23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Naturstyrelsen

Offentligt udbud af lastbiltransport af flis


Naturstyrelsen

166922-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejtransport – Offentligt udbud af lastbiltransport af flis
OJ S 57/2024 20/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Naturstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Offentligt udbud af lastbiltransport af flis
Beskrivelse : Naturstyrelsen udbyder lastbiltransport af træflis fra skov til industri og depot. Der udbydes 4 særskilte delaftaler for nærmere angivne områder benævnt Thy, Vestjylland, Sydjylland og Fyn samt Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der er fastlagt garanterede mindstemængder til transport i hver delaftale. Der udbydes desuden i mindre udstrækning yderligere tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader.
Identifikator for proceduren : 523dd65d-e58d-4b82-a8a5-92a8a4e9f8bc
Intern identifikator : 24/01658
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftalernes primære områder for leverancer er som oplyst i bilag 1 kravspecifikation og knytter sig som udgangspunkt til delaftalernes områdebetegnelser.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 116 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 4
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 4
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 3 Thy
Beskrivelse : Udbuddet omfatter lastbiltransport af træflis fra bilfast vej i skov- og naturområder i Thy til danske fjernvarmeværker og til og fra flisdepoter. Garantimængden for Thy er 95.000 rm. En del af udførelsen kan være til andre kunder. Der udbydes desuden i mindre udstrækning tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftalernes primære områder for leverancer er som oplyst i bilag 1 kravspecifikation og knytter sig som udgangspunkt til delaftalernes områdebetegnelser.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden har option på at forlænge kontrakten med tre gange op til et år, i alt tre år, på uændrede vilkår. Kundens option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt kunden ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. anvendelse ved dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukketilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes idet pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest udstedt op til 12 måneder før tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD’et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende: 1. Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 1: Erklæring om soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår eller virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler kræves en soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår på mindst 12,0 %. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge følgende: 2. Tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 2: Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler positiv egenkapital for de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument en angivelse af følgende oplysninger i Del IV, afsnit C: En liste med referencer, det vil sige en kort beskrivelse af de 1-3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen med angivelse af vederlag ekskl. moms, datoer for leverancernes starttidspunkter og sluttidspunkter samt kunde. Har en leverance haft en varighed på mere end 3 år, skal der kun angives vederlag ekskl. moms for de seneste 3 år. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindst 1 og højst 3 relevante leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For at de fremlagte referencer kan blive betragtet som lignende, skal de omfatte transport af flis fra skov til modtager og have et samlet vederlag til tilbudsgiveren på mindst 500.000 DKK ekskl. moms. Bydes der, og opnås der kontrakt, på flere delaftaler, skal referencen eller referencerne mindst have en samlet værdi af vederlag svarende til 1.000.000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om mindst 1 relevant reference og det tilhørende samlede vederlagskrav. Sammenslutningen kan tilsammen højst fremlægge 3 referencer. Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end 3, indgår kun de 3 seneste referencer set i forhold til leverancernes starttidspunkter i ordregivers vurdering. Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte referencekunder for at få bekræftet oplysningerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Manglende dokumenter vedrørende tilbudsgiver kan ikke indgives senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig anvendelse af udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Sted : Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbning.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der afholdes informationsmøde om udbuddet tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00 på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Om tilmelding mv. henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.4.Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er også forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet eller informationsmøde. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. De fire udbudte delaftaler er at betragte som særskilte udbud og kan annulleres separat.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Naturstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Naturstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 4 Vestjylland
Beskrivelse : Udbuddet omfatter lastbiltransport af træflis fra bilfast vej i skov- og naturområder i Vestjylland til danske fjernvarmeværker og til og fra flisdepoter. Garantimængden for Vestjylland er 100.000 rm. En del af udførelsen kan være til andre kunder. Der udbydes desuden i mindre udstrækning tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftalernes primære områder for leverancer er som oplyst i bilag 1 kravspecifikation og knytter sig som udgangspunkt til delaftalernes områdebetegnelser.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden har option på at forlænge kontrakten med tre gange op til et år, i alt tre år, på uændrede vilkår. Kundens option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt kunden ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. anvendelse ved dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes idet pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest udstedt op til 12 måneder før tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD’et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende: 1. Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 1: Erklæring om soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår eller virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler kræves en soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår på mindst 12,0 %. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge følgende: 2. Tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 2: Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler positiv egenkapital for de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument en angivelse af følgende oplysninger i Del IV, afsnit C: En liste med referencer, det vil sige en kort beskrivelse af de 1-3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen med angivelse af vederlag ekskl. moms, datoer for leverancernes starttidspunkter og sluttidspunkter samt kunde. Har en leverance haft en varighed på mere end 3 år, skal der kun angives vederlag ekskl. moms for de seneste 3 år. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindst 1 og højst 3 relevante leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For at de fremlagte referencer kan blive betragtet som lignende, skal de omfatte transport af flis fra skov til modtager og have et samlet vederlag til tilbudsgiveren på mindst 500.000 DKK ekskl. moms. Bydes der, og opnås der kontrakt, på flere delaftaler, skal referencen eller referencerne mindst have en samlet værdi for vederlag svarende til 1.000.000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om mindst 1 relevant reference og det tilhørende samlede vederlagskrav. Sammenslutningen kan tilsammen højst fremlægge 3 referencer. Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end 3, indgår kun de 3 seneste referencer set i forhold til leverancernes starttidspunkter i ordregivers vurdering. Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte referencekunder for at få bekræftet oplysningerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Manglende dokumenter vedrørende tilbudsgiver kan ikke indgives senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig anvendelse af udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Sted : Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbning.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der afholdes informationsmøde om udbuddet tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00 på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Om tilmelding mv. henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.4.Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er også forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet eller informationsmøde. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. De fire udbudte delaftaler er at betragte som særskilte udbud og kan annulleres separat.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Naturstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Naturstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 6 Sydjylland og Fyn
