23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Flytteydelser


Aarhus Universitet

312193-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Flytteydelser
OJ S 101/2024 27/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Flytteydelser
Beskrivelse : 1.5 Delaftaler – ”Opdel eller forklar princippet” Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af Aftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende Aftale ikke opdelt i delaftaler. 1.6 "Køb grønt eller forklar"- princip I nærværende udbud har Ordregiver vurderet, at der stilles krav til grønne/bæredygtige løsninger. 1.7 Beskrivelse af udbuddet Beskrivelse af udbuddet Denne Rammeaftale fastlægger rammen for Kundens indkøb af Flytteydelser hos Leverandøren. Flytteydelser omfatter flytning af inventar indenfor eller mellem Kundens bygninger, samt til Kun-dens forskellige lokationer i Danmark. Flytteopgaven omfatter, rådgivning, planlægning, vejledning, afhentning af flyttegodset, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Kunden kan bestille Flytteydelser og hertil knyttede ydelser, blandt andet Handy-man, leje af 20 fods containere, hos Leverandøren på de i denne Rammeaftaleangivne betingelser og vilkår Kendt flytteopgave i aftaleperioden Aarhus BSS fraflytter ultimo 2025 helt Campus Fuglesangs Alle og flytter størstedelen af aktiviteten til nye lokaler i Universitetsbyen cirka 3 km væk. Flytningen sker i to etaper i december 2025 og fe-bruar 2026. Det er derfor et krav at Leverandøren kan afsætte de nødvendige ressourcer til at vareta-ge denne opgave. Se detaljeret opgavebeskrivelse i Bilag 6 - Fraflytning af Campus Fuglesangs Allé ultimo 2025. Formålet med udbuddet Formålet med nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag er at få en rammeaftale der sikre af-taledækning af Ordregivers behov for håndtering af flytteydelser i Danmark. Det forventes at udbud-det 1) sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden 2) understøt-ter reduktion af Co2-udledning og/eller mindskning af ressourceforbrug og ressourcespild, 3) sikre gode og skånsomme arbejdsvilkår for tilbudsgivers ansatte. Antal Leverandører på Aftalen Aftalen indgås med 1 Leverandør. Eksklusivitet Aftalen kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Aftalen.
Identifikator for proceduren : 8c98ae97-3bbc-4eb4-963c-213600a28984
Intern identifikator : 2024-0657363
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud i tilknytning til nærværende udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60181000   Udlejning af lastbiler med chauffør
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument) i Ethics som et foreløbigt bevis for: • At Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene • At Tilbudsgiver opfylder egnethedskravene Oplysningerne danner grundlag for Ordregivers vurdering af, om Tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet, og om Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte Aftale. --- Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 Den/De frivillige udelukkelsesgrunde er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller ar-bejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfat-tet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insol-vens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet ind-stillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation – Personlige forhold Fremsendes når Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har Serviceattest eller tilsvarende dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen tager normalt mellem 2-3 uger 1.1 Dokumentation for egnethed og udelukkelse Før tildeling af Aftalen skal Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele Aftalen fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiveren kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, Tilbudsgiver skal fremsætte en af nedenstående: o Fremlæggelse af relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. o Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiveren er etableret. o Fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgiverens samlede omsætning eller omsætningen inden for det område, som kontrakten vedrører, i indtil de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. • Teknisk eller faglig formåen o Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. • Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen (hvis relevant) o Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland Når Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen En Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders ”økonomiske og finansielle formåen” og/eller ”tekniske og faglige formåen” i relation til opfyldelse af Aftalen eller for at blive i stand til at opfylde egnethedskravene. