23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kontrakter om kørsel


Lyngby-Taarbæk Kommune

299354-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Kontrakter om kørsel
OJ S 98/2024 22/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Dragør Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Tårnby Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakter om kørsel
Beskrivelse : Dragør Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune udbyder i fællesskab kontrakter kørsel af borgere fra de tre kommuner. Kommunerne benævnes samlet ”Ordregiver”. Ordregiver har valgt at udbyde enslydende, men særskilte, kontrakter, opdelt i følgende delaftaler: • Delaftale 1: Kørsel i personbiler • Delaftale 2: Kørsel i minibusser • Delaftale 3: Kørsel i store busser Kommunerne indgår hver især individuel kontrakt(er) med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbudsmaterialets kontrakt. De udbudte kontrakter omtales i materialet som ”Kontrakten”, da der indgås enslydende kontrakter i de enkelte kommuner, på alle delaftalerne, baseret på udbudsmaterialets kontrakt. Kontrakten omfatter planlagt kørsel af bl.a.: • Borgere til og fra daghjem/aktivitetstilbud • Borgere til og fra genoptræning og rehabilitering • Voksne med særlige behov • Børn og unge med særlige behov til undervisningstilbud • Skolebørn til skoler (fx farlig vej-kørsel) • Svømmekørsel • Børn til og fra udflytter-børnehave • Borgere til og fra omsorgstandlæge Planlagt kørsel defineres som kørsel, der kan indgå i kørselsplanlægning, fordi forespørgsel afgives inden for de frister, der gælder for bestilling af den konkrete kørsel. Således adskiller planlagt kørsel sig fra de typer af kørsel, der kan bestilles med meget kort varsel. Den planlagte kørsel består både af fast kørsel af længerevarende karakter, der kun afviger i mindre grad fra dag til dag (fx svømmekørsel, skolekørsel, kørsel til genoptræning, daghjem/aktivitetstilbud og specialskoler), og af ad hoc kørsel, som er mere variabel og har mere midlertidig karakter (fx kørsel til kortvarig praktik, idrætsarrangementer, bondegårdsture, personalearrangementer, brækket-ben-kørsel, valgkørsel).
Identifikator for proceduren : aee31d64-afb3-4285-ac0b-196d4e59ce79
Intern identifikator : 2024/2
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet består af to faser: 1) prækvalifikationsfasen, hvor interesserede og egnede økonomiske aktører ansøger om at blive udvalgt til at deltage i konkurrencen om kontrakten, og 2) tilbuds- og forhandlingsfasen, hvor forhandling gennemføres i en eller flere runder på baggrund af tilbud udarbejdet og afgivet af de udvalgte ansøgere. Faser forløber på samme vis for alle delaftalerne. I prækvalifikationsfasen skal der ansøges om prækvalifikation for hver delaftale. I tilbudsfasen skal der for hver delaftale afgives tilbud på levering til alle kommunerne. Tilbuds- og forhandlingsfasen starter ved Ordregivers opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud. Efter udløbet af fristen for afgivelse af indledende tilbud foretager Ordregiver gennemgang af de modtagne tilbud. Ordregiver kan på baggrund heraf beslutte for en, flere eller alle delaftalerne, at der ikke gennemføres forhandling, evaluere tilbuddene og foretage tildeling. Såfremt der for en delaftale ikke tildeles på baggrund af indledende tilbud, gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af den pågældendes indledende tilbud. Forud for forhandlingen udsender Ordregiver en dagsorden for forhandlingsmødet, og Ordregiver dokumenterer forløbet af forhandlingerne ved referater. Hver tilbudsgiver modtager referatet fra eget forhandlingsmøde med Ordregiver, hvori endvidere vil være indarbejdet eventuelle generelle oplysninger til alle tilbudsgivere foranlediget af den samlede forhandlingsrunde. I det omfang runden med forhandlinger giver anledning hertil, foretager Ordregiver en tilretning af udbudsmaterialet og uploader det reviderede materiale i Ethics. Ordregiver opfordrer endvidere tilbudsgiverne til, inden for en nærmere frist, at afgive revideret tilbud eller endeligt tilbud. Når tilbud kan danne grundlag for tildeling, herunder er endelige, foretager Ordregiver evaluering og indhenter dokumentation fra de(n) tilbudsgiver(e), der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Herefter foretages tildeling af kontrakten. I dette udbud forventer Ordregiver umiddelbart, at der for hver delaftale vil blive gennemført én runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af de indledende tilbud, eller der vurderes behov for yderligere runder. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten vedrører kørsel på Sjælland.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 200 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Minimumskravet om gennemsnitlig omsætning gælder for den enkelte delaftale. Dvs. hvis der ansøges om prækvalifikation til fx alle tre delaftaler, skal ansøger have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på minimum 12 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør er i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Konkurs Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør er gået konkurs. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Korruption Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Tvangsakkord uden for konkurs Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør er under tvangsakkord uden for konkurs. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Deltagelse i en kriminel organisation Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Svig Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Insolvens Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør er under insolvens- eller likvidationsbehandling. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Aktiver, der administreres af en kurator Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktørs aktiver administreres af en kurator eller af retten. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis der eksisterer en interessekonflikt, som defineret i udbudsloven, der ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, har rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Betaling af socialsikringsbidrag Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed er blevet indstillet. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Betaling af skatter og afgifter Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Den økonomiske aktør (ansøger/tilbudsgiver) vil blive udelukket, hvis den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse. Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. Ordregiver kan ikke udelukke en økonomisk aktør, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selv om den pågældende aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Kørsel i personbiler
