23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skive Kommune

Tildelingsbekendtgørelse på EU- udbud på indkøb og levering af skolebus- og svømmekørsel til Skive Kommune


Skive Kommune

313349-2024 - Resultater
Danmark – Vejtransport – Tildelingsbekendtgørelse på EU- udbud på indkøb og levering af skolebus- og svømmekørsel til Skive Kommune
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skive Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tildelingsbekendtgørelse på EU- udbud på indkøb og levering af skolebus- og svømmekørsel til Skive Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af skolebus- og svømmekørsel til Skive Kommune, herunder Kultur- og Familieforvaltningen. Skolebuskørsel: Kørslen udbydes som skolebuskørsel af kørselsberettigede elever ud fra Folkeskolelovens kriterier, og administreres af de enkelte skoler i samarbejde med Kultur- og Familieforvaltningen og tilbudsgiver. Ordregiver udbyder kørsel til og fra skole/undervisningssted i kommunen, hvor det ikke er muligt at benytte offentlige transportmidler. Der er tale om kørsel planlagt ud fra de kørselsberettigede elevers bopæl/opsamlingssteder. Svømmekørsel: Kørslen foregår i skoletiden mellem skolerne og svømmehaller. Der er typisk en eller to klasser, som transporteres samtidigt. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2), tilbudslisten (bilag 3), bilagsmateriale (bilag 7- 12) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Udbuddet er opdelt i 6 delkontrakter.
Identifikator for proceduren : 0887b976-73fd-4cf4-9b71-8ec988fa2c58
Tidligere bekendtgørelse : f4782c14-40ab-4537-8dd2-adaaa4bed99e-01
Intern identifikator : 221831382
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : .
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §134a, § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. Årsregnskab skal være udfærdiget af registreret eller statsautoriseret revisor. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende enheder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1: Skolebuskørsel til og fra Glyngøre Skole, Roslev Skole, Durup Skole og Oddense Børneunivers
Beskrivelse : Skolebuskørsel til og fra Glyngøre Skole, Roslev Skole, Durup Skole og Oddense Børneunivers (lokalområde 4). Anslået køretid pr. år: 1.183 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221850820
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 1.0528629E7
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2: Skolebuskørsel til og fra Højslev Skole, Nr. Søby Skole og Ørslevkloster Børneunivers
Beskrivelse : Delkontrakt 2: Skolebuskørsel til og fra Højslev Skole, Nr. Søby Skole og Ørslevkloster Børneunivers (lokalområde 1). Anslået køretid pr. år: 365 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221850907
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 3.283405E6
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delkontrakt 3: Skolebuskørsel til og fra Nordøstsalling skoler og dagtilbud (Breum, Jebjerg og Selde)
Beskrivelse : Delkontrakt 3: Skolebuskørsel til og fra Nordøstsalling skoler og dagtilbud (Breum, Jebjerg og Selde) (lokalområde 3). Anslået køretid pr. år: 693 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221850988
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 5.709627E6
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delkontrakt 4: Skolebuskørsel til og fra Ådalskolen
Beskrivelse : Delkontrakt 4: Skolebuskørsel til og fra Ådalskolen (lokalområde 2). Anslået køretid pr. år: 301 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221851091
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 3.282411E6
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delkontrakt 5: Skolebuskørsel til og fra Vestsalling Skole og Dagtilbud (Balling, Lem og Rødding)
Beskrivelse : Delkontrakt 5: Skolebuskørsel til og fra Vestsalling Skole og Dagtilbud (Balling, Lem og Rødding) (lokalområde 5). Anslået køretid pr. år: 690 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221851204
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 6.178922E6
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delkontrakt 6: Svømmekørsel fra skoler/undervisningssteder til Skive Badeland eller Durup svømmehal og retur
Beskrivelse : Delkontrakt 6: Svømmekørsel fra skoler/undervisningssteder til Skive Badeland eller Durup svømmehal og retur (lokalområde 2+4). Anslået køretid pr. år: 284 timer. Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Omfanget af ydelserne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, f.eks. ved ændringer i antallet af kørselsberettigede elever, strukturændringer, kapacitetstilpasninger, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, ændring af antallet af skoler, skoledistrikter og lignende.
Intern identifikator : 221851298
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte kontrakt har en løbetid på 5 år. Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : .
Fast værdi (i alt) : 2.860334E6
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 31 843 329,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Midtbus Jylland A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 1 Midtbus Jylland A/S af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1: Skolebuskørsel til og fra Glyngøre Skole, Roslev Skole, Durup Skole og Oddense Børneunivers
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Midtbus Jylland A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 2 Midtbus Jylland A/S af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 2: Skolebuskørsel til og fra Højslev Skole, Nr. Søby Skole og Ørslevkloster Børneunivers
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 3 Dansk Taxi Service ApS anno 2020 af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 3: Skolebuskørsel til og fra Nordøstsalling skoler og dagtilbud (Breum, Jebjerg og Selde)
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 4 Dansk Taxi SErvice ApS anno 2020 af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 4: Skolebuskørsel til og fra Ådalskolen
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Midtbus Jylland A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 5 Midtbus Jylland A/S af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 5: Skolebuskørsel til og fra Vestsalling Skole og Dagtilbud (Balling, Lem og Rødding)
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Midtbus Jylland A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 6 Midtbus Jylland A/S af 07.03.2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 6: Svømmekørsel fra skoler/undervisningssteder til Skive Badeland eller Durup svømmehal og retur
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skive Kommune
Registreringsnummer : 29189579
Postadresse : Torvegade 10    
By : Skive
Postnummer : 7800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen
Telefon : +45 99155500
Fax : +45 99151012
Internetadresse : http://www.skive.dk/
Køberprofil : http://www.skive.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Midtbus Jylland A/S
Registreringsnummer : 32144950
Postadresse : Herredsvejen 106    
By : Møldrup
Postnummer : 9632
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 21312131
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0005 LOT-0006
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dansk Taxi Service ApS anno 2020
Registreringsnummer : 41521090
Postadresse : Marius Jensens Vej 11 E    
By : Skive
Postnummer : 7800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 70707800
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003 LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8723845d-71fd-4580-8a68-6b8ba062c0cf   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/05/2024   14:59:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   06:11:03 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 313349-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.064