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. Virksomheden skal udover ovennævnte for egen kapacitet og personlige forhold godtgøre over for Ordregiveren, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfylde afsnit C og frem i ESPD-dokumentet, som udtrykker de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Det skal fremgå om der er tale om støtte i ”økonomisk og finansiel formåen” og/eller ”teknisk og faglig formåen” samt præcis hvad der støttes med og i hvilket omfang, ligesom det skal godtgøres, at den støttende virksomhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiveren. Såfremt Tilbudsgiver støtter sig på en anden virksomheds ”tekniske og faglige formåen” er det et krav, at det ligeledes er den støttende virksomhed, der udfører den del af Aftalen, hvormed der støt-tes. Baserer Tilbudsgiver sig på andre virksomheders formåen, skal Tilbudsgiver dokumentere, at denne eller disse virksomheder: 1) Ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller de frivillige udelukkelsesgrun-de, der er anført i nærværende udbudsbetingelsers jf. afsnit 2.3, punkt A ovenfor. 2) Opfylder de relevante minimumskrav til egnethed, jf. afsnit 2.3, punkt B og C ovenfor. Vedlæggelse af ”Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende støtteerklæring, jf. ”Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen”. Vedrørende konsortier (eller andre sammenslutninger af virksomheder) Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal alle de deltagende virk-somheder hver især angives klart og entydigt i ESPD’et, og det skal anføres klart, hvem der er be-fuldmægtiget til at afgive tilbud på vegne af konsortiet. Det vil ligeledes være denne person, som Or-dregiver, med bindende virkning over for konsortiet, kan indgå Aftaler med. Deltagerne i et konsor-tium eller en anden sammenslutning hæfter solidarisk for både tilbud og eventuel Aftale. Såfremt tilbud afgives som konsortium, skal det efterspurgte materiale vedrørende sammenslutnin-gens samlede formåen i såvel ”økonomisk og finansiel formåen” som ”teknisk og faglig formåen” oply-ses i ESPD’et. Dertil skal det for alle deltagende virksomheders vedkommende dokumenteres, at denne eller disse virksomheder ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkel-sesgrunde ved at hvert medlem af sammenslutningen udfylder et ESPD. Vedlæggelse af Formular – Konsortieerklæring I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæ-ring, jf. Formular – Konsortieerklæring. Anvendelse af underleverandører: Såfremt Tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, skal navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i tilbuddet. Anvendelse af un-derleverandører kan ikke fritage eller begrænse Tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel Aftale. Ordregivers anslående/forventede samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 9.400.000 DDK. Over en fireårig periode udgør det 37.600.000 DKK. Ordregivers maks. samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 12.200.000 DKK. Over en fireårig periode udgør det 48.800.000 DKK. Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer si-tuationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Fremsendelse af ”Tro- og love-erklæring ang. Rusland” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse udfyldes ”Tro og love-erklæring ang. Rusland”.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Flytteydelser
Beskrivelse : 1.5 Delaftaler – ”Opdel eller forklar princippet” Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af Aftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende Aftale ikke opdelt i delaftaler. 1.6 "Køb grønt eller forklar"- princip I nærværende udbud har Ordregiver vurderet, at der stilles krav til grønne/bæredygtige løsninger. 1.7 Beskrivelse af udbuddet Beskrivelse af udbuddet Denne Rammeaftale fastlægger rammen for Kundens indkøb af Flytteydelser hos Leverandøren. Flytteydelser omfatter flytning af inventar indenfor eller mellem Kundens bygninger, samt til Kun-dens forskellige lokationer i Danmark. Flytteopgaven omfatter, rådgivning, planlægning, vejledning, afhentning af flyttegodset, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Kunden kan bestille Flytteydelser og hertil knyttede ydelser, blandt andet Handy-man, leje af 20 fods containere, hos Leverandøren på de i denne Rammeaftaleangivne betingelser og vilkår Kendt flytteopgave i aftaleperioden Aarhus BSS fraflytter ultimo 2025 helt Campus Fuglesangs Alle og flytter størstedelen af aktiviteten til nye lokaler i Universitetsbyen cirka 3 km væk. Flytningen sker i to etaper i december 2025 og fe-bruar 2026. Det er derfor et krav at Leverandøren kan afsætte de nødvendige ressourcer til at vareta-ge denne opgave. Se detaljeret opgavebeskrivelse i Bilag 6 - Fraflytning af Campus Fuglesangs Allé ultimo 2025. Formålet med udbuddet Formålet med nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag er at få en rammeaftale der sikre af-taledækning af Ordregivers behov for håndtering af flytteydelser i Danmark. Det forventes at udbud-det 1) sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden 2) understøt-ter reduktion af Co2-udledning og/eller mindskning af ressourceforbrug og ressourcespild, 3) sikre gode og skånsomme arbejdsvilkår for tilbudsgivers ansatte. Antal Leverandører på Aftalen Aftalen indgås med 1 Leverandør. Eksklusivitet Aftalen kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Aftalen.
