23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af rutebaseret buskørsel på lukkede ruter for Børn og Unge i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

207863-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Levering af rutebaseret buskørsel på lukkede ruter for Børn og Unge i Aarhus Kommune
OJ S 70/2024 09/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Skovbørnehave Skovtrolden
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af rutebaseret buskørsel på lukkede ruter for Børn og Unge i Aarhus Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af rutebaseret buskørsel for børn i almenklasser, børn henvist efter folkeskoleloven § 5, stk. 7 (sprogscreening), børn der køres til/fra specialklasse, børn der køres til/fra svømme- og idrætsanlæg og kørsel til/fra skovbørnehaver. Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune (herefter Børn og Unge), ønsker at indgå kontrakter på kørsel af børn og unge, som går på skoler og institutioner i Aarhus Kommune. Målet er, at kørslen også fremover er tryg, fleksibel, serviceorienteret og effektiv. Udbuddet omfatter 3 delkontrakter og der kan afgives tilbud på en, flere eller alle udbudte delkontrakter. Det betyder, at der ikke er tale om udbud af enkelte faste ruter, men om kørsel af børn til én eller flere givne skoler/institutioner.
Identifikator for proceduren : cdefd076-4260-4e88-899f-fb6226feb17a
Intern identifikator : 236202
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus Kommine
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 132 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Det er et krav, at Leverandøren har en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse) for det nødvendige antal busser, for at foretage kørsel på nærværende kontrakter. Aarhus Kommune accepterer derfor kun tilbud fra tilbudsgivere, som: • Har gyldig bustilladelse eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt. Tilbudsgiver skal derfor, sammen med sit tilbud, vedlægge dokumentation for, at Tilbudsgiver har det nødvendige antal gyldige tilladelser eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse til det nødvendige antal busser. Tilbudsgiver skal selv vurdere hvor mange antal busser er nødvendige til udførelsen af delkontrakten. En tilladelse er unik og kan kun påføres én bus jf. dog at én bus kan tilbydes til hver delkontrakt, da en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles en delkontrakt. Anvendes underleverandører gælder dette krav også for disse underleverandører. De efterspurgte oplysninger i henhold til ESPD udfyldes direkte i Comdia udbudssystem i forbindelse med afgivelse af tilbud. Se evt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning vedr. udfyldelse af ESPD: https://www.kfst.dk/media/vs1d5abq/espd_det_faelles_europaeiske_udbudsdokument_topt.pdf. De oplysninger, der skal fremgå af ESPD vedrører afsnit 5 om udelukkelsesgrunde samt afsnit 6 om egnethed. Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af kontrakterne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra de tilbudsgivere som Aarhus Kommune forventer at indgå Kontrakt med. De tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakter med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsfristen. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2-3 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester. Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattesten. Den straffeattest, som Erhvervsstyrelsen har beføjelser til at indhente (til offentligt brug), dækker dog kun de seneste to år, og ikke de foreskrevne fem år. Derfor skal ledelsespersonerne også på tro og love erklære, at de ikke er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som ikke er indeholdt i den indhentede straffeattest. I praksis kan Tilbudsgiver indgive både samtykkeerklæring samt tro og love-erklæring ved at anvende den skabelon hertil, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis Tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser: • Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed • Afgivet for en notar • Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) som beskrevet i afsnit 5.1 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsbilag 9. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de tilbudsgivere som Aarhus Kommune forventer at indgå Kontrakt med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Ordregiver anmoder herom: Tilbudsgivers regnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 2 disponible årsregnskaber, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiveren forlanger. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier), udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet. Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er). Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen Tilbudsgiver baserer sig på. Følgende selvejende institution er omfattet delkontrakt 3: • Skovbørnehaven Skovtrolden, Klostergade 37, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 39822113. Den selvejende institution er listet som ordregiver, da det er en selvejende institution med eget CVR nummer. Den indgår som en del af delkontrakt 3 og der udarbejdes således ikke en selvstændig kontrakt. Det vil være Aarhus Kommune som er kontraktansvarlig.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Insolvens En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Ophævelse eller en lignende sanktion En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1 Nordøst
