23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

358619-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af skibe – Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
OJ S 117/2024 18/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
Beskrivelse : Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved politisk forlig om forskningsreserven fået mulighed for at investere i et nyt multidisciplinært ocean- og arktisgående forskningsskib, som de danske havforskningsmiljøer skal bruge til brede forskningsformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver på det marine område. DTU Aqua, som udfører forskning, rådgivning, uddannelse samt bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer og marin forvaltning, råder over Danmarks eneste ocean og Arktis-gående forskningsskib DANA IV, samt en række mindre forskningsfartøjer. DTU Aqua har det overordnede ansvar for skibsdriften, hvilket inkluderer rederifunktion med institutdirektøren som reder. Danmarks nuværende ocean- og arktisgående forskningsskib Dana IV, som ejes af DTU, er fra 1981 og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet. Det nye forskningsskib vil udgøre en unik dansk forskningsplatform for langsigtet videnopbygning og vil understøtte en bred vifte af forskningsdiscipliner. Skibet er yderligere en platform for DTU’s opgavevaretagelse for Fødevareministeriet og Miljøministeriet i relation til forskning og overvågning af fiskeri, levende marine ressourcer og havmiljø. DTU ønsker med det nye havforskningsskib at skabe en platform til uddannelse af fremtidens ingeniører. Skibet skal for at kunne understøtte en større gruppe studerende være udstyret med moderne faciliteter og god adgang til skibets forskellige teknik rum. Yderligere ønsker DTU, at skibet skal være en velegnet platform for forskning, innovation og test af nye grønne skibsløsninger f.eks. i samarbejde med den maritime industri. DTU’s ønske med dette udbud er at indgå en Kontrakt med en ekstern leverandør om at bygge et nyt havforskningsskib, DANA V.
Identifikator for proceduren : 2455f856-a6ef-477c-8e72-f7a9f89ee277
Tidligere bekendtgørelse : 98996-2024
Intern identifikator : #5962
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Der anvendes ikke successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Efter forhandlingerne kan ordregiver udsende et revideret udbudsmateriale med henblik på et yderligere indledende eller endeligt tilbud. Tilbudsgivere vil på samme tid blive informeret herom med opfordring til at afgive indledende eller endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34500000   Skibe og både, 34510000   Skibe, 34513000   Fiskerfartøjer, redningsfartøjer og andre specialfartøjer, 34513100   Fiskefartøjer, 34513550   Undersøgelsesskibe, 34900000   Diverse transportudstyr og reservedele, 34930000   Maritimt udstyr, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50242000   Ombygning af skibe
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lundtoftevej 150    
By : Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 390 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles så de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument dog være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Sprog: Al korrespondance vedrørende udbuddet skal ske på dansk. Ansøgning og tilbud skal afleveres på dansk. Forhandlingsfasen vil foregå på dansk. Derudover vil endelig kontrakt blive indgået på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning og/eller tilbud vedrørende tekniske specifikationer, brochure materiale eller lignende må dog gerne være på engelsk, norsk eller svensk, hvis det ikke foreligger på dansk. Der henvises endvidere til udbudsbetingelserne. Anslået værdi af kontrakten: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Det bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. For god ordens skyld vil DTU gøre Ansøgerne særligt opmærksomme på, at dette udbud er offentliggjort og prækvalifikationsfase igangsat, før DTU har fået endeligt godkendt finansieringen til Dana V. DTU forventer, at finansieringen godkendes senest juni 2024, hvorefter tilbudsfasen kan opstartes. Hvis DTU ikke får godkendt finansieringen, kan dette føre til, at DTU annullerer udbuddet før tilbudsfasen igangsættes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). Jf. også jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). Jf. også jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? Jf. også udbudslovens § 136, nr. 3).
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? Jf. også udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? Jf. også udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Jf. også udbudslovens § 136, nr. 4).