Beskrivelse : Kontrakten omfatter kørsel af borgere i personbiler. Der henvises til den overordnede beskrivelse af udbuddets genstand.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Følgende kørsler indgår som optioner: 1) Kørsel af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 2) Kørsel af borgere fra Tårnby Kommune til behandlings- og specialskoler, der er beliggende i Tårnby Kommune. 3) Rute med sen afhentning på Heldagsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten vedrører kørsel på Sjælland.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 80 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) de 5 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage kontrakten, til at afgive tilbud på denne, medmindre der ikke er 5 egnede ansøgere. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelserne. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). • Erklæring, der bekræfter, at der disponeres over et planlægningssystem, der kan anvendes til at planlægge og tilrettelægge kørslerne. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for kørsel for offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 4 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kravet skal opfyldes for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Dvs. ansøges der om prækvalifikation for alle tre delaftaler, skal nettoomsætningen være mindst 12 mio. kr. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have, hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på 4 mio. kr. i forhold til den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Der må ikke i Ansøgers seneste afsluttede regnskabsår være taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal have dokumenteret erfaring med planlægning og levering af kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler. For udvælgelse foretages en helhedsvurdering for hver delaftale af de af ansøger oplyste referencer/kontrakter. I jo højere grad en kontrakt viser relevant erfaring, og jo længere en sådan kontrakt har løbet i referenceperioden (de seneste 3 år), desto mere positivt vil Ordregiver bedømme kontrakten. Der henvises til prækvalifikationsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 100

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Ansøger skal have eget eller disponere over et planlægningssystem, der kan anvendes til at planlægge og tilrettelægge kørslerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med tilbudte priser Alle priser i fanen for delaftalen skal udfyldes. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at der tilbydes lave priser. For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringstekniske pris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse ved at gange pris med det forventede forbrug af de enkelte ydelser. Tilbudsgivernes evalueringstekniske priser omregnes herefter til point efter en lineær pointmodel, hvor laveste evalueringstekniske pris får 10 point, mens en evalueringsteknisk pris, der ligger 50 % over denne, får 0 point. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering og opstart
Beskrivelse : Der lægges vægt på, om tilbudsgivers plan for implementering er realistisk og sammenhængende med henblik på sikring af rettidig opstart af kørslen. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har afsat de nødvendige og relevante ressourcer til at gennemføre den tilbudte implementering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Drift i kontraktperioden, herunder servicering af Ordregiver
Beskrivelse : Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har proaktiv tilgang til stabil drift, herunder relevante, effektive og smidige værktøjer til kvalitetsstyring og kontraktopfyldelse, automatiseret og elektronisk be- og afbestilling, samt fokus på rekruttering, fastholdelse og videreuddannelse af chauffører. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har processer, der sikrer overholdelse af aftalte tider, samt at tilbudsgiver sikrer optimering af ruter, herunder at der ikke anvendes flere køretøjer end nødvendigt. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har kan sikre korrekt fakturering. Endelig vægter det positivt, at forespørgsler på kørsler håndteres og besvares hurtigt, og at Ordregiver kan be- og afbestille med korte frister.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 31/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 07/06/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, kunden forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klager over beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Tårnby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Tårnby Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Tårnby Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Tårnby Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Kørsel i minibusser
