23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Rammeaftale vedrørende skibsleje af skib med besætning til offshore sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

166193-2024 - Resultater
Danmark – Udlejning af søgående skibe med besætning – Rammeaftale vedrørende skibsleje af skib med besætning til offshore sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2
OJ S 57/2024 20/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende skibsleje af skib med besætning til offshore sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2
Beskrivelse : Ordregiver har med udbuddet ønsket at anskaffe sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2 i henhold til ydelsesbeskrivelsen. Der er tale om leje af skib med besætning i forbindelse med geologiske undersøgelser, vibrocore boringer og andre marine undersøgelser. Aftalen er indgået som en fireårig rammeaftale i form af tre delkontrakter, som ikke er eksklusive.
Identifikator for proceduren : 9d58ba13-0288-421e-883b-87a617bae7b5
Tidligere bekendtgørelse : c0729847-a104-4a80-89de-66c751bc3032-01
Intern identifikator : 046-0043
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60651100   Udlejning af søgående skibe med besætning
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Undersøgelserne vil typisk foregå i danske farvande, men er ikke begrænset til disse.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Geofysisk dataindsamling
Beskrivelse : Ordregiver har med udbuddet ønsket at anskaffe sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2. Der er tale om leje af skib med besætning i forbindelse med geofysisk dataindsamling. Delkontrakten er indgået som en fireårig rammeaftale, der ikke er eksklusiv.
Intern identifikator : 046-0043
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60651100   Udlejning af søgående skibe med besætning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Undersøgelserne vil typisk foregå i danske farvande, men er ikke begrænset til disse.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet af skibe
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Faglige kompetencer, kvalitetssikringsprocedurer og HSE
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Brændstofforbrug
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Organisation, der udfører betalingen : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Vibrocore boringer
Beskrivelse : Ordregiver har med udbuddet ønsket at anskaffe sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2. Der er tale om leje af skib med besætning i forbindelse med vibrocore boringer. Delkontrakten er indgået som en fireårig rammeaftale, der ikke er eksklusiv.
Intern identifikator : 046-0043
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60651100   Udlejning af søgående skibe med besætning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Undersøgelserne vil typisk foregå i danske farvande, men er ikke begrænset til disse.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet af skibe
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Faglige kompetencer, kvalitetssikringsprocedurer og HSE
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brændstofforbrug
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Organisation, der udfører betalingen : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3: Geofysisk dataindsamling og vibrocore boringer
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at anskaffe sejlads i Nordeuropa i havområde A1 og A2. Der er tale om leje af skib med besætning i forbindelse med geofysisk dataindsamling og vibrocore boringer. Delkontrakten er indgået som en fireårig rammeaftale, der ikke er eksklusiv.
Intern identifikator : 046-0043
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60651100   Udlejning af søgående skibe med besætning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Undersøgelserne vil typisk foregå i danske farvande, men er ikke begrænset til disse.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet af skibe
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Faglige kompetencer, kvalitetssikringsprocedurer og HSE
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brændstofforbrug
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Organisation, der udfører betalingen : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FOGA ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 046-0043-1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 322403-1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FOGA ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 046-0043-2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 046-0043-2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FOGA ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 046-0043-3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 046-0043-3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Registreringsnummer : 55145016
Postadresse : Øster Voldgade 10    
By : København K
Postnummer : 1350
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Franz Nikolai Schöbel
E-mail : geus@geus.dk
Telefon : +45 38142000
Internetadresse : https://www.geus.dk
Køberprofil : https://www.geus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : FOGA ApS
Registreringsnummer : 13982597
Postadresse : Trafikhavnskaj 19    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : 4575451144
Internetadresse : https://www.foga.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0f47276b-0185-4f92-8edd-ffc496504576   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   10:31:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   11:32:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166193-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.047