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? Jf. også udbudslovens § 135, stk. 3.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? Jf. også udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? Jf. også udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. Jf. også jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
Beskrivelse : Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved politisk forlig om forskningsreserven fået mulighed for at investere i et nyt multidisciplinært ocean- og arktisgående forskningsskib, som de danske havforskningsmiljøer skal bruge til brede forskningsformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver på det marine område. DTU Aqua, som udfører forskning, rådgivning, uddannelse samt bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer og marin forvaltning, råder over Danmarks eneste ocean og Arktis-gående forskningsskib DANA IV, samt en række mindre forskningsfartøjer. DTU Aqua har det overordnede ansvar for skibsdriften, hvilket inkluderer rederifunktion med institutdirektøren som reder. Danmarks nuværende ocean- og arktisgående forskningsskib Dana IV, som ejes af DTU, er fra 1981 og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet. Det nye forskningsskib vil udgøre en unik dansk forskningsplatform for langsigtet videnopbygning og vil understøtte en bred vifte af forskningsdiscipliner. Skibet er yderligere en platform for DTU’s opgavevaretagelse for Fødevareministeriet og Miljøministeriet i relation til forskning og overvågning af fiskeri, levende marine ressourcer og havmiljø. DTU ønsker med det nye havforskningsskib at skabe en platform til uddannelse af fremtidens ingeniører. Skibet skal for at kunne understøtte en større gruppe studerende være udstyret med moderne faciliteter og god adgang til skibets forskellige teknik rum. Yderligere ønsker DTU, at skibet skal være en velegnet platform for forskning, innovation og test af nye grønne skibsløsninger f.eks. i samarbejde med den maritime industri. DTU’s ønske med dette udbud er at indgå en Kontrakt med en ekstern leverandør om at bygge et nyt havforskningsskib, DANA V.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34500000   Skibe og både, 34510000   Skibe, 34513000   Fiskerfartøjer, redningsfartøjer og andre specialfartøjer, 34513100   Fiskefartøjer, 34513550   Undersøgelsesskibe, 34900000   Diverse transportudstyr og reservedele, 34930000   Maritimt udstyr, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50242000   Ombygning af skibe
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet indeholder følgende optioner, som skal tilbydes af leverandøren og som DTU kan vælge af benytte: Digital twin Klasse notationer Additional bridge equipment Wireless trawlmonitoring Scientific split beam echosounder Scientific multi beam echosounder Scientific multibeam sonar Shallow water ADCP Fish sorting system Syncronization unit High accuracy Inertial Navigation system Enthalpy recovery Optionerne kan også ses i udbudsmaterialets Appendix 1 og prissættes i Appendix 3.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lundtoftevej 150    
By : Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 390 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles så de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument dog være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Sprog: Al korrespondance vedrørende udbuddet skal ske på dansk. Ansøgning og tilbud skal afleveres på dansk. Forhandlingsfasen vil foregå på dansk. Derudover vil endelig kontrakt blive indgået på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning og/eller tilbud vedrørende tekniske specifikationer, brochure materiale eller lignende må dog gerne være på engelsk, norsk eller svensk, hvis det ikke foreligger på dansk. Der henvises endvidere til udbudsbetingelserne. Anslået værdi af kontrakten: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Det bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. For god ordens skyld vil DTU gøre Ansøgerne særligt opmærksomme på, at dette udbud er offentliggjort og prækvalifikationsfase igangsat, før DTU har fået endeligt godkendt finansieringen til Dana V. DTU forventer, at finansieringen godkendes senest juni 2024, hvorefter tilbudsfasen kan opstartes. Hvis DTU ikke får godkendt finansieringen, kan dette føre til, at DTU annullerer udbuddet før tilbudsfasen igangsættes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal - Soliditetsgraden i det seneste regnskabsår - minimumskrav