Beskrivelse : Aftalen omfatter kørsel af borgere i minibusser. Der henvises til den overordnede beskrivelse af udbuddets genstand.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Følgende kørsler indgår som optioner: 1) Kørsel af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 2) Kørsel af borgere fra Tårnby Kommune til behandlings- og specialskoler, der er beliggende i Tårnby Kommune. 3) Rute med sen afhentning på Heldagsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten vedrører kørsel på Sjælland.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 100 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) de 3 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage kontrakten, til at afgive tilbud på denne, medmindre der ikke er 3 egnede ansøgere. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelserne. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). • Erklæring, der bekræfter, at der disponeres over et planlægningssystem, der kan anvendes til at planlægge og tilrettelægge kørslerne. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for kørsel for offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 4 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kravet skal opfyldes for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Dvs. ansøges der om prækvalifikation for alle tre delaftaler, skal nettoomsætningen være mindst 12 mio. kr. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have, hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på 4 mio. kr. i forhold til den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Der må ikke i Ansøgers seneste afsluttede regnskabsår være taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal have dokumenteret erfaring med planlægning og levering af kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler. For udvælgelse foretages en helhedsvurdering for hver delaftale af de af ansøger oplyste referencer/kontrakter. I jo højere grad en kontrakt viser relevant erfaring, og jo længere en sådan kontrakt har løbet i referenceperioden (de seneste 3 år), desto mere positivt vil Ordregiver bedømme kontrakten. Der henvises til prækvalifikationsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med tilbudte priser Alle priser i fanen for delaftalen skal udfyldes. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at der tilbydes lave priser. For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringstekniske pris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse ved at gange pris med det forventede forbrug af de enkelte ydelser. Tilbudsgivernes evalueringstekniske priser omregnes herefter til point efter en lineær pointmodel, hvor laveste evalueringstekniske pris får 10 point, mens en evalueringsteknisk pris, der ligger 50 % over denne, får 0 point. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering og opstart
Beskrivelse : Der lægges vægt på, om tilbudsgivers plan for implementering er realistisk og sammenhængende med henblik på sikring af rettidig opstart af kørslen. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har afsat de nødvendige og relevante ressourcer til at gennemføre den tilbudte implementering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Drift i kontraktperioden, herunder servicering af Ordregiver
Beskrivelse : Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har proaktiv tilgang til stabil drift, herunder relevante, effektive og smidige værktøjer til kvalitetsstyring og kontraktopfyldelse, automatiseret og elektronisk be- og afbestilling, samt fokus på rekruttering, fastholdelse og videreuddannelse af chauffører. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har processer, der sikrer overholdelse af aftalte tider, samt at tilbudsgiver sikrer optimering af ruter, herunder at der ikke anvendes flere køretøjer end nødvendigt. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har kan sikre korrekt fakturering. Endelig vægter det positivt, at forespørgsler på kørsler håndteres og besvares hurtigt, og at Ordregiver kan be- og afbestille med korte frister.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 31/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 07/06/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, kunden forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klager over beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Tårnby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Tårnby Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Tårnby Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Tårnby Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Kørsel i store busser
Beskrivelse : Kontrakten omfatter kørsel af borgere i store busser. Der henvises til den overordnede beskrivelse af udbuddets genstand.
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Følgende kørsler indgår som optioner: 1) Kørsel af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 2) Kørsel af borgere fra Tårnby Kommune til behandlings- og specialskoler, der er beliggende i Tårnby Kommune. 3) Rute med sen afhentning på Heldagsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Kontrakten vedrører kørsel på Sjælland.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) de 3 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage kontrakten, til at afgive tilbud på denne, medmindre der ikke er 3 egnede ansøgere. Ordregiver skal ifølge udbudslovens § 151, stk. 1, kræve dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentation fremlægges for alle aktørerne i sammenslutningen. Er tilbudsgivers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (”støtteenheder”), jf. prækvalifikationsbetingelserne, skal dokumentationen tillige helt eller delvist vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne. Dokumentationen skal vise, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, og at tilbudsgiver på ansøgningstidspunktet opfyldte minimumskravene til egnethed. Tilbudsgiver vil få en passende frist fra Ordregivers skriftlige anmodning til at fremlægge dokumentationen. Tilbudsgiver er velkommen til at fremlægge dokumentationen allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, idet der dog gøres opmærksom på, at dokumentation ikke må være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke alle relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelserne. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten kan indhentes hos Erhvervsstyrelsen, via www.virk.dk Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. For udenlandske tilbudsgivere henvises til den dokumentation, der fremgår af e-Certis, der kan findes via følgende link: https://ec.europa.eu/tools/ecertis Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, samt dokumenterer, at der ikke er taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”). • Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring, indeholdende: • Navn og kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden • Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms) • Beskrivelse af opgaven • Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen). • Erklæring, der bekræfter, at der disponeres over et planlægningssystem, der kan anvendes til at planlægge og tilrettelægge kørslerne. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte oplistede kunder for at få bekræftet de oplyste referencer. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitsomsætning
