23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Indkøb af transport af lægemidler for Sygehusapotek Fyn


Region Syddanmark

281176-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejtransport – Indkøb af transport af lægemidler for Sygehusapotek Fyn
OJ S 92/2024 13/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af transport af lægemidler for Sygehusapotek Fyn
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Sygehusapotek Fyns (Solfaldsvej 38, 5000 Odense C) indkøb af transport af lægemidler til sygehusapoteker, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark samt returtransport til Sygehusapotek Fyn. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser. Udbuddet er opdelt i to delkontrakter. Delkontrakt 1 - Fast kørsel og Delkontrakt 2 - Kurerkørsel Ved fast kørsel under delkontrakt 1 forstås kørsel til faste byer/postnumre faste hverdage, f.eks. kørsel til Amager hver mandag jf. kontraktbilag 2A, medmindre Ordregiver ikke har produkter, der skal leveres det pågældende sted den pågældende dag Ved kurerkørsel under delkontrakt 2 forstås kørsel, som på grund af behov hos Ordregiver eller Ordregivers kunder ikke kan afvente, at transport gennemføres som en del af den faste kørsel under delkontrakt 1.
Identifikator for proceduren : 5980413d-c3d3-4b9e-a16a-a5218f5ec379
Intern identifikator : 24/13210
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Transport til hele Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udelukkelse vedr. skatteforhold mm.: En ordregiver skal i henhold til udbudslovens § 134 a udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. I forbindelse med dette udbud gælder artikel 5 k, der er indsat i EU-forordning 833/2014, om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Som led i tilbudsafgivelsen bør Tilbudsgiver deltage i en besigtigelse hos Sygehusapotek Fyn. Det er dog ikke et krav. Formålet med besigtigelsen er, at Tilbudsgiver herved kan danne sig et indtryk af relevante fysiske forhold hos Sygehusapotek Fyn. Besigtigelsen finder sted den 24. maj 2024 kl. 12.00 - tilmelding skal ske senest den 22. maj 2024 kl. 12.00.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)).
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)).
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1 - Fast Kørsel
Beskrivelse : Udbuddet vedrører fast ugentlig rutekørsel med lægemidler (delkontrakt 1) for Sygehusapotek Fyn (herunder returkørsel). Leverandøren skal forestå pålæsning (ved Sygehusapotek Fyns to adresser i Odense), transport og aflevering af produkter, der af Ordregiver vil være pakket på paller og/eller i papirsposer og kasser. I Kontraktbilag 2A er indsat en oversigt, dvs. en ruteplan, over leveringsdage i forskellige postnumre. Leveringsdagene vil være de samme hver uge året rundt. - Leverancer til kunder i Region Syddanmark skal afleveres samme dag som de hentes på Sygehus Apotek Fyn. - Leverancer til kunder i øvrige Danmark kan afhentes dagen før levering jf. kontraktbilag 2A faste leveringsdage. Det gælder, at lægemidlerne - ved behov - skal kunne transporteres ved hhv. 2-8°C og 15-25°C under samme transport.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Transport til hele Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan af Ordregiver forlænges to gange, hver gang med op til 24 måneder.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Omfanget af Leverandørens ydelser er naturligvis afhængig af aktivitetsniveauet hos Sygehusapotek Fyn og sygehusapotekets ”kunder”, men omfanget forventes at være relativt stabilt. Sygehusapoteket forpligter sig til, når et givet transportbehov opstår, at lade Leverandøren håndtere al transport af lægemidler til sygehusapotekets kunder. Det forhold, at aftalens omfang kan variere, fordi Ordregiver ikke på forhånd kan definere det præcise behov, vil ikke føre til, at aftalen klassificeres som en rammeaftale. I 2023 var der ca. 5.900 leverancer.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 danske kroner. For virksomheder, hvis årsregnskab i henhold til lovgivningen skal godkendes på virksomhedens generalforsamling, betragtes regnskabet som disponibelt, når regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. For andre virksomheder gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 2 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører transport af lægemidler. I nærværende udbud skal lægemidler forstås bredt, idet lægemidler i udbuddet er alle de produkter, der oplistes i Lægemiddellovens § 2, nr. 1-4 (lovbekendtgørelse nr. 339 af 15/03/2023 med senere ændringer). Følgende skal betragtes som lægemidler i udbuddet: 1) Lægemidler i henhold til § 2, nr. 1 2) Mellemprodukter i henhold til § 2, nr. 2 3) Aktive stoffer i henhold til § 2, nr. 3 4) Hjælpestoffer i henhold til § 2, nr. 4 Der henvises desuden til Kontraktbilag 2, pkt. 1.2 for en nærmere beskrivelse af ovenstående. Det er yderligere et krav, at transporten af de pågældende lægemidler (nr. 1-4) for referencekunden hos Tilbudsgiver har bidraget med en nettoomsætning på minimum 1.500.000 danske kroner over de seneste 2 år. Referencen skal samtidig leve op til følgende: • Som en del af (eller al) den transport, der er foretaget for referencekunden skal der være foretaget kørsel af lægemidler (nr. 1-4 ovenfor) til privatpersoner, det vil sige frem til disses private hjem. • Der skal i løbet af de 2 år have været leverancer, hvor der har været transporteret i intervallerne 2 – 8 grader celsius og 15 – 25 grader celsius. • Det er i samme forbindelse et krav, at transporterne er foregået under overholdelse af de på transporttidspunktet gældende regler vedrørende ”God distributionspraksis” (GDP). De nugældende regler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: God distributionspraksis. • Der skal være tale om en aftale, hvorunder der i i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder inden for de 2 år i gennemsnit er gennemført minimum 70 ugentlige leveringer af lægemidler (nr. 1-4) for referencekunden. Ved ”én levering” skal her forstås ”et stop hos en modtager”, uanset hvor mange pakker/paller modtageren modtog under stoppet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger, hvorfor Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD bedes angive referencevirksomhedens kontaktoplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.4, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske/faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som udbuddet omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som Tilbudsgiver baserer sig på.