23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Gastransmission A/S

Motor, koblingsender og gear internals til kompressor-tog


Energinet Gastransmission A/S

227929-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Transformatorer – Motor, koblingsender og gear internals til kompressor-tog
OJ S 76/2024 17/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet Gastransmission A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Motor, koblingsender og gear internals til kompressor-tog
Beskrivelse : Ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 4. juli 2018 udbød Energinet kontakt om køb af gaskompressor kapacitet samt et standby kompressorsystem til kompressorstation Everdrup, der er etableret som en del af Baltic Pipe-projektet. Siemens A/S blev tildelt kontrakten og har designet, leveret og installeret systemerne på station Everdrup. Kompressorsystemet (elektrisk drevet centrifugal kompressor enhed) består af 5 komponenter i daglig tale ”tog”: kompressor, gear, motor, frekvensomformer og transformer. På kompressorstationen er der etableret standby tog, så der altid er backup (redundans). Dette er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden og Danmarks forpligtelse til at sikre kontinuerlig forsyning gennem Baltic Pipe til Polen. Komponenterne i ”toget” er specialdesignet og omfattet af garanti fra producenten Siemens. For at sikre at der til enhver tid er redundans er det nødvendigt at indkøbe en motor til reservedelslageret da motoren er specialfremstillet med en leveringstid på 12 måneder. Motoren er derfor ikke en hyldevare, men en kritisk reservedel, da der dels ikke kan indsættes en motor i toget, der ikke er designet og dimensioneret i forhold til de øvrige komponenter, dels ikke er testet i miljøet og ikke omfattet af Siemens samlede garanti. Hvad angår koblingsender og gear internals er der ligeledes tale om kritiske reservedele og Energinet har undersøgt om disse kunne konkurrenceudsættes. Undersøgelserne har vist at der ligeledes er tale om specialdesignede Siemens reservedele, der skal produceres i henhold til teknisk data og kvalitetsdokumentation, der tilhører Siemens. Det er således ikke muligt at købe koblingsender og gear internals fra andre end den oprindelige leverandør. Der er således tale om supplerende vareleverance af motor, koblingsender og gear internals fra den oprindelige leverandør. Reservedelene er specialdesignet og indgår i et integreret og samlet system med de øvrige komponenter. Siemens indestår i henhold til den oprindelige kontrakt for den samlede funktion af systemet i form af garanti. Denne garanti vil bortfalde, hvis reservedelene ikke er testet og godkendt af Siemens i forhold til de øvrige komponenter. Et leverandørskifte vil derfor medføre teknisk uforenelighed og medføre uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligehold til fare for forsyningssikkerheden.
Identifikator for proceduren : 2609e0ab-2ea7-4bc4-98da-787e596b7520
Intern identifikator : 23/15363
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34320000   Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele, 42123100   Gaskompressorer
2.1.2.
Udførelsessted
By : Tappernøje
Postnummer : 4733
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kompressorstation Everdrup
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Motor, koblingsender og gear internals til kompressor-tog
Beskrivelse : Ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 4. juli 2018 udbød Energinet kontakt om køb af gaskompressor kapacitet samt et standby kompressorsystem til kompressorstation Everdrup, der er etableret som en del af Baltic Pipe-projektet. Siemens A/S blev tildelt kontrakten og har designet, leveret og installeret systemerne på station Everdrup. Kompressorsystemet (elektrisk drevet centrifugal kompressor enhed) består af 5 komponenter i daglig tale ”tog”: kompressor, gear, motor, frekvensomformer og transformer. På kompressorstationen er der etableret standby tog, så der altid er backup (redundans). Dette er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden og Danmarks forpligtelse til at sikre kontinuerlig forsyning gennem Baltic Pipe til Polen. Komponenterne i ”toget” er specialdesignet og omfattet af garanti fra producenten Siemens. For at sikre at der til enhver tid er redundans er det nødvendigt at indkøbe en motor til reservedelslageret da motoren er specialfremstillet med en leveringstid på 12 måneder. Motoren er derfor ikke en hyldevare, men en kritisk reservedel, da der dels ikke kan indsættes en motor i toget, der ikke er designet og dimensioneret i forhold til de øvrige komponenter, dels ikke er testet i miljøet og ikke omfattet af Siemens samlede garanti. Hvad angår koblingsender og gear internals er der ligeledes tale om kritiske reservedele og Energinet har undersøgt om disse kunne konkurrenceudsættes. Undersøgelserne har vist at der ligeledes er tale om specialdesignede Siemens reservedele, der skal produceres i henhold til teknisk data og kvalitetsdokumentation, der tilhører Siemens. Det er således ikke muligt at købe koblingsender og gear internals fra andre end den oprindelige leverandør. Der er således tale om supplerende vareleverance af motor, koblingsender og gear internals fra den oprindelige leverandør. Reservedelene er specialdesignet og indgår i et integreret og samlet system med de øvrige komponenter. Siemens indestår i henhold til den oprindelige kontrakt for den samlede funktion af systemet i form af garanti. Denne garanti vil bortfalde, hvis reservedelene ikke er testet og godkendt af Siemens i forhold til de øvrige komponenter. Et leverandørskifte vil derfor medføre teknisk uforenelighed og medføre uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligehold til fare for forsyningssikkerheden.
Intern identifikator : 23/15363
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34320000   Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele, 42123100   Gaskompressorer
5.1.2.
Udførelsessted
By : Tappernøje
Postnummer : 4733
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kompressorstation Everdrup
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. 4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud). Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der udfører betalingen : Energinet Gastransmission A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Gastransmission A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 263 551,00   EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Bekendtgørelse med henblik på frivilling forudgående gennemsigtighed. Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser - Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 40, litra e. Ved indkøbskontrakter med henblik på supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør enten til delvis fornyelse af varer eller installationer eller til udvidelse af eksisterende varer eller af bestående installationer, hvis et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for den ordregivende enhed at erhverve varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Energy
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 23/15363
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23/15363
Titel : Motor, koblingsender og gear internals til kompressor-tog
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/04/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Gastransmission A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet Gastransmission A/S
Registreringsnummer : 39 31 50 84
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kirsten Ebstrup
Telefon : +45 70102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37 79 55 26
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens Energy
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 40 66 49 04
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 44774477
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2e50515a-eadd-46f3-9a25-3bd71690dae5   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/04/2024   08:43:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/04/2024   09:00:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 227929-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.047