23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Syddansk Universitet

Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet


Syddansk Universitet

168248-2024 - Resultater
Danmark – Persontransport, ikke rutekørsel – Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet
OJ S 57/2024 20/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Syddansk Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet
Beskrivelse : Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af bustransport.Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte indkøb af bustransport til Syddansk Universitet. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Identifikator for proceduren : 9850b11f-7639-4c67-ad56-41f07326a82d
Tidligere bekendtgørelse : 1ac51eb7-2b5b-4520-8b8e-2f4c5d3c6f42-01
Intern identifikator : 23/72261
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at alle interesserede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder eventuelle krav til egnethed jf. afsnit 3 i udbudsbetingelserne, har mulighed for at afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34121500   Turistbusser, 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 706 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : EGNETHED OG UDELUKKELSE Tilbudsgiveren skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen indsende et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) vedrørende såvel egnethedskravene, udelukkelsesgrunde og eventuelle underleverandører eller andre støttende virksomheder. ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. ESPD’et skal udfyldes elektronisk via Mercell og skal udfærdiges på dansk Der kan dog anvendes såvel dansk som engelsk ESDP-skabelon. Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er ansøgers eget ansvar, at ESPD’et er udfyldt med de relevante oplysninger. Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Mindstekrav til egnethed fremgår alene af ESPD’et og udbudsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. Udbudslovens § 142: Økonomisk og finansiel kapacitet; Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre egenkapitalen direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Tilbudsgiver skal have positiv soliditetsgrad de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre soliditetsgraden direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Se ESPD’et Del IV afsnit B. Teknisk og faglig formåen; Tilbudsgiver skal dokumentere minimum 2 referencer inden for de seneste 3 år, vedrørende levering af ydelser svarende til udbuddets genstand. Tilbudsgiver skal angive referencerne direkte i ESPD'et. I referencerne skal kunde, periode og beløb angives. Se ESPD’et DEL IV afsnit C. 5.3 TILBUDSGIVERKONSTELLATIONER Tilbudsgiver bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med sin ansøgning: • En tilbudsgiver, der deltager på egne vegne og ikke baserer sig på en eller flere enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, skal kun udfylde eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et.  • Hvis en tilbudsgiver deltager på egne vegne, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, skal ansøgeren sikre, at Ordregiveren modtager ansøgers eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et, samt et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Tilbudsgiver skal i den sammenhæng sætte kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit C (Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet). Yderligere, hvis en tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren bevise over for Ordregiver, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfærdige et ubetinget tilsagn fra disse enheder, som senest skal afleveres som del af den endelige dokumentation, jf. afsnit 5.3. • Hvis grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (f.eks. et konsortium) deltager samlet i udbudsprocessen, skal den enkelte økonomiske aktør udfylde et ESPD med de nødvendige oplysninger i del II-VI i ESPD’et. I den sammenhæng skal der for alle deltagende økonomiske aktører sættes kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit A (Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre). Yderligere skal den endelige dokumentation indeholde en underskrevet erklæring fra alle de økonomiske aktører (joint venture, konsortium eller andet) om, at de økonomiske aktører hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.  • Hvis ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, og kender til disse på ansøgningstidspunktet ønskes navne på den eller disse juridiske personer oplyst i ESPD’et. DOKUMENTATION FOR UDELUKKELSESGRUNDE Ansøger skal kunne dokumentere, at denne ikke er underlagt de obligatoriske udelukkelsesgrunde som anført i § 135, stk. 1, 2 og 3 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15/12/2015) og de frivillige udelukkelsesgrunde anført i § 137 stk. 1 nr. 2 og 6. I muligt omfang skal dette dokumenteres med den i e-Certis anførte dokumentation, jf. udbudslovens § 152, stk. 3. Sådan dokumentation kan omfatte: Et uddrag fra det relevante register eller et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der erklærer, at ansøgeren eller Tilbudsgiveren ikke er underlagt udelukkelsesgrundene. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. En erklæring afgivet under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller Tilbudsgiveren er etableret. Anden relevant dokumentation som anført i e-Certis For danske ansøgere/Tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan rekvireres via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med ansøgning om optagelse. EU har lanceret e-CERTIS, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet
