23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på lejeaftale af vintermateriel til Silkeborg Kommunes ejendomsstab


Silkeborg Kommune

207843-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Udbud på lejeaftale af vintermateriel til Silkeborg Kommunes ejendomsstab
OJ S 70/2024 09/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på lejeaftale af vintermateriel til Silkeborg Kommunes ejendomsstab
Beskrivelse : Udbuddet vedrører leje af vintermateriel til Ordregivers Ejendomsstab herunder Teknisk Drift. Ordregiver forpligter sig til at leje de af udbuddet omfattede redskabsbærere, koste, sneplove eller dozerblade og saltudlæggere eller saltspredere hos den vindende tilbudsgiver. Andre maskintyper, herunder størrelser og modeller, samt leje af maskiner til andre af Ordregivers enheder, er ikke omfattet af nærværende udbud. Omfang er 36 redskabsbærere med tilbehør (kost, sneplov eller sneskraber og saltudlægger eller saltspreder) samt option på tre (3) yderligere redskabsbærere med tilbehør (kost, sneplov eller sneskraber og saltudlægger eller saltspreder)
Identifikator for proceduren : 507199bb-19b6-45c8-9a4d-bd2ddccecedf
Intern identifikator : 24/4226
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter forudgående offentliggørelse af bekendtgørelse efter Udbudsloven.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34143000   Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Redskabsbærerne med tilbehør skal leveres og afhentes i hele Silkeborg Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 750 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver udelukker tilbudsgivere, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1-5, hvis Tilbudsgiver ikke kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver angiver i ESPD (udfyldes i Ethics), hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde. Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.6: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på lejeaftale af vintermateriel til Silkeborg Kommunes ejendomsstab
Beskrivelse : Udbuddet vedrører leje af vintermateriel til Ordregivers Ejendomsstab herunder Teknisk Drift. Ordregiver forpligter sig til at leje de af udbuddet omfattede redskabsbærere, koste, sneplove eller dozerblade og saltudlæggere eller saltspredere hos den vindende tilbudsgiver. Andre maskintyper, herunder størrelser og modeller, samt leje af maskiner til andre af Ordregivers enheder, er ikke omfattet af nærværende udbud. Omfang er 36 redskabsbærere med tilbehør (kost, sneplov eller sneskraber og saltudlægger eller saltspreder) samt option på tre (3) yderligere redskabsbærere med tilbehør (kost, sneplov eller sneskraber og saltudlægger eller saltspreder)
Intern identifikator : 24/4226
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34143000   Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på yderlig leje af tre (3) redskabsbærere med tilhørende koste, sneplove eller sneskrabere og saltudlæggere eller saltspredere.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Redskabsbærerne med tilbehør skal leveres og afhentes i hele Silkeborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 750 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver udelukker tilbudsgivere, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1-5, hvis Tilbudsgiver ikke kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver angiver i ESPD (udfyldes i Ethics), hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde. Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.6: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital for det senest afsluttede og godkendte årsregnskab.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Priser skal afgives eksklusivt moms men inklusiv alle øvrige afgifter, gebyrer og tillæg herunder udgift til forsikring af redskabsbærerne og tilbehør. Priserne skal indsættes i Bilag 2 –Tilbudsliste. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tildelingskriteriet pris har følgende delvægtninger: 36 redskabsbærere med tilbehør vægter 90% Optionen vægter 10%
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Arbejdsmiljø
Beskrivelse : Ved vurderingen af tilbuddenes opfyldelse af underkriteriet kvalitet foretages en faglig vurdering. Underkriteriet kvalitet vurderes ud fra brugertest af redskabsbærerne, koste, sneplove eller dozerblad og saltudlægger eller saltspreder arbejdsmiljø. i henhold til de i afsnit 9.1 angivne kriterier. Tilbuddene gives point efter en pointskala, der går fra 0-100. Delkriteriet kvalitet - arbejdsmiljø har følgende delvægtninger: Sædejustering 20% Ind- og udstigningsforhold 20% Udsyn 25% Komfort, betjening og sikkerhed 35%
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Leverandøren skal inden underskrift af aftalen stille sikkerhed for opfyldelse af denne kontrakt. Sikkerhedsstillelsen skal udgøre et beløb svarende til 250.000 kr. i hele aftalens løbetid. Garantibeløbet står til rådighed for Ordregiver i tilfælde af misligholdelse eller utidig ophævelse af aftalen i det omfang, Ordregiver må opfylde Leverandørens aftaleretlige forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen skal være en anfordringsgaranti, der kan hæves af Ordregiver uden rettergang. Sikkerhedsstillelsen skal stilles af en af Ordregiver anerkendt bank eller andet af Ordregiver anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut. Garantien reguleres ikke i aftalens løbetid. Kræver Ordregiver udbetaling af garantibeløbet, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til Leverandøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af misligholdelsen og størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Ordregiver inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er udredt efter aftalens udløb.
Frist for modtagelse af tilbud : 07/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger - enten i ESPD'et eller i øvrigt - mangler eller ikke er fyldestgørende.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Silkeborg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Silkeborg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 96 41
Postadresse : Søvej 1    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ida Rasmussen
Telefon : 89701617
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2f03a450-6d64-4607-be8a-64b5962f48e3   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/04/2024   18:23:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/04/2024   18:24:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 207843-2024
EUT-S-nummer : 70/2024
Offentliggørelsesdato : 09/04/2024

Send til en kollega

0.047