23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

Udbud af Rammeaftale vedr. udbringning af breve og pakker


Andel Holding A/S

325277-2024 - Resultater
Danmark – Postudbringning – Udbud af Rammeaftale vedr. udbringning af breve og pakker
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Andel Holding A/S
Køberens retlige status : Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Rammeaftale vedr. udbringning af breve og pakker
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftaler vedrørende udbringning af breve og pakker. Udbuddet indeholder to (2) delaftaler. Hver Delaftale tildeles én (1) leverandør.
Identifikator for proceduren : b3e10bcc-b09c-4fba-9a96-ad22d8057e3c
Tidligere bekendtgørelse : 42011a46-9766-40c3-9188-e63bd742fd90-01
Intern identifikator : Udbringning af breve og pakker
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64121100   Postudbringning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60160000   Postbefordring ad vej, 60161000   Pakketransport, 64121200   Pakkeudbringning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Nærmere specificering findes i Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. De primære lokationer vil være: Andel Holding A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge Teknikerbyen 25, 2830, Virum Brydehusvej 32, 2750, Ballerup Energivej 33, 4690, Haslev Brogade 19, 4600, Køge
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 96 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 162 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Hvert ESPD skal være underskrevet af udsteder (medmindre udstederens egen identitet er e-autentificeret gennem udbudssystemet).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale vedrørende udbringning af breve
Beskrivelse : Opgaver inden for denne delaftale dækker over koncernens og forretningsenhedernes behov for udbringning af breve .
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64121100   Postudbringning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60160000   Postbefordring ad vej
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Varighed er angivet som den fulde kontraktperiode inklusive optioner. Den ordinære periode er gældende fra Rammeaftalernes underskrift og løber tre (3) år efter Aftalens ikrafttræden. Rammeaftalerne kan forlænges med 3x12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Nærmere specificering findes i Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. De primære lokationer vil være: Andel Holding A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge Teknikerbyen 25, 2830, Virum Brydehusvej 32, 2750, Ballerup Energivej 33, 4690, Haslev Brogade 19, 4600, Køge
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden kan forlænge Rammeaftalen på samme vilkår i op til 12 måneder. Forlængelsen kan ikke finde sted mere end 3 gange. Kunden skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 Dage før Rammeaftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 90 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 150 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklaring, jf. narmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrakkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlagge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelagge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat trader i stedet for dokumentationen, der er navnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i denne bekendtgørelse. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale vedrørende udbringning af pakker
Beskrivelse : Opgaver inden for denne delaftale dækker over koncernens og forretningsenhedernes behov for udbringning af pakker.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64121100   Postudbringning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60161000   Pakketransport, 64121200   Pakkeudbringning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Varighed er angivet som den fulde kontrakt periode inklusive optioner. Den ordinære periode er gældende fra Rammeaftalernes underskrift og løber tre (3) år efter Aftalens ikrafttræden. Rammeaftalerne kan forlænges med 3x12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Nærmere specificering findes i Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. De primære lokationer vil være: Andel Holding A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge Teknikerbyen 25, 2830, Virum Brydehusvej 32, 2750, Ballerup Energivej 33, 4690, Haslev Brogade 19, 4600, Køge
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden kan forlænge Rammeaftalen på samme vilkår i op til 12 måneder. Forlængelsen kan ikke finde sted mere end 3 gange. Kunden skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 Dage før Rammeaftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 000 000,00   DKK
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i denne bekendtgørelse. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : Andel Holding A/S
Afdeling : Service & Indkøb - ESIN
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sanne Maria Dajc Hauge
E-mail : SHA@andel.dk
Telefon : +45 70292900
Internetadresse : https://andel.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4087ae03-0d98-477b-86c7-0b5ddbe88f9e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   10:00:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/05/2024   10:00:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 325277-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.047