Intern identifikator : 2024-0657363
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60181000   Udlejning af lastbiler med chauffør
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/08/2024
Varigheds slutdato : 30/08/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument) i Ethics som et foreløbigt bevis for: • At Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene • At Tilbudsgiver opfylder egnethedskravene Oplysningerne danner grundlag for Ordregivers vurdering af, om Tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet, og om Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte Aftale. --- Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 Den/De frivillige udelukkelsesgrunde er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller ar-bejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfat-tet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insol-vens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet ind-stillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation – Personlige forhold Fremsendes når Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har Serviceattest eller tilsvarende dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen tager normalt mellem 2-3 uger 1.1 Dokumentation for egnethed og udelukkelse Før tildeling af Aftalen skal Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele Aftalen fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiveren kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, Tilbudsgiver skal fremsætte en af nedenstående: o Fremlæggelse af relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. o Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiveren er etableret. o Fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgiverens samlede omsætning eller omsætningen inden for det område, som kontrakten vedrører, i indtil de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. • Teknisk eller faglig formåen o Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. • Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen (hvis relevant) o Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland Når Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen En Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders ”økonomiske og finansielle formåen” og/eller ”tekniske og faglige formåen” i relation til opfyldelse af Aftalen eller for at blive i stand til at opfylde egnethedskravene. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. Virksomheden skal udover ovennævnte for egen kapacitet og personlige forhold godtgøre over for Ordregiveren, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfylde afsnit C og frem i ESPD-dokumentet, som udtrykker de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Det skal fremgå om der er tale om støtte i ”økonomisk og finansiel formåen” og/eller ”teknisk og faglig formåen” samt præcis hvad der støttes med og i hvilket omfang, ligesom det skal godtgøres, at den støttende virksomhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiveren. Såfremt Tilbudsgiver støtter sig på en anden virksomheds ”tekniske og faglige formåen” er det et krav, at det ligeledes er den støttende virksomhed, der udfører den del af Aftalen, hvormed der støt-tes. Baserer Tilbudsgiver sig på andre virksomheders formåen, skal Tilbudsgiver dokumentere, at denne eller disse virksomheder: 1) Ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller de frivillige udelukkelsesgrun-de, der er anført i nærværende udbudsbetingelsers jf. afsnit 2.3, punkt A ovenfor. 2) Opfylder de relevante minimumskrav til egnethed, jf. afsnit 2.3, punkt B og C ovenfor. Vedlæggelse af ”Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende støtteerklæring, jf. ”Formular – Støtteerklæring, Anden enheds formåen”. Vedrørende konsortier (eller andre sammenslutninger af virksomheder) Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal alle de deltagende virk-somheder hver især angives klart og entydigt i ESPD’et, og det skal anføres klart, hvem der er be-fuldmægtiget til at afgive tilbud på vegne af konsortiet. Det vil ligeledes være denne person, som Or-dregiver, med bindende virkning over for konsortiet, kan indgå Aftaler med. Deltagerne i et konsor-tium eller en anden sammenslutning hæfter solidarisk for både tilbud og eventuel Aftale. Såfremt tilbud afgives som konsortium, skal det efterspurgte materiale vedrørende sammenslutnin-gens samlede formåen i såvel ”økonomisk og finansiel formåen” som ”teknisk og faglig formåen” oply-ses i ESPD’et. Dertil skal det for alle deltagende virksomheders vedkommende dokumenteres, at denne eller disse virksomheder ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkel-sesgrunde ved at hvert medlem af sammenslutningen udfylder et ESPD. Vedlæggelse af Formular – Konsortieerklæring I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæ-ring, jf. Formular – Konsortieerklæring. Anvendelse af underleverandører: Såfremt Tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, skal navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i tilbuddet. Anvendelse af un-derleverandører kan ikke fritage eller begrænse Tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel Aftale. Ordregivers anslående/forventede samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 9.400.000 DDK. Over en fireårig periode udgør det 37.600.000 DKK. Ordregivers maks. samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 12.200.000 DKK. Over en fireårig periode udgør det 48.800.000 DKK. Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer si-tuationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Fremsendelse af ”Tro- og love-erklæring ang. Rusland” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse udfyldes ”Tro og love-erklæring ang. Rusland”.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: • Tilbudsgivers årlige nettoomsætning de seneste 2 disponible regnskabsår skal minimum være på 30 mio. DKK. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overens-stemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæg-gelse. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen beregnes nettoomsætningen som Til-budsgiverens og disse andre enheders samlede nettoomsætning i hvert af de seneste di-sponible regnskabsår Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes nettoomsætningen som virksomhedernes samlede nettoomsætning i hvert af de seneste disponible regn-skabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: • Tilbudsgiver skal beskrive 3 tilsvarende referencer inden for de seneste 3 år. Med tilsvarende referencer forstår Ordregiver opgaver der omfatter flytteydelser, både til det offentlige og private. Hver reference skal minimum på tidspunktet for tilbudsfristen have en opnået omsætning på DKK 3 mio. De 3 år beregnes fra datoen for fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen til TED. Hver reference bedes indeholde: • Startdato og slutdato (er referencen ikke afsluttet, slutdatoen ikke er kendt, anføres ”igangværende” under Beskrivelse). • Navn på modtager og kontaktoplysninger. • Omsætning opnået frem til tilbudsfristen på referencen (minimum DKK 3 mio.). Ang. referencer vedr. rammeaftaler eller løbende kontraktforhold I forhold til rammeaftaler skal en leverance forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverance af opgaver udført under samme Rammeaftale. Det kan være løbende leverancer leve-ret over tid, for samme kunde som hidrører samme rammeaftale. Eksempelvis på en rammeafta-le med en kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en reference. Værdien er således værdien af de faktiske leverancer og ikke den forventelige værdi af rammeaf-talen. Leverancer efter miniudbud under en rammeaftale er hver især en reference. Ang. dokumentation af teknisk og faglig formåen Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere, at referencerne er udført. Ordregiver anser referencelisten fra Tilbudsgiver som udgørende endelig dokumentation.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” er baseret på den ”samlet vægtet evalueringspris”, jf. Bilag 2 - Tilbudslisten samt afsnit 4.2 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Personale & service
Beskrivelse : AD. PERSONALE & SERVICE Ved ”personale & service” forstås, bl.a. Leverandørens antal af ansatte, håndtering af flytninger effektivt og skånsomt samt services Leverandøren kan tilbyde. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”personale & service” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 1.1 – 1.5 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbud-det opfylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bilpark
Beskrivelse : AD. BILPARK, Ved Bilpark forstås Leverandørens flyttebiler som Leverandøren kan tilbyde. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”bilpark” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bi-lag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 2.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Lokationer
Beskrivelse : AD. LOKATIONER Ved Lokationer forstås de lokationer i Danmark hvorfra Ordregiver vil blive betjent med flyttemænd og biler, og hvordan disse lokationer kan sikre fleksibilitet i opgaveløsningen og dækning af Ordregi-vers egne campusser. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”Lokationer” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 3.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bærerdygtighed
Beskrivelse : AD. BÆREDYGTIGHED, Ved Bærerdygtighed forstås Leverandørens egne tiltag i forhold til øget bærerdygtighed med direkte relevans for ydelsen leveret til Ordregiver. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”bæredygtighed” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 4.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet op-fylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 13/06/2024   08:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 25/06/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet i overensstemmelse med udbudslovens § 159 stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 25/06/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. • Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. • Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Universitet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Universitet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Universitet
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Universitet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lasse Vestergren Aagesen
E-mail : lavs@au.dk
Telefon : 93522973
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Aalborg Universitet
Registreringsnummer : 29102384
Postadresse : Frederik Bajers vej 7K    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne Kielgast Andersen
Telefon : 99402630
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0b10270e-d138-493c-9f01-c715cd3ce945   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/05/2024   13:22:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/05/2024   14:03:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 312193-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.142