23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Personbefordring (telebus/skolebus/handicapkørsel, taxa-kørsel samt visiteret kørsel) på Samsø


Fællesindkøb Midt

231561-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Personbefordring (telebus/skolebus/handicapkørsel, taxa-kørsel samt visiteret kørsel) på Samsø
OJ S 77/2024 18/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Samsø Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Personbefordring (telebus/skolebus/handicapkørsel, taxa-kørsel samt visiteret kørsel) på Samsø
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af personbefordring i form af Skolebuskørsel/ telebuskørsel/ handicapkørsel, Taxikørsel samt Visiteret kørsel.
Identifikator for proceduren : 8d2f8ff4-0279-404b-bc87-90e425da286e
Tidligere bekendtgørelse : b54c4385-638c-4de8-88ff-c56b9fc1f0e9-01
Intern identifikator : 88.00.00-P00-17-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 530 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Skolebuskørsel/ telebuskørsel/ handicapkørsel
Beskrivelse : Der udføres kørsel med tre minibusser i såkaldte rådighedstimer, hvor alle timer købes og betales af ordregiver. Leverandøren skal i kontraktperioden udover de nævnte kørsler desuden varetage et kørselskontor til koordinering af kørsler i rådighedstimerne. Forventet omfang i kontraktperioden: 20.000 timer.
Intern identifikator : 88.00.00-P00-17-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 20 000   time
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 29/04/2024
Varigheds slutdato : 09/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 x 3 måneder på uændrede vilkår
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris
Beskrivelse : Ved underkriteriet Pris forstås den ”Pris pr. time”, der automatisk beregnes i Bilag 1 - Tilbudsliste. Alle forhold i udbudsmaterialet og tilbudsgivers tilbud skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal afgives i DKK inkl. moms, og inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Oplysninger om klageprocedurer herunder sidste frist for klager, kan fås ved at rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud, som er angivet som klageorganisation i nærværende bekendtgørelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Samsø Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Samsø Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Samsø Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Taxikørsel
Beskrivelse : Leverandøren skal i et foruddefineret antal timer stille én henholdsvis to taxaer til rådighed for kørsel på Samsø, mod betaling af et årligt vederlag. Taxaerne skal desuden fungere som backup for telebuskørsel på Samsø således, at der i spidsbelastningsperioder kan anvendes taxaer til at sikre telebus- eller handicapkørsel.
Intern identifikator : 88.00.00-P00-17-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 29/04/2024
Varigheds slutdato : 09/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 x 3 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 400 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Ved underkriteriet Pris forstås den ”Pris pr. time”, der automatisk beregnes i Bilag 1 - Tilbudsliste. Alle forhold i udbudsmaterialet og tilbudsgivers tilbud skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal afgives i DKK inkl. moms, og inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet består af delkriterierne "Garantitimer ud over minimumskrav", der vægter 80% og "Tilbudt el-drevet køretøj (Taxi1)", der vægter 20%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 90
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Oplysninger om klageprocedurer herunder sidste frist for klager, kan fås ved at rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud, som er angivet som klageorganisation i nærværende bekendtgørelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Visiteret kørsel
Beskrivelse : Der foretages fortrinsvis kørsel til læge for de borgere, der er visiteret til ydelsen.
Intern identifikator : 88.00.00-P00-17-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 29/04/2024
Varigheds slutdato : 09/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 x 3 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 130 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Ved underkriteriet Pris forstås den ”Pris pr. time”, der automatisk beregnes i Bilag 1 - Tilbudsliste. Alle forhold i udbudsmaterialet og tilbudsgivers tilbud skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal afgives i DKK inkl. moms, og inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer.
Vægtning (procentdel, præcis) : 90

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet består af delkriteriet "Tilbudt el-drevet køretøj (minibus)".
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Oplysninger om klageprocedurer herunder sidste frist for klager, kan fås ved at rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud, som er angivet som klageorganisation i nærværende bekendtgørelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Samsø Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Samsø Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Samsø Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 29 657 955,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : P.P. BUSSELSKAB A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : P.P. Busselskab
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 29 321 875,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 88.20.00-Ø54-23-24 Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Samsø Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Tilbud :
Officielt navn : JJ Turist A/S
Tilbud :
Officielt navn : UdogHjem
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er verificeret og uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Statistik om strategiske udbud
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 M2
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 2
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 Bus (M3)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 1
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : P.P. BUSSELSKAB A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : P.P. Busselskab
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 336 080,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 88.20.00-Ø54-23-24 Delaftale 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Samsø Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Tilbud :
Officielt navn : UdogHjem
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er verificeret og uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Statistik om strategiske udbud
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 M2
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 2
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 Bus (M3)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 1
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Chr M Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Heidi Backmann Jensen
E-mail : hbaj@fikm.dk
Telefon : 76292025
Internetadresse : https://fikm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Samsø Kommune
Registreringsnummer : 23795515
Postadresse : Søtofte 10    
By : Samsø
Postnummer : 8305
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : hbaj@fikm.dk
Telefon : 76292025
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 41521090
By : Skive
Land : Danmark
Telefon : 26337500
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : JJ Turist A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 30720520
By : Horsens
Land : Danmark
E-mail : info@dkbus.dk
Telefon : 75652500
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : P.P. BUSSELSKAB A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 82971610
By : Hasselager
Land : Danmark
E-mail : pp-bus@pp-bus.dk
Telefon : 86284388
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : UdogHjem
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 36042656
By : Århus V
Land : Danmark
E-mail : ob@udoghjem.dk
Telefon : 93892448
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 60991c9a-2a4d-424e-9966-207c421ce609   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/04/2024   09:07:50 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/04/2024   09:16:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 231561-2024
EUT-S-nummer : 77/2024
Offentliggørelsesdato : 18/04/2024

Send til en kollega

0.063