23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vesthimmerlands Vand A/S

Tømning af bundfældningstanke Vesthimmerlands Vand A/S


Vesthimmerlands Vand A/S

166997-2024 - Resultater
Danmark – Tømning af sivebrønde eller septiktanke – Tømning af bundfældningstanke Vesthimmerlands Vand A/S
OJ S 57/2024 20/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vesthimmerlands Vand A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tømning af bundfældningstanke Vesthimmerlands Vand A/S
Beskrivelse : Udbuddet omfatter kontrakt på tømning af bundfældningstanke iht. Vesthimmerlands kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke. Derudover omhandler udbuddet startregistrering af nye tanke, registrering af tankenes tilstand samt håndtering / transport og bortskaffelse af det septiske slam.
Identifikator for proceduren : d3048dea-e40b-4ab7-8954-9e5f8f13981a
Tidligere bekendtgørelse : e69b4ff4-e7ac-443d-8182-ae86ff1f0361-01
Intern identifikator : 216002496
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud af tjenesteydelseskontrakt med én leverandør.Udbuddet omfatter kontrakt på tømning af bundfældningstanke iht. Vesthimmerlands kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke. Derudover omhandler udbuddet startregistrering af nye tanke, registrering af tankenes tilstand samt håndtering / transport og bortskaffelse af det septiske slam.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere, 42996800   Bundfældningstanke, 44611420   Slamtanke, 90513700   Transport af slam
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Mindste
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Tømning af bundfældningstanke Vesthimmerlands Vand A/S
Beskrivelse : Udbuddet omfatter kontrakt på tømning af bundfældningstanke iht. Vesthimmerlands kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke. Derudover omhandler udbuddet startregistrering af nye tanke, registrering af tankenes tilstand samt håndtering / transport og bortskaffelse af det septiske slam.
Intern identifikator : 216002496
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere, 42996800   Bundfældningstanke, 44611420   Slamtanke, 90513700   Transport af slam
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : kontrakten er gældende 01.03.2026-28.02.2026, der er option for 2 x 12 mdr.s forlængelse. Kontrakten udløber derfor uden yderligere varsel 29.02.2028
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Mindste
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Vesthimmerlands Vand A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Vesthimmerlands Vand A/S
Organisation, der udfører betalingen : Vesthimmerlands Vand A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Vesthimmerlands Vand A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 9 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 216002496
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 308 750,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023013470
Titel : Kontrakt Tømning af bundfældningstanke for Vesthimmerlands Vand
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 15/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Vesthimmerlands Vand A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vesthimmerlands Vand A/S
Registreringsnummer : 32562299
Afdeling : Forsyningsservice
Postadresse : Stengårdsvej 33    
By : Løgstør
Postnummer : 9670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lotte Hoffmann Bonde
Telefon : +45 69166700
Køberprofil : http://www.fssv.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Registreringsnummer : 49979517
Postadresse : Ørbækvej 851    
By : Ferritslev Fyn
Postnummer : 5863
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Forsyningsservice
Telefon : 40
Internetadresse : https://www.fssv.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.fssv.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4386198c-a046-4801-9e26-65843c016b92   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   10:46:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   10:49:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166997-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.031