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: − Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for Ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at Ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den Ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 12% i det seneste disponible regnskabsår/årsrapport. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Hvis Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer - minimumskrav og udvælgelseskriterium
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med en liste over de op til 5 tilsvarende referencer i forhold til størrelse og tilsvarende kompleksitet, som Ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år inden ansøgningsfristen, jf. også udbudsbekendtgørelsen. Hvis der modtages mere end 5 referencer, vil DTU alene inddrage de første fem referencer på listen. Ansøger kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Hver reference bør ikke fylde mere end 4 A4-sider. For hver reference skal det angives, hvorvidt, og i givet fald i hvilket omfang, referencen er tilsvarende i forhold til størrelse og kompleksitet, som angivet ovenfor. Ansøger bør være opmærksom på, at beskrivelsen indgår i vurderingen af, hvorvidt minimumskravet til faglig og teknisk formåen er opfyldt, ligesom beskrivelsen vil indgå i udvælgelsen blandt flere egnede Ansøgere. Ansøger skal angive følgende oplysninger for hver reference: - Navnet på skibet - Skibstype - Skibets kontraheringsværdi - Datoer for kontrakttildeling/påbegyndelse af bygning og dato for levering til reder (modtager) - Navnet på reder (modtager) - Størrelsen på skibet, herunder længde, bredde og dybde - Regelgrundlaget (nationale/internationale krav + klasseregler) - Beskrivelse af det udførte/byggede skib - Beskrivelse af fremdriftssystem - Beskrivelse af apteringen - Beskrivelse af specialudstyr på skibet Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke Ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer og ved vurderingen af, om mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Ansøger skal som minimum dokumentere at have bygget 1 skib, med en overalt længde på minimum 50m med en tilsvarende kompleksitet, som det havforskningsskib, som DTU ønsker at bygge. Opgaven skal være udført i løbet af de sidste 10 år inden ansøgningsfristen. Med "tilsvarende kompleksitet" menes skibe, der er godkendt i henhold til reglerne i et IACS-klassifikationsselskab og har én eller flere af følgende egenskaber: - Dieselelektrisk fremdrift - Lav undervandsstøj - Høj is-klasse - Mekanisk drevet udsætningsarrangementet for redskaber - Specialudstyr for hydroakustisk dataopsamling og havbundsundersøgelser - Udsætning af redskaber og måleudstyr - Avancerede fiskerioperationer - Offshore løfte operationer - Dynamisk positionering Sådanne skibe kan f.eks. være: - Havforskningsskibe - Skibe til udførelse af seismiske målinger - Fiskeskibe med elektronisk fiskedetekteringsudstyr - Bøjeudsætningsskibe - Fartøj til bekæmpelse af olieudslip - Offshore service forsyningsfartøj med ROV eller overførselskapacitet. Baserer Ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, skal disse under kontrakten udføres af den enhed, som Ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og hvordan Ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DTU har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet i relation til referencer. Dog forbeholder DTU sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Produktionsfaciliteter - udvælgelseskriterium
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med en beskrivelse af Ansøgerens produktionsfaciliteter og kapaciteter, herunder særligt i forhold til dok, kraner mv. Beskrivelsen af produktionsfaciliteterne bør indeholde en beskrivelse af de produktionsfaciliteter, som Ansøgeren har til rådighed, og som har en indflydelse på kvaliteten af arbejdet, herunder f.eks. 3D-modelbaseret produktion, numerisk styret produktion, indendørs produktion af sektioner/skrog, separation af stål, rustfast og aluminiums produktion, robotproduktion, robotsvejsning, mulighed for sandblæsning og maling under dække, mv. Evt. værftslayout kan vedlægges som bilag. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og hvordan Ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DTU har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Kvalitetssikringsforanstaltninger - minimumskrav og udvælgelseskriterium
