23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Annullationsbekendtgørelse - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027


Bornholms Regionskommune

160084-2024 - Resultater
Danmark – Persontransport, ikke rutekørsel – Annullationsbekendtgørelse - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Bornholms Regionskommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Annullationsbekendtgørelse - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
Beskrivelse : Følgende udbydes:A:  Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordningB:  S-trafik med betalende passagererC:  Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks. kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.D:  S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.Garantikørsel: Der udbydes i alt min. 22.460 garantitimer samt 7.500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 21 liftvogne af type 4 og 6 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen). 15 udbudsenheder.Variabel kørsel: Ordregiver garanterer ikke nogen fast mængde kørsel.Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10.000 personture pr. år i udbudsperioden. 13 udbudsenheder.Der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.
Identifikator for proceduren : 3510325a-ba79-45e5-b086-4ff9eddb98ec
Tidligere bekendtgørelse : 9a1e3b65-6bf2-49b5-99e9-c12041849c5b-01
Intern identifikator : 221162399
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II.Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbudsbetingelserne fastsætter vilkårene for afgivelse af tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 76 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 100 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Under evaluering af indkomne tilbud, er Ordregiver blevet opmærksom på, at det stred imod udbudslovens regler at svare som gjort på spm. 2. idet det af udbudsbetingelserne fremgår under pkt. 4.5 Alternative bud, at kombinationsbud ikke er muligt. Udbudsmaterialet vil blive tilrettet jf. spørgsmål 3 vedr. transportkørestols kapacitet samt præciserede krav til evakueringsstol. De ændringer Ordregiver foretager i materialet vil være synlige når udbuddet offentliggøres på ny.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Annullationsbekendtgørelse - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
Beskrivelse : Følgende udbydes:A:  Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordningB:  S-trafik med betalende passagererC:  Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks. kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.D:  S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.Garantikørsel: Der udbydes i alt min. 22.460 garantitimer samt 7.500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 21 liftvogne af type 4 og 6 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen). 15 udbudsenheder.Variabel kørsel: Ordregiver garanterer ikke nogen fast mængde kørsel.Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10.000 personture pr. år i udbudsperioden. 13 udbudsenheder.Der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.
Intern identifikator : 221162399
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 76 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Under evaluering af indkomne tilbud, er Ordregiver blevet opmærksom på, at det stred imod udbudslovens regler at svare som gjort på spm. 2. idet det af udbudsbetingelserne fremgår under pkt. 4.5 Alternative bud, at kombinationsbud ikke er muligt. Udbudsmaterialet vil blive tilrettet jf. spørgsmål 3 vedr. transportkørestols kapacitet samt præciserede krav til evakueringsstol. De ændringer Ordregiver foretager i materialet vil være synlige når udbuddet offentliggøres på ny.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bornholms Regionskommune
Registreringsnummer : 26696348
Postadresse : Ullasvej 23    
By : Rønne
Postnummer : 3700
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anette Edvardsen
Telefon : +45 56920000
Fax : +45 56920001
Internetadresse : http://www.brk.dk
Køberprofil : http://www.brk.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 07f87285-32bc-4e92-8b8b-2ae8297d8666   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   09:57:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   12:12:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160084-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047