Beskrivelse : Delkontrakt 1 Nordøst omfatter kørsel til og fra skoler, herunder behovet for kørsel på fastlagte morgen- og eftermiddagsruter på visse skoler. Derudover kan der på nogle skoler, også være behov for kørsel midt på dagen, såsom svømme- eller idrætsrelateret transport. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 8,5 mio. danske kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 236203
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport), 60100000   Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten træder i kraft den 01.08.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.07.2029 jf. dog afsnit 20 Misligholdelse og afsnit 21 Ophævelse og opsigelse af Kontrakten. Aarhus Kommune kan forlænge Kontrakten i op til 1 år på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 12 måneder i alt. Forlænges Kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Forlænges Kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus Kommune
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 51 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 disponible regnskabsår. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som • Har en positiv egenkapital for de seneste 2 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer. Ved lignende opgave menes rutebaseret buskørsel på lukkede ruter hvor der er realiseret en omsætning. Mindst en af referencerne skal have en omsætning på 5 mio. kr. eller derover. For hver reference angives følgende: • Kundens navn (f.eks. kommune) samt kontaktperson med kontaktoplysninger hos kunden • Referencens start og evt. slut • Beskrivelse af referencens ydelser • Om referencen har realiseret en omsætning • Om referencen har en omsætning på 5 mio. kr. eller derover Der gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ledelse
Beskrivelse : Ledelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Uddannelse og dygtiggørelse
Beskrivelse : Uddannelse og dygtiggørelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveudførelse
Beskrivelse : Opgaveudførelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 30/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 10/05/2024   14:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Aarhus Kommune forpligter sine leverandører til at følge bestemmelser om bl.a. arbejdsvilkår, menneskerettigheder mm jf. bilag 1.1. Der indgår en arbejdsklausul og uddannelsesklausul. Nærværende Kontrakts ikrafttræden er betinget af, at Aarhus Kommune kan godkende forsikringsbetingelserne jf. afsnit 12. Dokumentation for tegnet forsikring skal fremsendes til Aarhus Kommunes kontraktansvarlige senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Det er et krav, at Leverandøren er i besiddelse af det nødvendige antal gyldige bustilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, jf. Busloven. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de busser, der tages i anvendelse for at udføre kørslen. Leverandøren skal desuden til enhver tid sikre sig, at antallet af gyldige bustilladelser passer tilsvarende med de busser som benyttes til udførelse af Kontrakten, så Leverandøren altid er i besiddelse af det nødvendige antal.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Aarhus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2 Syd
Beskrivelse : Delkontrakt 2 Syd omfatter kørsel til og fra skoler samt skovbørnehaver, herunder behovet for kørsel på fastlagte morgen- og eftermiddagsruter på visse skoler. Derudover kan der på nogle skoler også være behov for kørsel midt på dagen, såsom svømme- og/eller idrætsrelateret transport. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 6,5 mio. danske kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 236204
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport), 60100000   Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten træder i kraft den 01.08.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.07.2029 jf. dog afsnit 20 Misligholdelse og afsnit 21 Ophævelse og opsigelse af Kontrakten. Aarhus Kommune kan forlænge Kontrakten i op til 1 år på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 12 måneder i alt. Forlænges Kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Forlænges Kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus Kommune
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 39 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 disponible regnskabsår. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som • Har en positiv egenkapital for de seneste 2 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer. Ved lignende opgave menes rutebaseret buskørsel på lukkede ruter hvor der er realiseret en omsætning. Mindst en af referencerne skal have en omsætning på 5 mio. kr. eller derover. For hver reference angives følgende: • Kundens navn (f.eks. kommune) samt kontaktperson med kontaktoplysninger hos kunden • Referencens start og evt. slut • Beskrivelse af referencens ydelser • Om referencen har realiseret en omsætning • Om referencen har en omsætning på 5 mio. kr. eller derover Der gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ledelse
Beskrivelse : Ledelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Uddannelse og dygtiggørelse
Beskrivelse : Uddannelse og dygtiggørelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveudførelse
