23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune.


FynBus

230770-2024 - Kontraktændring
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune.
OJ S 77/2024 18/04/2024
Bekendtgørelse om kontraktændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FynBus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune.
Beskrivelse : Den udbudte ydelse omfatter buskørslen i Nordfyns Kommune. Kontraktlængden er fra 8.8.2016 til køreplanskift august 2022 med option på op til 2 x 1 års forlængelse. Kørslen er delt i to pakker Kørselsomfanget i pakke 1 er 6 371 afregningstimer fordelt på 12 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. Kørselsomfanget i pakke 2 er 6 778 afregningstimer fordelt på 10 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførelse af kørslen. Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler.
Identifikator for proceduren : 9bdf552c-4b9d-43b8-85dc-416da8099507
Intern identifikator : 201604-14446
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Pakke 1
Beskrivelse : Kørselsomfanget i pakke 1 er 6 371 afregningstimer fordelt på 12 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel.
Intern identifikator : Pakke 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på op til 2 x 1 års forlængelse.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse uden udbud har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed uden gennemførelse af udbud, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK, og klagen skal sendes til både Klagenævnet for Udbud og til de(n) indklagede ordregiver(e) på samme tid. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark E-mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk. Fynbus har ved tillægskontrakt af 26. marts 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune. Fynbus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784906-2023 og EUT-S-nummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FynBus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Pakke 2
Beskrivelse : Kørselsomfanget i pakke 2 er 6 778 afregningstimer fordelt på 10 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel.
Intern identifikator : Pakke 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på op til 2 x 1 års forlængelse.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse uden udbud har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed uden gennemførelse af udbud, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK, og klagen skal sendes til både Klagenævnet for Udbud og til de(n) indklagede ordregiver(e) på samme tid. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark E-mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk. Fynbus har ved tillægskontrakt af 26. marts 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune. Fynbus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784906-2023 og EUT-S-nummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FynBus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 89 364 552,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune - pakke 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 44 682 276,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Pakke 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2016
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune - pakke 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 44 682 276,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : Pakke 2
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2016
7. Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : 190831-2016
Begrundelse for ændringen : Behov for ændringer på grund af omstændigheder, som en omhyggelig køber ikke kunne forudse.
Beskrivelse : FynBus er ansvarlig for at gennemføre udbud af busdrift for alle kommuner på Fyn. Fynbus indgik kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune (den Oprindelige Kontrakt) d. 3. maj 2016. Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Nordfyns Kommune var opdelt i to såkaldte "pakker", hvor kørselsomfanget i pakke 1 udgjorde 6.371 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 12 busser, og hvor kørselsomfanget i pakke 2 udgjorde 6.778 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 10 busser. Herudover omfattede både pakke 1 og pakke 2 i den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 8. august 2016 og frem til køreplanskift august 2022 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Kontrakten blev således (som det er fast praksis med buskontrakter) udbudt med en potentielt lang kontraktperiode på 8 år inkl. optioner svarende til minimumsafskrivningsperioden på busserne. Den Oprindelige Kontrakt udløber til køreplansskift august 2024 uden mulighed for yderligere forlængelser i medfør af kontrakten. Fynbus offentliggjorde ultimo 2022 udbud om buskørsel i tre fynske kommuner, og FynBus modtog i den forbindelse i februar 2023 tilbud på busdrift udbudt i disse tre fynske kommuner. Priserne oversteg dog væsentligt kommunernes budget med op til 30 %. Prisstigningerne skyldes udviklingen i verdenssituationen med corona-krise, krigen i Ukraine, inflationen mm. FynBus var derfor nødsaget til på kommunernes vegne