23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

ATP

Rammeaftale om levering af postbefordring til ATP


ATP

325319-2024 - Resultater
Danmark – Postbefordring af breve – Rammeaftale om levering af postbefordring til ATP
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : ATP
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om levering af postbefordring til ATP
Beskrivelse : ATP udbyder som et offentligt udbud en rammeaftale om levering af postbefordring til ATP.Rammeaftalen omhandler befordring af breve (standard og storbreve), både indenrigs og udenrigs. Leverandøren skal kunne afhente forsendelserne på ATP's lokationer, såvel som fra ATP's fjernprintleverandør. ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentligretlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet.Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.
Identifikator for proceduren : baae9868-4d34-4d89-98d7-63a5f5735c59
Tidligere bekendtgørelse : 8f5d5b07-d2da-427c-9a9c-b90e2e30f6dd-01
Intern identifikator : ATP-SOU0001665
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud i henhold til udbudsloven.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64112000   Postbefordring af breve
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 132 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 152 300 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om levering af postbefordring til ATP
Beskrivelse : ATP udbyder som et offentligt udbud en rammeaftale om levering af postbefordring til ATP.Rammeaftalen omhandler befordring af breve (standard og storbreve), både indenrigs og udenrigs. Leverandøren skal kunne afhente forsendelserne på ATP's lokationer, såvel som fra ATP's fjernprintleverandør. ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentligretlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet.Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.
Intern identifikator : ATP-SOU0001665
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64112000   Postbefordring af breve
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 132 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 152 300 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste pris
Fast værdi (i alt) : 1.460456E8
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : ATP
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : ATP
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : ATP
Organisation, der udfører betalingen : ATP
Organisation, der undertegner kontrakten : ATP
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 146 045 600,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 152 300 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 132 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 152 300 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 132 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Avis Omdeling A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 164435-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 146 045 600,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : ATP-CTR0011728
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : ATP
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 146 045 600,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 146 045 600,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : ATP
Registreringsnummer : 43405810
Postadresse : Kongens Vænge 8    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jørgen Bender-Pedersen
E-mail : indkoeb@atp.dk
Telefon : +45 70111213
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dansk Avis Omdeling A/S
Registreringsnummer : 26063892
Postadresse : Islandsvej 1    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dansk Avis Omdeling A/S
E-mail : mik@dao.as
Telefon : 72330800
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : fba8258d-70a2-4f18-948e-03984d4efcaa   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   10:15:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/05/2024   10:21:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 325319-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.032