23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Udbud af Transportydelser


Banedanmark

271468-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud af Transportydelser
OJ S 90/2024 08/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Transportydelser
Beskrivelse : Banedanmark udbyder en Rammeaftale vedr. transportydelser. Rammeaftalen omfatter Transport af stykgods, fragt og pakker i hele Danmark, herunder: - Transport af langgods, der bliver læsset/losset med truck - Transport af Full load og Half load - Transport af ADR/farligt gods (udstyr til jernbane) - Express kørsel i hele Danmark. Der kan forekomme kørsler til/fra Malmø ved Øresundsbroen fra/til Danmark. Der henvises i øvrigt til bilag 2: Kravspecifikation og bilag 3: Tilbudsliste for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "Pris” (laveste pris).
Identifikator for proceduren : 9ad27090-3b71-436f-8885-80a95a9893aa
Tidligere bekendtgørelse : 76d546d4-589a-4d82-b35d-f9a189910604-01
Intern identifikator : 2023-20471
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet implementeret ved bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester) udbydes en Rammeaftale vedrørende transportydelser. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport, 60161000   Pakketransport
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens omfang består af transportydelser for Banedanmark i hele Danmark og til/fra Malmø ved Øresundsbroen til/fra Danmark.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 22 146 833,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det samlede forbrug under Rammeaftalen til DKK 20.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.146.833 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse. Se hertil udbudsbekendtgørelsen. Det maksimale forbrug er estimeret med baggrund i usikkerheden omkring omfanget af Banedanmarks fremtidige projekter i aftaleperioden og usikkerheden i markedet omkring brændstofpriser.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Transportydelser
Beskrivelse : Banedanmark udbyder en Rammeaftale vedr. transportydelser. Rammeaftalen omfatter Transport af stykgods, fragt og pakker i hele Danmark, herunder: - Transport af langgods, der bliver læsset/losset med truck - Transport af Full load og Half load - Transport af ADR/farligt gods (udstyr til jernbane) - Express kørsel i hele Danmark. Der kan forekomme kørsler til/fra Malmø ved Øresundsbroen fra/til Danmark. Der henvises i øvrigt til bilag 2: Kravspecifikation og bilag 3: Tilbudsliste for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "Pris” (laveste pris).
Intern identifikator : 2023-20471
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport, 60161000   Pakketransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens omfang består af transportydelser for Banedanmark i hele Danmark og til/fra Malmø ved Øresundsbroen til/fra Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen træder i kraft fra Parternes underskrift og løber i to (2) år. Rammeaftalen kan forlænges med tre (3) gange to (2) år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 22 146 833,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det samlede forbrug under Rammeaftalen til DKK 20.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.146.833 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse. Se hertil udbudsbekendtgørelsen. Det maksimale forbrug er estimeret med baggrund i usikkerheden omkring omfanget af Banedanmarks fremtidige projekter i aftaleperioden og usikkerheden i markedet omkring brændstofpriser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” .
Beskrivelse : Tildeling af Rammeaftalen sker til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” (laveste pris). Pris (laveste pris) vurderes på baggrund af den samlede beregnede, evalueringstekniske sum angivet i Bilag 3: Tilbudslisten i fanen Evalueringsteknisk sum.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen : Banedanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 22 146 833,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 20 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 22 146 833,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : THURAH TRANSPORT A/S
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Autobude A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af Transportydelser - THURAH TRANSPORT A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af Transportydelser - THURAH TRANSPORT A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 26/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Banedanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 20 158 032,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 31 321 056,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mehtap Aycin Mola
E-mail : MATK@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : THURAH TRANSPORT A/S
Registreringsnummer : 21288977
Postadresse : Baldershøj 16    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : lmm@thurah.dk
Telefon : +45 30188103
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Autobude A/S
Registreringsnummer : 32888682
By : Hedensted
Postnummer : 8722
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 75806092
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bbc73304-d20e-4862-bd98-412c9ffee04d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/05/2024   12:58:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/05/2024   13:45:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 271468-2024
EUT-S-nummer : 90/2024
Offentliggørelsesdato : 08/05/2024

Send til en kollega

0.062