23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bovia

Udbud af rammeaftaler vedr. levering af flytteydelser til Bovia


Bovia

213246-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning – Udbud af rammeaftaler vedr. levering af flytteydelser til Bovia
OJ S 72/2024 11/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Bovia
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftaler vedr. levering af flytteydelser til Bovia
Beskrivelse : Udbuddet vedrører flytteydelser til følgende af Bovias afdelinger: 1. Tingparken 2. Møllevej/Møllevænget 3. Snerlevej 4. Rosenhaven 5. Sneppev.-Vifdam-Søgade 6. Plougslundvej 7. Askevej 8. Skovparken 9. Solsortevej/Lærkevej 10. Fynsgade Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler.
Identifikator for proceduren : 32e291b3-b350-4e75-af4d-952bc127e0b2
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63121100   Oplagring, 63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed, 63122000   Opmagasinering
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ordregiver har af hensyn til konkurrencen valgt at opdele udbuddet i to delaftaler efter geografi: • Delaftale 1: Billund Boligforenings cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget • Delaftale 2: AAB Koldings (cvr-nr. 19950719) samt A.B. Vejen Byggeselskabs (cvr-nr. 16708119) afdelinger: o Snerlevej o Rosenhaven o Sneppev.-Vifdam-Søgade o Skovparken o Askevej
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 250 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 21 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Billund-Hedens
Beskrivelse : Delaftale 1 vedr. flytning af Billund Boligforenings (cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) indbo for af deres følgende afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget Afdelingerne står over for en større modernisering og energirenovering. Moderniseringen af boligerne er så omfattende, at nogle af beboerne skal genhuses imens renoveringen står på. Lejemål og pulterrum skal tømmes for alt indbo.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er mulighed for at rammeaftalen forlænges med 2 * op til 12 mdr.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris (60%)

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet (40%)
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Kolding-Vejen
Beskrivelse : Delaftale 2 vedr. flytning af AAB Koldings (cvr-nr. 19950719) samt A.B. Vejen Byggeselskabs (cvr-nr. 16708119) indbo for af deres følgende afdelinger: o Snerlevej o Rosenhaven o Sneppev.-Vifdam-Søgade o Skovparken o Askevej Afdelingerne står over for en større modernisering og energirenovering. Moderniseringen af boligerne er så omfattende, at nogle af beboerne skal genhuses imens renoveringen står på. Lejemål og pulterrum skal tømmes for alt indbo.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er mulighed for at rammeaftalen forlænges med 2 * op til 12 mdr.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 750 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris (60 %)

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet (40%)
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Staff Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Staff Service ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Kolding-Vejen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : DL ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DL ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Kolding-Vejen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Kvik-Flyt A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kvik-Flyt A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Kolding-Vejen
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bovia
Registreringsnummer : 31737087
Postadresse : Engstien 2A    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kevin Lousen (på vegne af Ordregiver)
E-mail : kelou@bdo.dk
Telefon : +4587106333
Internetadresse : https://bovia.dk/
Køberprofil : https://bovia.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Staff Service ApS
Registreringsnummer : 42505633
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : 41 26 41 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : DL ApS
Registreringsnummer : 37972126
By : København
Postnummer : 1267
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : info@DL-flyt.dk
Telefon : 91 94 34 34
Denne organisations roller
Tilbudsgiver Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kvik-Flyt A/S
Registreringsnummer : 30583221
By : Aabenbraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : 70 10 48 06
Denne organisations roller
Tilbudsgiver Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d50a235-a36b-4d2b-b656-3afcf317afe7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   10:05:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 213246-2024
EUT-S-nummer : 72/2024
Offentliggørelsesdato : 11/04/2024

Send til en kollega

0.062