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med en beskrivelse vedrørende kvalitetssikringsforanstaltninger (QA/QC), som Ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om Ansøger f.eks. er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger, samt hvorledes Ansøger kontrollerer at bygningen af et skib opfylder det designede, samt hvordan systemet håndterer ændringer i designet under byggeprocessen. Det bør også beskrives, om og i givet fald på hvilken måde, Ansøger har en Change Management proces, til at håndtere ændringer under byggefasen. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og hvordan Ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DTU har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøgeren skal som minimumskrav dokumentere, at Ansøgeren har taget foranstaltninger til sikring af kvalitet, som Ansøgeren vil anvende ved udførelsen af kontrakten, f.eks. i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Kriterier for begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud
Beskrivelse : Blandt de konditionsmæssige Ansøgere vil DTU prækvalificere 4 Ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelse vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke Ansøgere der samlet set har: 1) påvist de bedste og mest relevante tilsvarende referencer på bygning af skibe med en kompleksitet svarende til det havforskningsskib, som DTU ønsker at anskaffe. Ved vurderingen af referencerne vil der med ”tilsvarende kompleksitet" lægges vægt på de ovenfor nævnte angivne parametre i relation til referencer (BT-750). 2) påvist de mest relevante og bedste produktionsfaciliteter. Det vil blive tillagt særligt positiv vægt i det omfang Ansøgeren har adgang til 3D-modelbaseret produktion, numerisk styret produktion, indendørs produktion af sektioner/skrog, separation af stål og aluminiums produktion, robotproduktion, robotsvejsning, mulighed for sandblæsning og maling under dække. 3) påvist de mest relevante og bedste kvalitetssikringsforanstaltninger. Der vil særligt blive set på, om og i hvilket omfang Ansøgeren gennem sit kvalitetsstyringssystem (QA/QC) kontrollerer, at bygningen af et skib opfylder det designede, samt om og i givet fald i hvilket omfang systemet håndterer ændringer i designet under byggeprocessen. Det vil blive tillagt særlig positivt vægt, hvis og i hvilket omfang Ansøger har en Change Management proces til at håndtere ændringer under byggefasen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen, der evalueres på, er den samlede evalueringstekniske tilbudspris, der beregnes i Appendix 3, Priser. Optionspriser vil indgå i evalueringen med en reduceret vægtning, der afspejler DTU’s vurdering af sandsynligheden for optionernes udnyttelse. Vægtningen af de enkelte optioner fremgår af Appendix 3, Priser. De øvrige priselementer indgår fuldt ud. Timepriser vil indgå i evalueringen på baggrund af et estimat, men for DTU uforpligtende, timeantal for følgende medarbejderkategorier: - Senior Ingeniør - Junior Ingeniør - Administration - Faglært personale I den evalueringstekniske pris indgår også (ved tillæg/addition) geografiske omkostninger til hjemsejlads og garantireparationer baseret på DTU’s omkostninger. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : DTU vil vurdere, hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder underkriteriet Kvalitet i henhold til følgende evalueringskrav: - Fremdrivningspakke/Fælles leverancer (Single System Integrator) - Digital Twin - Rengøring og vedligehold - Klima og miljø - Kvalitetssikringsprocesser under byggefasen, og - Produktions forbedrende tiltag. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tid
Beskrivelse : DTU vil vurdere, hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder underkriteriet Tid i henhold til følgende evalueringskrav: - Tidsplan Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 02/08/2024   21:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten omfatter sociale klausuler om krav om anvendelse af personer under oplæring i henhold til udbudslovens § 176, stk.2. Kontrakten stiller desuden krav om overholdelse af persondatalovgivningen, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) samt supplerende dansk lovgivning hertil, herunder lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven).
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Finansiel ordning : Kontrakten stiller krav om elektronisk betaling. Derudover stiller kontrakten krav om, at Leverandøren skal stille uigenkaldelige og ubetingede anfordringsgarantier for ratebetalinger og for opfyldelse af andre forpligtelser under garantien. I den forbindelse stilles der krav om, at garanten skal have en rating Standard & Poor’s A minus eller Moody’s A3 eller tilsvarende.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og ud-budslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ea432c04-2ae5-41ef-8d27-e91f50a3dff8   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/06/2024   09:09:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/06/2024   09:30:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 358619-2024
EUT-S-nummer : 117/2024
Offentliggørelsesdato : 18/06/2024

Send til en kollega

0.064