23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille


I/S Amager Ressourcecenter

300612-2024 - Resultater
Danmark – Tunge motorkøretøjer – Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille
OJ S 98/2024 22/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser: • Liftbil 2-akslet_Lille: 2 stk. samt Service- og reparationsaftale til disse biler Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC.
Identifikator for proceduren : f6bd0af0-148f-4eb4-b2d3-d4c0d4be91a8
Tidligere bekendtgørelse : 45c0a8ab-8d5b-47f9-b808-feeea9bf0409-01
Intern identifikator : 23/662
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34140000   Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald, 34144900   El-køretøjer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser: • Liftbil 2-akslet_Lille: 2 stk. samt Service- og reparationsaftale til disse biler Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC.
Intern identifikator : 23/662
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34140000   Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald, 34144900   El-køretøjer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option 1: Indkøb af yderligere biler: 1 stk. samt indgåelse af service- og reparationsaftale for denne bil. ARC har mulighed for at gøre brug af optionen til og med 01-05-2025.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : ARC har mulighed for at forlænge Service- og reparationsaftalens aftaleperiode 3 gange af op til 12 måneders varighed til en samlet varighed på 7 år. Service- og reparationsaftalen forlænges på uændrede vilkår, med mindre andet er aftalt mellem parterne.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelsernes punkt 14.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelsernes punkt 14.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelsernes punkt 14.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Batteri
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelsernes punkt 14.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud: Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der udfører betalingen : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 224 334,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Ejner Hessel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Ejner Hessel A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 224 334,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Beskrivelse : Har til hensigt at benytte Lavmands A/S som opbygger og leverandør af kasseopbygning.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille
Titel : Indkøb af Liftbil 2-akslet_Lille
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 224 334,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 4 224 334,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Registreringsnummer : ORG-34 20 81 15
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail : stm@a-r-c.dk
Telefon : 51168605
Internetadresse : https://www.a-r-c.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Ejner Hessel A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 58811211
Postadresse : Jyllandsvej 4    
By : Brande
Postnummer : 7330
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ejner Hessel A/S
E-mail : info@hessel.dk
Telefon : 7211 5001
Internetadresse : https://www.hessel.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c9f46f13-d75e-4dc3-9475-c6e59cca06d8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   12:02:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   12:05:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 300612-2024
EUT-S-nummer : 98/2024
Offentliggørelsesdato : 22/05/2024

Send til en kollega

0.047