Beskrivelse : Opgaveudførelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 30/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 10/05/2024   14:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Aarhus Kommune forpligter sine leverandører til at følge bestemmelser om bl.a. arbejdsvilkår, menneskerettigheder mm jf. bilag 1.1. Der indgår en arbejdsklausul og uddannelsesklausul. Nærværende Kontrakts ikrafttræden er betinget af, at Aarhus Kommune kan godkende forsikringsbetingelserne jf. afsnit 12. Dokumentation for tegnet forsikring skal fremsendes til Aarhus Kommunes kontraktansvarlige senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Det er et krav, at Leverandøren er i besiddelse af det nødvendige antal gyldige bustilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, jf. Busloven. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de busser, der tages i anvendelse for at udføre kørslen. Leverandøren skal desuden til enhver tid sikre sig, at antallet af gyldige bustilladelser passer tilsvarende med de busser som benyttes til udførelse af Kontrakten, så Leverandøren altid er i besiddelse af det nødvendige antal.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Aarhus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delkontrakt 3 Vest
Beskrivelse : Delkontrakt 3 Vest omfatter kørsel til og fra skoler samt skovbørnehaver, herunder behovet for kørsel på fastlagte morgen- og eftermiddagsruter på visse skoler. Derudover kan der på nogle skoler også være behov for kørsel midt på dagen, såsom svømme- og/eller idrætsrelateret transport. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 7 mio. danske kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 236205
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport), 60100000   Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten træder i kraft den 01.08.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.07.2029 jf. dog afsnit 20 Misligholdelse og afsnit 21 Ophævelse og opsigelse af Kontrakten. Aarhus Kommune kan forlænge Kontrakten i op til 1 år på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 12 måneder i alt. Forlænges Kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Forlænges Kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før Kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus Kommune
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 42 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Følgende selvejende institution er omfattet delkontrakt 3: • Skovbørnehaven Skovtrolden, Klostergade 37, 8000 Aarhus C, CVR­nr. 39822113. Den selvejende institution er listet som ordregiver, da det er en selvejende institution med eget CVR nummer. Den indgår som en del af delkontrakt 3 og der udarbejdes således ikke en selvstændig kontrakt. Det vil være Aarhus Kommune som er kontraktansvarlig.
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 disponible regnskabsår. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som • Har en positiv egenkapital for de seneste 2 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer. Ved lignende opgave menes rutebaseret buskørsel på lukkede ruter hvor der er realiseret en omsætning. Mindst en af referencerne skal have en omsætning på 5 mio. kr. eller derover. For hver reference angives følgende: • Kundens navn (f.eks. kommune) samt kontaktperson med kontaktoplysninger hos kunden • Referencens start og evt. slut • Beskrivelse af referencens ydelser • Om referencen har realiseret en omsætning • Om referencen har en omsætning på 5 mio. kr. eller derover Der gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ledelse
Beskrivelse : Ledelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Uddannelse og dygtiggørelse
Beskrivelse : Uddannelse og dygtiggørelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveudførelse
Beskrivelse : Opgaveudførelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 30/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 10/05/2024   14:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Aarhus Kommune forpligter sine leverandører til at følge bestemmelser om bl.a. arbejdsvilkår, menneskerettigheder mm jf. bilag 1.1. Der indgår en arbejdsklausul og uddannelsesklausul. Nærværende Kontrakts ikrafttræden er betinget af, at Aarhus Kommune kan godkende forsikringsbetingelserne jf. afsnit 12. Dokumentation for tegnet forsikring skal fremsendes til Aarhus Kommunes kontraktansvarlige senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Det er et krav, at Leverandøren er i besiddelse af det nødvendige antal gyldige bustilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, jf. Busloven. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de busser, der tages i anvendelse for at udføre kørslen. Leverandøren skal desuden til enhver tid sikre sig, at antallet af gyldige bustilladelser passer tilsvarende med de busser som benyttes til udførelse af Kontrakten, så Leverandøren altid er i besiddelse af det nødvendige antal.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Aarhus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail : camf@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Skovbørnehave Skovtrolden
Registreringsnummer : 39822113
Postadresse : Klostergade 37    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail : camf@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3699b97c-4a26-4c21-a395-dc0a555c25cd   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/04/2024   14:54:58 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 207863-2024
EUT-S-nummer : 70/2024
Offentliggørelsesdato : 09/04/2024

Send til en kollega

0.048