23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SMOKA I/S

Køb af pakkemateriale (Vermiculite)


SMOKA I/S

245999-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
OJ S 82/2024 25/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : SMOKA I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Beskrivelse : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Identifikator for proceduren : 110ecba3-313b-4129-a0da-5b8223682c13
Intern identifikator : 23/78
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : De i Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til at anmode de ansøgere, som ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse. Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Beskrivelse : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Intern identifikator : 23/78
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 36   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Denne kontrakt kan forlænges 3 x 12 måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : De i Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til at anmode de ansøgere, som ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse. Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud: Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : SMOKA I/S
Organisation, der udfører betalingen : SMOKA I/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 460 625,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : BB Teknik og Miljø ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : BB Teknik og Miljø ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Titel : Køb af pakkemateriale (Vermiculite)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 13/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Procurè Denmark ApS
Tilbud :
Officielt navn : Simport Nordic ApS
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 460 625,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 510 625,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Simport Nordic ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 42992849
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : 4280605
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Procurè Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 43560506
By : Millinge
Postnummer : 5642
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : mere@procure.nu
Telefon : 50213200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : BB Teknik og Miljø ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 31884950
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 23701424
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : SMOKA I/S
Registreringsnummer : 35433430
Afdeling : Anja Strand
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : smoka@smoka.dk
Telefon : 32223237
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3ff1eb2f-c007-4045-b3ab-90e4eea97364   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/04/2024   13:24:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/04/2024   13:25:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 245999-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.047