23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

291518-2024 - Resultater
Danmark – Drift af parkering – Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
Beskrivelse : Københavns Kommune nedlægger de kommende år et større antal gadeparkeringspladser ifm. etablering af affaldssorteringspunkter og diverse anlægsprojekter. For at imødekomme behovet for beboerparkering i de ramte beboerlicensområder, har Kommunen besluttet at leje ledige, private parkeringspladser og give beboere med aktiv beboerlicens mulighed for at benytte dem som erstatning for nedlagt gadeparkering. Kommunen har identificeret et større antal mulige parkeringspladser, og har besluttet at leje 535 heraf. 100 af pladserne er deltidspladser (aften/nat/weekend).  Beboerne skal kunne få overblik over ledige, private parkeringspladser og reservere og booke parkeringspladser via en parkeringsapp.Dette aftale omfatter udarbejdelse og administration af lejeaftaler for parkeringspladserne samt parkeringsapp, herunder drift, support og vedligeholdelse i 4 år.
Identifikator for proceduren : ca674470-c018-467b-b005-ea77313551ee
Tidligere bekendtgørelse : f12523fa-4b90-43c4-ac88-035e2360f97c-01
Intern identifikator : 222317031
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren var beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712400   Drift af parkering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98351000   Administration af parkeringsfaciliteter, 98351100   Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148). Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon på udbudssystemet. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD. Tilbudsgivere skal udfylde følgende i ESPD: — Del II, pkt. AC (oplysninger om tilbudsgiver), — Del III, pkt. AC (udelukkelsesgrunde), — Del IV, pkt. BC (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt. 5.1.9), — Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere), — Del VI (afsluttende erklæringer). Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsannoncens pkt. 2.1.6 samt nedenfor, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af de angivne udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den rent nationale obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a, som omhandler firmaer etableret i skattelylande. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6 som omhandler firmaer, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces i givne situationer. Konsortier: Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder. Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen: Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, under henvisning til Udbudslovens § 144, stk. 1, baserer sig på andre virksomheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er for alle de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på og som indgår i tilbudsgiverteamet. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet være tilbudsgiverteamets samlede formåen, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen. Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor dem, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Støtteerklæring). Indhentning af dokumentation: Senest inden ordregivers orientering om tildeling af kontrakt, vil den vindende tilbudsgiver blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2. Tilbudsgiver opfordres dog til, sammen med aflevering af tilbud, at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD. Bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene: Ordregiver har nedenfor anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge som dokumentation angående udelukkelse og egnethed. Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: • Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1, • Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, • Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Serviceattesten må maksimalt være seks måneder gammel. Dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Der forventes ikke at blive efterspurgt dokumentation for oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer), da ESPD vil udgøre en referenceliste. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende eCertis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
Beskrivelse : Københavns Kommune nedlægger de kommende år et større antal gadeparkeringspladser ifm. etablering af affaldssorteringspunkter og diverse anlægsprojekter. For at imødekomme behovet for beboerparkering i de ramte beboerlicensområder, har Kommunen besluttet at leje ledige, private parkeringspladser og give beboere med aktiv beboerlicens mulighed for at benytte dem som erstatning for nedlagt gadeparkering. Kommunen har identificeret et større antal mulige parkeringspladser, og har besluttet at leje 535 heraf. 100 af pladserne er deltidspladser (aften/nat/weekend).  Beboerne skal kunne få overblik over ledige, private parkeringspladser og reservere og booke parkeringspladser via en parkeringsapp.Dette aftale omfatter udarbejdelse og administration af lejeaftaler for parkeringspladserne samt parkeringsapp, herunder drift, support og vedligeholdelse i 4 år.
Intern identifikator : 222317031
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712400   Drift af parkering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98351000   Administration af parkeringsfaciliteter, 98351100   Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148). Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon på udbudssystemet. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD. Tilbudsgivere skal udfylde følgende i ESPD: — Del II, pkt. AC (oplysninger om tilbudsgiver), — Del III, pkt. AC (udelukkelsesgrunde), — Del IV, pkt. BC (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt. 5.1.9), — Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere), — Del VI (afsluttende erklæringer). Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsannoncens pkt. 2.1.6 samt nedenfor, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af de angivne udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den rent nationale obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a, som omhandler firmaer etableret i skattelylande. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6 som omhandler firmaer, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces i givne situationer. Konsortier: Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder. Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen: Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, under henvisning til Udbudslovens § 144, stk. 1, baserer sig på andre virksomheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er for alle de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på og som indgår i tilbudsgiverteamet. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet være tilbudsgiverteamets samlede formåen, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen. Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor dem, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Støtteerklæring). Indhentning af dokumentation: Senest inden ordregivers orientering om tildeling af kontrakt, vil den vindende tilbudsgiver blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2. Tilbudsgiver opfordres dog til, sammen med aflevering af tilbud, at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD. Bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene: Ordregiver har nedenfor anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge som dokumentation angående udelukkelse og egnethed. Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: • Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1, • Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, • Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Serviceattesten må maksimalt være seks måneder gammel. Dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Der forventes ikke at blive efterspurgt dokumentation for oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer), da ESPD vil udgøre en referenceliste. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende eCertis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Parkeringsapp
Beskrivelse : Henviser til udbudsbetingelserne 7.1
Vægtning (pointantal, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Lejeaftaler/proces
Beskrivelse : Henviser til udbudsbetingelserne 7.1
Vægtning (pointantal, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Henviser til udbudsbetingelserne 7.1
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 704 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ParkPrivate ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : ParkPrivate ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0175079
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Teknik- og Miljøforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Fuglheim Bernack
E-mail : aq4r@kk.dk
Telefon : +45 44576060
Fax : +45 44576060
Internetadresse : http://www.arteliagroup.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ParkPrivate ApS
Registreringsnummer : 39825597
Postadresse : Storegade 14    
By : Østbirk
Postnummer : 8752
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : ParkPrivate ApS
Telefon : 60185962
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d001c1a8-c2b1-4ebf-99f6-3b6a07ee8bf8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   10:01:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   10:01:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 291518-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.047