23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbud af Vejhjælp til Københavns Kommune


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

159448-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Redningstjenester for køretøjer – Udbud af Vejhjælp til Københavns Kommune
OJ S 54/2024 15/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Vejhjælp til Københavns Kommune
Beskrivelse : Københavns Kommune udbyder en rammeaftale vedrørende levering af vejhjælps assistance til kommunens  køretøjer til og med 3500 kg, over 3500 kg, samt arbejds-redskaber på hjul, tromler eller valser.Levering af vejhjælps ydelser består af starthjælp, bugsering, bjærgning, fritrækning, låseservice (døroplukning), punktering/hjulskift, reparation på stedet (fejlfinding og mindre reparationer), transport af fører og evt. passager, tømning af brændstoftank og levering af brændstof, strøm (EL), smøreolie, vand og/eller væsker.Ydelserne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1, teknisk kravspecifikation.Københavns kommunes flåde består af ca. 800 køretøjer til og med 3500 kg, 90 køretøjer over 3500 kg og 835 arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser. Københavns kommunes flåde er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1a, 1b og 1c.
Identifikator for proceduren : cc7ebe0a-b51b-4068-8f1c-f1237f545e57
Intern identifikator : 2024-0056139
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Københavns Kommune udbyder levering af vejhjælps assistance til kommunens  køretøjer til og med 3500 kg, over 3500 kg, samt arbejds-redskaber på hjul, tromler eller valser.Levering af vejhjælps ydelser består af starthjælp, bugsering, bjærgning, fritrækning, låseservice (døroplukning), punktering/hjulskift, reparation på stedet (fejlfinding og mindre reparationer), transport af fører og evt. passager, tømning af brændstoftank og levering af brændstof, strøm (EL), smøreolie, vand og/eller væsker.Ydelserne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1, teknisk kravspecifikation.Københavns kommunes flåde består af ca. 800 køretøjer til og med 3500 kg, 90 køretøjer over 3500 kg og 835 arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser. Københavns kommunes flåde er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1a, 1b og 1c.Rammeaftalen vil blive tildelt én leverandør.Rammeaftalens anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalens maksimale værdi er DKK 4.500.000,- for uddybning henvises til udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50118000   Redningstjenester for køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har ikke opdelt rammeaftalen i del-kontrakter, idet Ordregiver vurderer at kunne opnå stordriftsfordele ved ikke at opdele kontrakten samt at en opdeling vil vanskeliggøre den efterfølgende kontraktadministration uforholdsmæssigt meget. 7.2.1 Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 7.2.2 Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af gældende forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Denne undtagelsesmulighed gælder kun, hvis der foreligger en gyldig grund til at tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, og hvis årsagen til dette, ikke kan henregnes til tilbudsgiveren selv. Det kan f.eks. være i den situation, hvor tilbudsgiver er en nystartet virksomhed eller en virksomhed under stiftelse, og derfor ikke kan fremlægge de ovenstående krævede dokumenter. I den situation skal tilbudsgiveren med anden passende dokumentation godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Det er Ordregivers vurdering, om dokumentationen i den konkrete situation er tilstrækkelig og dermed ”passende”, ligesom det er Ordregivers vurdering, om der foreligger en ”gyldig grund”. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund. 7.2.3 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af: - En liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige og/eller private modtager (inklusive kontaktoplysninger), jf. minimumskravene stillet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.2.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Vejhjælp til Københavns Kommune
Beskrivelse : Københavns Kommune udbyder en rammeaftale vedrørende levering af vejhjælps assistance til kommunens  køretøjer til og med 3500 kg, over 3500 kg, samt arbejds-redskaber på hjul, tromler eller valser.Levering af vejhjælps ydelser består af starthjælp, bugsering, bjærgning, fritrækning, låseservice (døroplukning), punktering/hjulskift, reparation på stedet (fejlfinding og mindre reparationer), transport af fører og evt. passager, tømning af brændstoftank og levering af brændstof, strøm (EL), smøreolie, vand og/eller væsker.Ydelserne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1, teknisk kravspecifikation.Københavns kommunes flåde består af ca. 800 køretøjer til og med 3500 kg, 90 køretøjer over 3500 kg og 835 arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser. Københavns kommunes flåde er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets bilag 1a, 1b og 1c.
Intern identifikator : 2024-0056139
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50118000   Redningstjenester for køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver har ikke opdelt rammeaftalen i del-kontrakter, idet Ordregiver vurderer at kunne opnå stordriftsfordele ved ikke at opdele kontrakten samt at en opdeling vil vanskeliggøre den efterfølgende kontraktadministration uforholdsmæssigt meget. 7.2.1 Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 7.2.2 Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af gældende forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Denne undtagelsesmulighed gælder kun, hvis der foreligger en gyldig grund til at tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, og hvis årsagen til dette, ikke kan henregnes til tilbudsgiveren selv. Det kan f.eks. være i den situation, hvor tilbudsgiver er en nystartet virksomhed eller en virksomhed under stiftelse, og derfor ikke kan fremlægge de ovenstående krævede dokumenter. I den situation skal tilbudsgiveren med anden passende dokumentation godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Det er Ordregivers vurdering, om dokumentationen i den konkrete situation er tilstrækkelig og dermed ”passende”, ligesom det er Ordregivers vurdering, om der foreligger en ”gyldig grund”. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund. 7.2.3 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af: - En liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige og/eller private modtager (inklusive kontaktoplysninger), jf. minimumskravene stillet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.2.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: - at Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 7.000.000, - ekskl. moms
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Etablering af virksomhed
Beskrivelse : Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: - at Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: - Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: - Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse : Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. - Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre Vejhjælps assistance af køretøjer til og med 3500 kg og/eller over 3500 kg, samt arbejdsredskaber på hjul, tromler eller valser. Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på DKK 200.000, - ekskl. moms inden for de 3 år regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen. Mindst en af referencerne skal kunne påvise mindst 400 leverancer indenfor Vejhjælps assistance, jf. ydelserne beskrevet i bilag 1 kravspecifikationens pkt. 3. De tre referencer skal indeholde: • en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser • hvor mange leverancer har referencen haft i porteføljen • beløb for hele den præsterede ydelse • tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut) • modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail)
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tilladelse til kontrol
Beskrivelse : For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse : Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af ”Pris”.
Fast værdi (i alt) : 0
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Adresse på udbudsdokumenterne : https://permalink.mercell.com/225315924.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 15/04/2024   10:00:00 (UTC)
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 15/04/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Organisation, der behandler tilbud : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Teknik- og Miljøforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lise Dalsgaard Hansen
E-mail : w17m@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : be99560a-7eea-45b0-b541-e154166319a2   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/03/2024   15:10:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/03/2024   15:10:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 159448-2024
EUT-S-nummer : 54/2024
Offentliggørelsesdato : 15/03/2024

Send til en kollega

0.063