Beskrivelse : søger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for kørsel for offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 4 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Kravet skal opfyldes for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Dvs. ansøges der om prækvalifikation for alle tre delaftaler, skal nettoomsætningen være mindst 12 mio. kr. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have, hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på 4 mio. kr. i forhold til den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Der må ikke i Ansøgers seneste afsluttede regnskabsår være taget forbehold for fremtidig drift (”going concern”).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal have dokumenteret erfaring med planlægning og levering af kørsel til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler. For udvælgelse foretages en helhedsvurdering for hver delaftale af de af ansøger oplyste referencer/kontrakter. I jo højere grad en kontrakt viser relevant erfaring, og jo længere en sådan kontrakt har løbet i referenceperioden (de seneste 3 år), desto mere positivt vil Ordregiver bedømme kontrakten. Der henvises til prækvalifikationsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med tilbudte priser Alle priser i fanen for delaftalen skal udfyldes. Ordregiver anvender ved evalueringen af de indkomne tilbud en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Det vægter positivt, at der tilbydes lave priser. For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringstekniske pris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse ved at gange pris med det forventede forbrug af de enkelte ydelser. Tilbudsgivernes evalueringstekniske priser omregnes herefter til point efter en lineær pointmodel, hvor laveste evalueringstekniske pris får 10 point, mens en evalueringsteknisk pris, der ligger 50 % over denne, får 0 point. Der gøres opmærksom på, at alene tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for underkriteriet kvalitet, vil kunne danne grundlag for tildeling af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering og opstart
Beskrivelse : Der lægges vægt på, om tilbudsgivers plan for implementering er realistisk og sammenhængende med henblik på sikring af rettidig opstart af kørslen. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har afsat de nødvendige og relevante ressourcer til at gennemføre den tilbudte implementering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Drift i kontraktperioden, herunder servicering af Ordregiver
Beskrivelse : Der lægges vægt på, at tilbudsgiver har proaktiv tilgang til stabil drift, herunder relevante, effektive og smidige værktøjer til kvalitetsstyring og kontraktopfyldelse, automatiseret og elektronisk be- og afbestilling, samt fokus på rekruttering, fastholdelse og videreuddannelse af chauffører. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har processer, der sikrer overholdelse af aftalte tider, samt at tilbudsgiver sikrer optimering af ruter, herunder at der ikke anvendes flere køretøjer end nødvendigt. Det vægter positivt, at tilbudsgiver har kan sikre korrekt fakturering. Endelig vægter det positivt, at forespørgsler på kørsler håndteres og besvares hurtigt, og at Ordregiver kan be- og afbestille med korte frister.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 31/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 07/06/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, kunden forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klager over beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Tårnby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Tårnby Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Tårnby Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Tårnby Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : ORG-11 71 53 11
Postadresse : Lyngby Torv 17    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Ohm
E-mail : metoh@ltk.dk
Telefon : 45973186
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dragør Kommune
Registreringsnummer : 12881517
Postadresse : Kirkevej 7    
By : Dragør
Postnummer : 2791
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frederik Nilsson
Telefon : 32890100
Internetadresse : https://www.dragoer.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Tårnby Kommune
Registreringsnummer : 20310413
Postadresse : Amager Landevej 76    
By : Tårnby
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stinna Mohr
Telefon : 32471156
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : d6d2fd65-5d1c-46ad-bf2f-910d14e739ba-01
Hovedårsagen til ændringen : Berigtigelse – køber
Beskrivelse : Afsnit 2 i udbudsmaterialets kontrakt ændres Fra: "Aftalen er uopsigelig frem til 30. juni 2028. Herefter kan Kommunen og Leverandøren med saglig grund opsige aftalen med 6 måneder til udgangen af en måned, dvs. med virkning fra tidligst 31. december 2028." Til: "For delaftale 1 gælder, at aftalen er uopsigelig frem til 30. juni 2028. Herefter kan Kommunen og Leverandøren med saglig grund opsige aftalen med 6 måneder til udgangen af en måned, dvs. med virkning fra tidligst 31. december 2028. For delaftale 2 og 3, at aftalen er uopsigelig frem til 30. juni 2030. Herefter kan Kommunen med saglig grund opsige aftalen med 6 måneder til udgangen af en måned, dvs. med virkning fra tidligst 31. december 2028."
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0003
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 162c4d8e-91a2-4595-8f47-b005fea24e25   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   12:05:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   12:27:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 299354-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.078