, er det en forudsætning, at tilbudsgiver har en kontrakt med et offentligt transportselskab. Denne kontrakt giver dog ikke tilbudsgiver ret til at anskaffe eller beholde rejsekortudstyr. Tilbudsgiver skal uanset omstændighederne udarbejde et ESPD som en integreret del af tilbuddet. Efter afgivelse af det første bud skal tilbudsgiver præsentere sit tilbud på et møde af cirka 1,5 timers varighed, hvor det lægges særlig vægt på planlægning og opfølgning, især i henhold til bilag 1, kravspecifikationens punkt 3 samt 7. Som opfølgning på præsentationsrunden vil ordregiver opfordre alle tilbudsgivere til at afgive et endelig tilbud. Præsentationen sammen med det endelige tilbud vil danne grundlag for evalueringen. For processen henvises til afsnit 3.7, og for evalueringen henvises til afsnit 8.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kun i hovedstadsområdet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Erstatningsbusser for metroen
Beskrivelse : Udbuddet omfatter buskørsel ved både planlagte og ikke-planlagte driftsstop af metroen. For omfanget og beskrivelsen henvises til bilag 1, kravspecifikationen. • For at kunne udføre en del af vedligeholdelsen af metroens infrastruktur og udføre tests er det nødvendigt at lukke hele eller dele af banen og erstatte den med busser. Buskørsel under planlagte lukninger varsles mindst 1 måned i forvejen og vil forekomme i cirka 4000 timer om året, primært i tidsrummet 00.00-05.30. • Buskørsel ved akut lukning, der omfatter kørsel planlagt med mindre end 1 månedsvarsel grundet pludselige nedbrud, vil forekomme i cirka 350 timer om året. Ved nedbrud på metroen af ukendt varighed eller forventet varighed på over 2 timer skal der akut kunne indsættes af busser på alle tidspunkter af døgnet og med kort varsel. Værdien for ovenstående forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. pr år. Kontraktperiode løber fra 14.06.2024 - 30.09.2027 + 2 x 1 års option.
Intern identifikator : Erstatningsbusser for metroen
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kun i hovedstadsområdet.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 14/06/2024
Varigheds slutdato : 29/09/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Egnethedskrav
Beskrivelse : • Positiv egenkapital. • Eksisteret i mere end 3 år. • En omsætning på minimum DKK 10.000.000 i 2 af de 3 forudgående regnskabsår, da den samlede leverance til MESE helst maksimalt skal udgøre 25% af tilbudsgivers samlede årlige omsætning
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 22/03/2024   15:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 05/04/2024   15:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 05/04/2024   15:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Metro Service A/S
Organisation med ansvar for klager : Metro Service A/S
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Metro Service A/S
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Metro Service A/S
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Metro Service A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Metro Service A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Metro Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Metro Service A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Metro Service A/S
Registreringsnummer : Metro Service
Afdeling : Metro Service
Postadresse : Metrovej 3, 2300    
By : Copenhagen
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Metro Service
Telefon : +4527796921
Internetadresse : https://www.metroservice.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Metro Service A/S
Registreringsnummer : Metro Service
Afdeling : Metro Service
Postadresse : Metrovej 3, 2300    
By : Copenhagen
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Metro Service
Telefon : +4527796921
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b327e271-a737-4def-8539-be29787676a2   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/03/2024   13:07:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/03/2024   13:07:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 151521-2024
EUT-S-nummer : 52/2024
Offentliggørelsesdato : 13/03/2024

Send til en kollega

0.049