23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Flytteydelser


Aarhus Universitet

314187-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Flytteydelser
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Flytteydelser
Beskrivelse : Formålet med nærværende udbud er at få en Rammeaftale der sikre aftaledækning af Ordregivers behov for håndtering af flytteydelser i Danmark. Det forventes at udbuddet sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden.
Identifikator for proceduren : 6b2def86-c90e-42c8-ba36-d0a395d2ecc2
Tidligere bekendtgørelse : 041daa61-3330-4760-b101-1dc150ea9bb7-01
Intern identifikator : 2024-0657363
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56, hvilket betyder, at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud i tilknytning til nærværende udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60181000   Udlejning af lastbiler med chauffør
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD (det fælles europæi-ske udbudsdokument) i Ethics som et foreløbigt bevis for: • At Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene • At Tilbudsgiver opfylder egnethedskravene Oplysningerne danner grundlag for Ordregivers vurdering af, om Tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet, og om Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte Aftale. --- Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 Den/De frivillige udelukkelsesgrunde er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller ar-bejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfat-tet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insol-vens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet ind-stillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation – Personlige forhold Fremsendes når Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har Serviceattest eller tilsvarende dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen tager normalt mellem 2-3 uger --- Tilbuddet kan indsendes af flere juridiske enheder i forening, eksempelvis et konsortium. Såfremt tilbuddet indsendes af flere juridiske enheder i forening, eksempelvis et konsortium, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes ét særskilt ESPD, hvor det dokumenteres: 1) At den juridiske enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene 2) Hvilken ydelse/rolle den juridiske enhed har i sammenslutningen Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være sammenslutningens samlede egnethed, der vurderes. Dvs. det vil være alle deltagernes oplysninger, der danner grundlag for den samlede vurde-ring af, om sammenslutningen lever op til de fastsatte minimumskrav til egnethed. Det er et krav, at der udpeges og angives, hvem der er befuldmægtiget til at afgive tilbud på vegne af konsortiet. Det vil ligeledes være denne person, som Ordregiver, med bindende virkning over for konsortiet, kan indgå Aftale med. Deltagerne i et konsortium eller en anden sammenslutning hæfter solidarisk for både tilbud og eventuel Aftale. Fremsendelse af Formular – Konsortieerklæring I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæ-ring, jf. ”Formular – Konsortieerklæring”. Ordregivers anslående/forventede samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 9.400.000 DDK. Over en fireårig periode udgør det 37.600.000 DKK. Ordregivers maks. samlede forbrug af Kurerforsendelse, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 12.200.000 DKK. Over en fireårig periode udgør det 48.800.000 DKK. Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer si-tuationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Fremsendelse af ”Tro- og love-erklæring ang. Rusland” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse udfyldes ”Tro og love-erklæring ang. Rusland”.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Flytteydelser
Beskrivelse : Formålet med nærværende udbud er at få en Rammeaftale der sikre aftaledækning af Ordregivers behov for håndtering af flytteydelser i Danmark. Det forventes at udbuddet sikrer gode priser og kvalitet i både opgavevaretagelsen og leveringssikkerheden.
Intern identifikator : 2024-0657363
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60181000   Udlejning af lastbiler med chauffør
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/08/2024
Varigheds slutdato : 30/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 37 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD (det fælles europæi-ske udbudsdokument) i Ethics som et foreløbigt bevis for: • At Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene • At Tilbudsgiver opfylder egnethedskravene Oplysningerne danner grundlag for Ordregivers vurdering af, om Tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet, og om Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte Aftale. --- Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 Den/De frivillige udelukkelsesgrunde er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller ar-bejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfat-tet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insol-vens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet ind-stillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation – Personlige forhold Fremsendes når Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har Serviceattest eller tilsvarende dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen tager normalt mellem 2-3 uger --- Tilbuddet kan indsendes af flere juridiske enheder i forening, eksempelvis et konsortium. Såfremt tilbuddet indsendes af flere juridiske enheder i forening, eksempelvis et konsortium, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes ét særskilt ESPD, hvor det dokumenteres: 1) At den juridiske enhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene 2) Hvilken ydelse/rolle den juridiske enhed har i sammenslutningen Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være sammenslutningens samlede egnethed, der vurderes. Dvs. det vil være alle deltagernes oplysninger, der danner grundlag for den samlede vurde-ring af, om sammenslutningen lever op til de fastsatte minimumskrav til egnethed. Det er et krav, at der udpeges og angives, hvem der er befuldmægtiget til at afgive tilbud på vegne af konsortiet. Det vil ligeledes være denne person, som Ordregiver, med bindende virkning over for konsortiet, kan indgå Aftale med. Deltagerne i et konsortium eller en anden sammenslutning hæfter solidarisk for både tilbud og eventuel Aftale. Fremsendelse af Formular – Konsortieerklæring I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæ-ring, jf. ”Formular – Konsortieerklæring”. Ordregivers anslående/forventede samlede forbrug af Flytteydelser, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 9.400.000 DDK. Over en fireårig periode udgør det 37.600.000 DKK. Ordregivers maks. samlede forbrug af Kurerforsendelse, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 12.200.000 DKK. Over en fireårig periode udgør det 48.800.000 DKK. Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer si-tuationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Fremsendelse af ”Tro- og love-erklæring ang. Rusland” I forbindelse med evt. Aftaleindgåelse udfyldes ”Tro og love-erklæring ang. Rusland”.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” er baseret på den ”samlet vægtet evalueringspris”, jf. Bilag 2 - Tilbudslisten samt afsnit 4.2 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil i vurderingen af "Kvalitet" lægge vægt på følgende 4 underkriterier: AD. PERSONALE & SERVICE Ved ”personale & service” forstås, bl.a. Leverandørens antal af ansatte, håndtering af flytninger effektivt og skånsomt samt services Leverandøren kan tilbyde. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”personale & service” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 1.1 – 1.5 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet. AD. BILPARK, Ved Bilpark forstås Leverandørens flyttebiler som Leverandøren kan tilbyde. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”bilpark” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 2.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de for-ventninger, som er beskrevet. AD. LOKATIONER Ved Lokationer forstås de lokationer i Danmark hvorfra Ordregiver vil blive betjent med flyttemænd og biler, og hvordan disse lokationer kan sikre fleksibilitet i opgaveløsningen og dækning af Ordregi-vers egne campusser. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”Lokationer” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 3.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet. AD. BÆREDYGTIGHED, Ved Bærerdygtighed forstås Leverandørens egne tiltag i forhold til øget bærerdygtighed med direkte relevans for ydelsen leveret til Ordregiver. Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”bæredygtighed” lægge vægt på opfyldelsesgraden af det i ”Bilag 1 – Kravspecifikation, krav nr. 4.1 samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. • Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. • Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lasse Vestergren Aagesen
E-mail : lavs@au.dk
Telefon : 93522973
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ca1a6489-db76-489e-8de2-b0bcfddaf6a3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   08:23:27 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   08:26:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 314187-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.062