Beskrivelse : Udbuddet omfatter lastbiltransport af træflis fra bilfast vej i skov- og naturområder i Sydjylland og på Fyn til danske fjernvarmeværker og til og fra flisdepoter. Garantimængden for Sydjylland og Fyn er 140000 rm. En del af udførelsen kan være til andre kunder. Der udbydes desuden i mindre udstrækning tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden har option på at forlænge kontrakten med tre gange op til et år, i alt tre år, på uændrede vilkår. Kundens option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt kunden ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. anvendelse ved dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukketilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes idet pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest udstedt op til 12 måneder før tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD’et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende: 1. Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 1: Erklæring om soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår eller virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler kræves en soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår på mindst 12,0 %. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge følgende: 2. Tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 2: Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler positiv egenkapital for de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument en angivelse af følgende oplysninger i Del IV, afsnit C: En liste med referencer, det vil sige en kort beskrivelse af de 1-3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen med angivelse af vederlag ekskl. moms, datoer for leverancernes starttidspunkter og sluttidspunkter samt kunde. Har en leverance haft en varighed på mere end 3 år, skal der kun angives vederlag ekskl. moms for de seneste 3 år. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindst 1 og højst 3 relevante leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For at de fremlagte referencer kan blive betragtet som lignende, skal de omfatte transport af flis fra skov til modtager og have et samlet vederlag til tilbudsgiveren på mindst 500.000 DKK ekskl. moms. Bydes der, og opnås der kontrakt, på flere delaftaler, skal referencen eller referencerne mindst have en samlet værdi af vederlag svarende til 1.000.000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om mindst 1 relevant reference og det tilhørende samlede vederlagskrav. Sammenslutningen kan tilsammen højst fremlægge 3 referencer. Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end 3, indgår kun de 3 seneste referencer set i forhold til leverancernes starttidspunkter i ordregivers vurdering. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte referencekunder for at få bekræftet oplysningerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Manglende dokumenter vedrørende tilbudsgiver kan ikke indgives senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig anvendelse af udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Sted : Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbning.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der afholdes informationsmøde om udbuddet tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00 på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Om tilmelding mv. henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.4.Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er også forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet eller informationsmøde. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. De fire udbudte delaftaler er at betragte som særskilte udbud og kan annulleres separat.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Naturstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Naturstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 7 Sjælland, Lolland, Falster og Møn
Beskrivelse : Udbuddet omfatter lastbiltransport af træflis fra bilfast vej i skov- og naturområder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn til danske fjernvarmeværker og til og fra flisdepoter. Garantimængden for Sjælland, Lolland, Falster og Møn er 85.000 rm. En del af udførelsen kan være til andre kunder. Der udbydes desuden i mindre udstrækning tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftalernes primære områder for leverancer er som oplyst i bilag 1 kravspecifikation og knytter sig som udgangspunkt til delaftalernes områdebetegnelser.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden har option på at forlænge kontrakten med tre gange op til et år, i alt tre år, på uændrede vilkår. Kundens option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt kunden ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 300 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. anvendelse ved dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr.2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes idet pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest udstedt op til 12 måneder før tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD’et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Anden tjenesteydelseskontrakt
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende: 1. Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 1: Erklæring om soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår eller virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler kræves en soliditetsgrad for det seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår på mindst 12,0 %. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge følgende: 2. Tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B. Til 2: Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de tre seneste disponible eller offentliggjorte regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For så vidt angår alle fire delaftaler positiv egenkapital for de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste tre disponible eller offentliggjorte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument en angivelse af følgende oplysninger i Del IV, afsnit C: En liste med referencer, det vil sige en kort beskrivelse af de 1-3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen med angivelse af vederlag ekskl. moms, datoer for leverancernes starttidspunkter og sluttidspunkter samt kunde. Har en leverance haft en varighed på mere end 3 år, skal der kun angives vederlag ekskl. moms for de seneste 3 år. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Mindst 1 og højst 3 relevante leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For at de fremlagte referencer kan blive betragtet som lignende, skal de omfatte transport af flis fra skov til modtager og have et samlet vederlag til tilbudsgiveren på mindst 500.000 DKK ekskl. moms. Bydes der, og opnås der kontrakt, på flere delaftaler, skal referencen eller referencerne mindst have en samlet værdi for vederlag svarende til 1.000.000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om mindst 1 relevant reference og det tilhørende samlede vederlagskrav. Sammenslutningen kan tilsammen højst fremlægge 3 referencer. Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end 3, indgår kun de 3 seneste referencer set i forhold til leverancernes starttidspunkter i ordregivers vurdering. Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte referencekunder for at få bekræftet oplysningerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Manglende dokumenter vedrørende tilbudsgiver kan ikke indgives senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig anvendelse af udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Sted : Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbning.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der afholdes informationsmøde om udbuddet tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00 på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Om tilmelding mv. henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.4.Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er også forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet eller informationsmøde. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. De fire udbudte delaftaler er at betragte som særskilte udbud og kan annulleres separat.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Naturstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Naturstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Naturstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Naturstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Naturstyrelsen
Registreringsnummer : 33157274
Postadresse : Førstballevej 2    
By : Randbøl
Postnummer : 7183
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Inge Stage
E-mail : istag@nst.dk
Telefon : +45 22100258
Internetadresse : https://naturstyrelsen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 285db660-ff58-40a6-89a4-a62ef51f4fbb   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   09:09:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   11:01:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166922-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.047