23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

BIOFOS A/S

Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. slamsugning


BIOFOS A/S

250633-2024 - Resultater
Danmark – Rensning af kloakledninger – Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. slamsugning
OJ S 83/2024 26/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : BIOFOS A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. slamsugning
Beskrivelse : Dette udbud vedrører levering af slamsugning. Ordregiver ønsker at indgå en samlet rammeaftale for tørstofsugning, samt suge- og spuleopgaver på følgende renseanlæg: Lynetten, Avedøre, Damhusåen og Dragør. Hertil kommer pumpestationer og regnvandsbassiner tilknyttet Ordregiver beliggende i Hovedstadsområdet. Rammeaftalen omfatter suge- og spuleopgaver i forbindelse med:Større slamudslip, inkl. grovrengøringRengøring af rør og tankeVåd- og tørstofsugningTømning af septiktanke (kun på Lynetten, ca. 6 tanke) Tømning af- og bortskaffelse af restprodukt fra olieudskillere
Identifikator for proceduren : 797a4d99-0f38-4f25-a0a5-5cd62880c46a
Tidligere bekendtgørelse : bd3e9c99-59b5-457a-a99d-a76656ed2985-01
Intern identifikator : S2310470
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015 med senere ændringer).Tildelingskriteriet er pris, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, pkt. 1Der vil være en besigtigelse den 23. januar 2024. Besigtigelsen vil blive foretaget efter følgende plan: Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 HvidovreRenseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SVRenseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København KMødestedet er Renseanlæg Avedøre. Besigtigelsen starter kl. 08.00. Tilbudsgiver forestår selv al transport i forbindelse med besigtigelsen.Tilmelding til besigtigelse med angivelse af deltagerantal skal ske senest 2 dage før. Tilmelding sker via kommunikationsmodulet i udbudssystemet Mercell.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90470000   Rensning af kloakledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af slamsugning
Beskrivelse : Dette udbud vedrører levering af slamsugning. Ordregiver ønsker at indgå en samlet rammeaftale for tørstofsugning, samt suge- og spuleopgaver på følgende renseanlæg: Lynetten, Avedøre, Damhusåen og Dragør. Hertil kommer pumpestationer og regnvandsbassiner tilknyttet Ordregiver beliggende i Hovedstadsområdet. Rammeaftalen omfatter suge- og spuleopgaver i forbindelse med:Større slamudslip, inkl. grovrengøringRengøring af rør og tankeVåd- og tørstofsugningTømning af septiktanke (kun på Lynetten, ca. 6 tanke) Tømning af- og bortskaffelse af restprodukt fra olieudskillere
Intern identifikator : S2310470
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90470000   Rensning af kloakledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : BIOFOS A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : BIOFOS A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : BIOFOS A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 14 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 14 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 14 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 14 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SERWENT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 65c246238e43e7edd72235f4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale
Titel : Levering af slamsugning
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : BIOFOS A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : BIOFOS A/S
Registreringsnummer : 25601920
Postadresse : Refshalevej 250    
By : København K
Postnummer : 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Duniya Faqiri
E-mail : df@biofos.dk
Telefon : +45 32573232
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SERWENT A/S
Registreringsnummer : 20839678
Postadresse : Avedøreholmen 95    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : SERWENT A/S
Telefon : 51215270
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d8e5bce1-00db-45cc-9407-b8e13e4c7bdb   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/04/2024   11:48:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/04/2024   07:06:03 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 250633-2024
EUT-S-nummer : 83/2024
Offentliggørelsesdato : 26/04/2024

Send til en kollega

0.063