at annullere udbuddene uden udsigt til at kunne foretage fornyet udbud af busdrift, som ville kunne medføre tilbud til priser, der ligger indenfor kommunernes budgetter. Hertil kommer, at Nordfyns Kommune har indgået klimasamarbejdsaftale af december 2020 om at være CO2-neutrale fra 2021. Markedet for emissionsfrie busser i form af el- eller brintbusser er pt i stor udvikling, og det forventes, at udbuddet af emissionsfrie busser vil være væsentligt større om bare få år. Endvidere kræver den lade-infrastruktur, der er nødvendig for at kunne drifte nulemissionsbusser, en betydelig investering. Denne investering er blevet fordyret yderligere grundet stigende omkostninger de seneste år, hvorfor der er behov for at tage (endnu) flere økonomiske hensyn. FynBus forventer at kunne imødekomme den udfordring, hvis der sker en øget koordinering og planlægning på tværs af kommunale og regionale kontrakter, derved at Fynbus i 2025 genudbyder i alt 8 kontrakter om emissionsfri buskørsel i forskellige kommuner (som alle politisk har forpligtiget sig til grøn omstilling) indenfor samme tidsmæssige periode som de regionale kontrakter om busdrift for at skabe synergi. Som det fremgår, er der således opstået et behov for ændring af den Oprindelige Kontrakt om buskørsel i Nordfyns Kommune i form af en ekstraordinær forlængelse, som følge af omstændighederne omkring forhøjede priser på busdrift, som Fynbus som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Fynbus har derfor ved tillægskontrakt af 26. marts 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune, således at denne er blevet forlænget med den eksisterende leverandør, Arriva Danmark A/S på uændrede vilkår dog med en mindre regulering i priser frem til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel, så der i 2025 kan gennemføres et fælles udbud for de 8 kommuner sammen med regionen, hvor den mere fremskredne udvikling af de grønne busser sammen med de stordriftsfordele, der er forbundet med et stort fælles udbud, vil føre til priser, der kan rummes indenfor budgettet, imens Nordfyns Kommune understøtter den grønne omstilling generelt. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 33.330.751. Det er samlet FynBus' vurdering, at betingelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra C for at forlænge kontrakten ekstraordinært er opfyldt, herunder idet behovet for ændringen, jf. ovenfor er opstået som følge af omstændigheder, som FynBus ikke kunne forudse, da kontrakten blev indgået, og idet ændringen ikke vil ændre kontraktens overordnede karakter og genstand, da kontrakten om busdrift bliver videreført i en kortere periode på uændrede vilkår dog med en mindre regulering i priser, og idet det er klart efter gennemførelse af førnævnte udbud, at et udbud af en ny kontrakt ikke vil give bedre indkøbsresultater, og idet ændringens økonomiske værdi vil være langt under 50 % af værdien af den Oprindelige Kontrakt.
7.1.
Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : CON-0001
Beskrivelse af kontraktændringer : Fynbus indgik d. 3. maj 2016 kontrakt med Arriva Danmark A/S vedr. buskørsel i Nordfyns Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Nordfyns Kommune var opdelt i to såkaldte "pakker", hvor kørselsomfanget i pakke 1 udgjorde 6.371 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 12 busser, og hvor kørselsomfanget i pakke 2 udgjorde 6.778 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 10 busser. Herudover omfattede både pakke 1 og pakke 2 i den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 8. august 2016 og frem til køreplanskift august 2022 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift i august 2024. Med denne bekendtgørelse offentliggør Fynbus, at der er foretaget en ændring af den Oprindelige Kontrakt, således at den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune forlænges ekstraordinært med den eksisterende leverandør på uændrede vilkår dog med en mindre regulering i priser til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 33.330.751. Fynbus har ved tillægskontrakt af 26. marts 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Nordfyns Kommune. Fynbus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784906-2023 og EUT-S-nummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer : 29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bitten Bøgild
E-mail : bbo@fynbus.dk
Telefon : +4530902452
Internetadresse : www.fynbus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Arriva Danmark A/S
Registreringsnummer : 18429101
Postadresse : Skjøtevej 26    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +4572302500
Internetadresse : www.arriva.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Internetadresse : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f7989a5f-f857-40a7-8d44-2e7d64316d1a   - 01
Formulartype : Kontraktændring
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om kontraktændring
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/04/2024   13:31:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 230770-2024
EUT-S-nummer : 77/2024
Offentliggørelsesdato : 18/04/2024

Send til en kollega

0.062