23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Næstved Kommune

Offentligt tilgængelige ladepunkter til de nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune


Næstved Kommune

316172-2024 - Resultater
Danmark – Optankning af køretøjer – Offentligt tilgængelige ladepunkter til de nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune
OJ S 103/2024 29/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Næstved Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Offentligt tilgængelige ladepunkter til de nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune
Beskrivelse : Der udbydes retten til at drive ladepunkter ved de nye vand- og svømmefaciliteter, hvor der skal etableres 4 AC ladere med 8 ladepunkter samt 1 DC lader med 2 ladepunkter. Ordregiver har vurderet at koncessionskontrakten kan have grænseoverskridende interesse, og har derfor valgt at offentliggøre en bekendtgørelse.
Identifikator for proceduren : 49711064-948a-47e6-924f-1fd70ab01690
Tidligere bekendtgørelse : c5bfa959-7b02-4273-9c48-2da7cb5efab5-01
Intern identifikator : 24-001320
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65310000   Eldistribution, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vandets kvarter 1    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Offentligt tilgængelige ladepunkter til de nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune
Beskrivelse : Der udbydes retten til at drive ladepunkter ved de nye vand- og svømmefaciliteter, hvor der skal etableres 4 AC ladere med 8 ladepunkter samt 1 DC lader med 2 ladepunkter. Ordregiver har vurderet at koncessionskontrakten kan have grænseoverskridende interesse, og har derfor valgt at offentliggøre en bekendtgørelse.
Intern identifikator : 24-001320
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 63712600   Optankning af køretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158100   Batteriopladere, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 65310000   Eldistribution, 65400000   Andre kilder til energiforsyning og -distribution
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vandets kvarter 1    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgivere, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som sikrer Næstved Kommune flest mulige offentligt tilgængelige ladepunkter ved de nye vand- og svømmefaciliteter. Vurderingen vil ske ud fra følgende kriterier: 1. Antal ladepunkter der tilbydes etableret og driftet. 2. Hvis lighed i forhold til ovenstående; vil tilbuddene blive vurderet i forhold det totale tilbudte koncessionsbidrag. Koncessionsbidraget kan ikke have en negativ værdi.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Næstved Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Næstved Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Næstved Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 13 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-001320
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 13 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-016517
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 19/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Næstved Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Næstved Kommune
Registreringsnummer : 29189625
Afdeling : Team Udbud og Indkøb
Postadresse : Rådmandshaven 20    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nanna Kaas Lerager
Telefon : +45 55885495
Internetadresse : http://www.naestved.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Registreringsnummer : 25118359
Postadresse : Over bækken 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 70115000
Internetadresse : https://norlys.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 942baa93-2e4a-40ed-9a12-8a9ccae6fe9d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   07:30:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   07:31:08 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 316172-2024
EUT-S-nummer : 103/2024
Offentliggørelsesdato : 29/05/2024

Send til en kollega

0.062