23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel


Region Syddanmark

327070-2024 - Resultater
Danmark – Ambulancer – Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
OJ S 107/2024 04/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
Beskrivelse : Dette udbud omfatter indkøb af kørertøjer til ambulancekørsel til Ambulance Syd. Ambulance Syd forpligter sig til at indkøbe 56 kørertøjer fordelt over 3 år med bestilling i 2024, 2025 og 2026. Fordelingen fremgår nærmere i kontrakten samt Kontraktbilag 2 og Kontraktbilag 3. Herudover er der option på evt. køb af op til 3 biler i hvert år, samt en frivillig option på løftesystem. Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for option om at bestille op til yderligere 3. stk.
Identifikator for proceduren : e2efdebe-4d3b-4e84-b696-14f27892a003
Tidligere bekendtgørelse : 21757d29-f416-428c-80de-a5cec418028a-01
Intern identifikator : 23/56344
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.”
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34114121   Ambulancer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114120   Køretøjer til paramedicinsk brug, 34114122   Køretøjer til patientbefordring
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
Beskrivelse : Dette udbud omfatter indkøb af kørertøjer til ambulancekørsel til Ambulance Syd. Ambulance Syd forpligter sig til at indkøbe 56 kørertøjer fordelt over 3 år med bestilling i 2024, 2025 og 2026. Fordelingen fremgår nærmere i kontrakten samt Kontraktbilag 2 og Kontraktbilag 3. Herudover er der option på evt. køb af op til 3 biler i hvert år, samt en frivillig option på løftesystem. Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for option om at bestille op til yderligere 3. stk.
Intern identifikator : 23/56344
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34114121   Ambulancer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114120   Køretøjer til paramedicinsk brug, 34114122   Køretøjer til patientbefordring
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option 1: Udbuddet omfatter option på yderligere 3 køretøjer pr. år, nærmere angivet i tilbudslisten afsnit ”option” jf. Kontraktbilag 3. Kravspecifikation for køretøjerne er uændret og følger Kontraktbilag 2. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den udbudte option 11.5.2 om yderligere køretøj, hvilket således er obligatorisk for Tilbudsgiver at afgive tilbud på. Prisen som gives pr. køretøj prisbilag 3 på den forpligtigende minimusmængde af i alt 56, gælder også pr. køretøj ud over de 56 stk. Således at prisen også gælder såfremt kontrakten forlænges og/eller såfremt aftalens årslige optioner udnyttes. Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperioden, inkl. forlængelser. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option. Option 2: Udbuddet omfatter option på et elektrisk løftesystem til trappestol. Ordregiver skal inden kontrakten underskrives, beslutte om optionen skal udnyttes for hele kontraktperioden og hermed alle kommende køretøjer. Kravspecifikation for optionen fremgår af Kontraktbilag 2. Det er frivilligt for tilbudsgiver, at afgive tilbud på option 11.5.3 om løftesystem Priser på de udbudte optioner afgives i Kontraktbilag 3.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges af Ordregiver 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for optionen om, at bestille op til yderligere 3. stk.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris der beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 3 og udgør i alt 40 %. Den samlede tilbudspris skal således forstås som den samlede beregnede omkostning ved anskaffelse og brændstofforbrug af 56 køretøjer som ordregiver forpligtiger sig til, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris findes ved at udregne anskaffelsespris tillagt det forventede brændstofforbrug i køretøjets levetid (400.000 km eller 5 år, hvad der kommer først) for den forpligtende minimumsmængde af i alt 56 køretøjer. Prisen som gives pr. køretøj i prisbilag 3 på den forpligtigende minimusmængde af i alt 56, gælder også pr. køretøj ud over de 56 stk. Således at prisen også gælder såfremt kontrakten forlænges og/eller såfremt aftalens årslige optioner udnyttes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og arbejdsmiljø
Beskrivelse : ”Kvalitet” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”. Dette punkt udgør 50 %. Nærmere bestemt punkterne. - Krav til køretøjet: 2.8, 2.25, 2.28, 2.31, - Bårerum: 5.10, 5.21, 5.22, 5.26, I Kontraktbilag 2 har Ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 2 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse). Tilbuddene evalueres for så vidt angår underkriteriet ”kvalitet og arbejdsmiljø” særskilt i forhold til en absolut standard. Evalueringen af underkriterierne ”Kvalitet og arbejdsmiljø” vil blive foretaget af Ordregivers brugergruppe ud fra en skala fra 0 til 8 jf. 12.1
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ” Bæredygtighed”. Punkterne vægtes ligeligt og udgør i alt 10 %. Nærmere bestemt i punkt: - Bæredygtighed: 7.1, 7.3, Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 2 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse). Evalueringen af underkriteriet ”bæredygtighed” vil blive foretaget af Ordregivers brugergruppe ud fra en skala fra 0 til 8 jf. punkt 12.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 12
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Afdeling : Ambulance Syd
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tina Christesen
Telefon : +45 30627621
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a15d84f5-0a24-4e71-8238-ab29372baeef   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/06/2024   09:28:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/06/2024   09:30:02 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 327070-2024
EUT-S-nummer : 107/2024
Offentliggørelsesdato : 04/06/2024

Send til en kollega

0.047