Beskrivelse : Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af bustransport.Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte indkøb af bustransport til Syddansk Universitet. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Intern identifikator : 23/72261
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34121500   Turistbusser, 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 706 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og Sikkerhed
Beskrivelse : 3.2.27 - Social bæredygtighed Til brug for evalueringen bedes Tilbudsgiver vedlægge følgende: Udfyldt Bilag 1 – kravspecifikation, som redegør for, hvorledes Tilbudsgiver arbejder med social bæredygtighed og ligeledes hvordan Tilbudsgiver samarbejder med kommuner ift. ansættelse af flexjobbere, praktikanter mv. Ved evalueringen af besvarelse af Evalueringskravene vil følgende vægte positivt: At Tilbudsgiver har en plan, som i høj grad er målrettet arbejder med social bæredygtighed, og som påtager sig socialt ansvar i forhold til den udbudte ydelse, bustransport, f.eks. i hvilket omfang der arbejdes med at få personer fra det skæve arbejdsmarked med særlige behov ind i medarbejderstaben. 3.2.28 – Antal af busser mv Til brug for evalueringen bedes Tilbudsgiver vedlægge følgende: Udfyldt Bilag 1 - kravspecifikation som redegør for tilbudsgivers vognpark. Ved evalueringen af besvarelse af Evalueringskravene vil følgende vægte positivt: At Tilbudsgiver leverer en beskrivelse over antal af busser, størrelse, beskrivelse og billeder af disse, som bydes ind med. Der lægges vægt på tilbudsgivers antal af busser i forskellige størrelser oplistet i tilbuddet. 3.2.29 – Nationale garager/underleverandører Til brug for evalueringen bedes Tilbudsgiver vedlægge følgende: Udfyldt Bilag 1 – kravspecifikation, som redegør for placeringen af garager/underleverandører. Ved evalueringen af besvarelse af Evalueringskravene vil følgende vægte positivt: At Tilbudsgiver leverer beskrivelse med placering af garager (i form af adresser), indhold i garagen og/eller beskrivelse af underleverandør. Ordregiver ønsker beskrivelsen og angivelsen af adresse for at sikre effektiv drift i alle geografiske områder. 3.2.30 – Datarapportering Til brug for evalueringen bedes Tilbudsgiver vedlægge følgende: Udfyldt Bilag 1 – kravspecifikation, som redegør for, om Tilbudsgiver i forbindelse med den tilbudte buskørsel kan rapportere kørselsdata. Ved evalueringen af besvarelse af Evalueringskravene vil følgende vægte positivt: At Tilbudsgiver kan medtage flest mulige data i rapporteringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og klima
Beskrivelse : 3.3.5 – Rengøring Til brug for evalueringen bedes Tilbudsgiver vedlægge følgende: Udfyldt Bilag 1 – kravspecifikationen, som redegør for hvilke universal- og sanitetsrengøringsmidler, der anvendes til rengøring af busserne. Ved evalueringen af besvarelse af Evalueringskravene vil følgende vægte positivt: At Tilbudsgiver anvender Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende til rengøring af busserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Syddansk Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 460 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 706 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 460 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bergholdt.dk a/s
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Bergholdt.dk - Udbud på indkøb og levering af bustransport til Syddansk Universitet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 749845-2023
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 20/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Syddansk Universitet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Syddansk Universitet
Registreringsnummer : 29283958
Postadresse : Indkøb og Udbud    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøb og Udbud
E-mail : indkob@sdu.dk
Telefon : +45 65509484
Køberprofil : http://www.sdu.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Bergholdt.dk a/s
Registreringsnummer : 17426788
Postadresse : Børstenbindervej 5    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bergholdt.dk a/s
Telefon : 66113131
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 02eb879a-719a-471b-8e8d-2b7982301c86   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/03/2024   09:35:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   08:54:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 168248-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.047