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Tilbudsgiver på den enkelte delkontrakt, der afgiver tilbud med den laveste samlede evalueringspris, jf. Kontraktbilag 3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 13/06/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten skal udføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Se udkast til kontrakt pkt. 7. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Se udkast til kontrakt pkt. 9.3. Leverandøren skal være indstillet på, at kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se udkast til kontrakt pkt. 4.6. Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere, der anvendes ved udførelsen af kontrakten, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl herom, herunder forhold vedr. vold, trusler om vold, tyveri misbrug af euforiserende stoffer og lignende. Se udkast til kontrakt pkt. 9.5.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2 - Kurerkørsel
Beskrivelse : Udbuddet vedrører kurérkørsel (delkontrakt 2) for Sygehusapotek Fyn (herunder returkørsel). Leverandøren skal efter Ordregivers behov transportere lægemidler fra Sygehusapotek Fyn. Lægemidlerne skal efter Ordregivers anvisninger transporteres til sygehusapoteker, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark, når forsendelserne ikke kan indpasses i de faste leveringsdage, der er tilknyttet delkontrakt 1. Det er Leverandøren, der skal læsse lastbiler/varevogne på Ordregivers adresse. Der er én adresse, hvor der skal afhentes produkter: • Solfaldsvej 40, indgang 209. Lægemidler (almindelige varer og kølevarer) skal afhentes på det af ordregiver i bookingen angivet tidspunkt. Dette tidspunkt vil ligge i tidsrummet kl. 07.00-16.00 på hverdage Af Kontraktbilag 2A fremgår et typisk kørselsmønster gældende for november 2023 for kurerkørsel. Delkontrakt 2 er en rammeaftale.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Transport til hele Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil som det første altid vurdere, om delkontrakt 1 er anvendelig. Kun i de tilfælde, hvor delkontrakt 1 ikke vurderes i tilstrækkelig grad at opfylde Ordregivers kørselsbehov (fx fordi et lægemiddel ved anvendelse af delkontrakt 1 ikke kan komme frem i tide), vil delkontrakt 2 blive anvendt.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 danske kroner. For virksomheder, hvis årsregnskab i henhold til lovgivningen skal godkendes på virksomhedens generalforsamling, betragtes regnskabet som disponibelt, når regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. For andre virksomheder gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 2 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører transport af lægemidler. I nærværende udbud skal lægemidler forstås bredt, idet lægemidler i udbuddet er alle de produkter, der oplistes i Lægemiddellovens § 2, nr. 1-4 (lovbekendtgørelse nr. 339 af 15/03/2023 med senere ændringer). Følgende skal betragtes som lægemidler i udbuddet: 1) Lægemidler i henhold til § 2, nr. 1 2) Mellemprodukter i henhold til § 2, nr. 2 3) Aktive stoffer i henhold til § 2, nr. 3 4) Hjælpestoffer i henhold til § 2, nr. 4 Der henvises desuden til Kontraktbilag 2, pkt. 1.2 for en nærmere beskrivelse af ovenstående. Det er yderligere et krav, at transporten af de pågældende lægemidler (nr. 1-4) for referencekunden hos Tilbudsgiver har bidraget med en nettoomsætning på minimum 1.500.000 danske kroner over de seneste 2 år. Referencen skal samtidig leve op til følgende: • Som en del af (eller al) den transport, der er foretaget for referencekunden skal der være foretaget kørsel af lægemidler (nr. 1-4 ovenfor) til privatpersoner, det vil sige frem til disses private hjem. • Der skal i løbet af de 2 år have været leverancer, hvor der har været transporteret i intervallerne 2 – 8 grader celsius og 15 – 25 grader celsius. • Det er i samme forbindelse et krav, at transporterne er foregået under overholdelse af de på transporttidspunktet gældende regler vedrørende ”God distributionspraksis” (GDP). De nugældende regler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: God distributionspraksis. Der skal være tale om en aftale, hvorunder der i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder i løbet af de 2 år i gennemsnit er gennemført mindst 40 ugentlige leveringer af lægemidler (nr. 1-4) til privatpersoner, det vil sige frem til disses private hjem. Ved ”én levering” skal her forstås ”et stop hos en modtager”, uanset hvor mange pakker/paller modtageren modtog under stoppet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger, hvorfor Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD bedes angive referencevirksomhedens kontaktoplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.4, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske/faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som udbuddet omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som Tilbudsgiver baserer sig på.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Tilbudsgiver på den enkelte delkontrakt, der afgiver tilbud med den laveste samlede evalueringspris, jf. Kontraktbilag 3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 13/06/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten skal udføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Se udkast til kontrakt pkt. 7. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Se udkast til kontrakt pkt. 9.3. Leverandøren skal være indstillet på, at kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se udkast til kontrakt pkt. 4.6. Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere, der anvendes ved udførelsen af kontrakten, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl herom, herunder forhold vedr. vold, trusler om vold, tyveri misbrug af euforiserende stoffer og lignende. Se udkast til kontrakt pkt. 9.5.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karin Elholm Juliussen
E-mail : kej@rsyd.dk
Telefon : +45 51719215
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 49cc16fa-04d4-40dc-8815-2afd9deb1741   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/05/2024   06:39:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/05/2024   10:00:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 281176-2024
EUT-S-nummer : 92/2024
Offentliggørelsesdato : 13/05/2024

Send til en kollega

0.047