23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Ændring af kontrakt A15-II udbudsenhed A150205


Trafikselskabet Movia

359924-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Offentlig vejtransport – Ændring af kontrakt A15-II udbudsenhed A150205
OJ S 117/2024 18/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Trafikselskabet Movia
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ændring af kontrakt A15-II udbudsenhed A150205
Beskrivelse : København og Frederiksberg Kommune besluttede primo 2023, at alle buslinjer, der finansieres af kommunerne, senest til udgangen af 2025 så vidt muligt omlægges til nulemissionsbusser, heriblandt linje 37. Driften af linje 37 forestås af GoCollective A/S, jf. A15-II udbudsenhed A150205.Som følge af omlægningen vil Movia og GoCollective indgå en tillægsaftale, som har til formål at regulere vilkårene for håndtering af ophør af dieseldriften på linje 37 før kontraktophør.For at bringe kontraktenhed A150205 til ophør, bliver der i medfør af kontraktens ændringsklausul reduceret i køreplantimer og driftbusser, hvilket udløser en kompensation fra Movia til GoCollective. Det følger af kontrakten, at Movia kan forlange, at operatøren udfører fast ekstrakørsel eller fast dubleringskørsel på de linjer, som operatøren betjener, eller på andre linjer eller strækninger, alene mod betaling af de aftalte køreplantimeafhængige omkostninger.GoCollective får mulighed for at meddele senest 15. november 2025, hvorvidt de ønsker at blive fritaget for ovenstående forpligtelse. I tilfælde af at Movia ikke modtager tilbagemelding indenfor den fastsatte frist; fortsætter kontrakten på uændrede vilkår.Såfremt GoCollective vil gøre brug af muligheden om fritagelse vil GoCollectives besparelse som følge af friholdelsen, blive modregnet i den samlede kompensation for busafhængige omkostninger.
Identifikator for proceduren : 3066111b-3236-4919-8625-a80ac5a465b8
Intern identifikator : 231117920
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Ændring af kontrakt A15-II udbudsenhed A150205
Beskrivelse : København og Frederiksberg Kommune besluttede primo 2023, at alle buslinjer, der finansieres af kommunerne, senest til udgangen af 2025 så vidt muligt omlægges til nulemissionsbusser, heriblandt linje 37. Driften af linje 37 forestås af GoCollective A/S, jf. A15-II udbudsenhed A150205.Som følge af omlægningen vil Movia og GoCollective indgå en tillægsaftale, som har til formål at regulere vilkårene for håndtering af ophør af dieseldriften på linje 37 før kontraktophør.For at bringe kontraktenhed A150205 til ophør, bliver der i medfør af kontraktens ændringsklausul reduceret i køreplantimer og driftbusser, hvilket udløser en kompensation fra Movia til GoCollective. Det følger af kontrakten, at Movia kan forlange, at operatøren udfører fast ekstrakørsel eller fast dubleringskørsel på de linjer, som operatøren betjener, eller på andre linjer eller strækninger, alene mod betaling af de aftalte køreplantimeafhængige omkostninger.GoCollective får mulighed for at meddele senest 15. november 2025, hvorvidt de ønsker at blive fritaget for ovenstående forpligtelse. I tilfælde af at Movia ikke modtager tilbagemelding indenfor den fastsatte frist; fortsætter kontrakten på uændrede vilkår.Såfremt GoCollective vil gøre brug af muligheden om fritagelse vil GoCollectives besparelse som følge af friholdelsen, blive modregnet i den samlede kompensation for busafhængige omkostninger.
Intern identifikator : 231117920
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Trafikselskabet Movia
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse : København og Frederiksberg Kommune besluttede primo 2023, at alle buslinjer, der finansieres af kommunerne, senest til udgangen af 2025 så vidt muligt omlægges til nulemissionsbusser, heriblandt linje 37. Driften af linje 37 forestås af GoCollective A/S, jf. A15-II udbudsenhed A150205.Som følge af omlægningen vil Movia og GoCollective indgå en tillægsaftale, som har til formål at regulere vilkårene for håndtering af ophør af dieseldriften på linje 37 før kontraktophør.For at bringe kontraktenhed A150205 til ophør, bliver der i medfør af kontraktens ændringsklausul reduceret i køreplantimer og driftsbusser, hvilket udløser en kompensation fra Movia til GoCollective. Det følger af kontrakten, at Movia kan forlange, at operatøren udfører fast ekstrakørsel eller fast dubleringskørsel på de linjer, som operatøren betjener, eller på andre linjer eller strækninger, alene mod betaling af de aftalte køreplantimeafhængige omkostninger. GoCollective får mulighed for at meddele senest 15. november 2025, hvorvidt de ønsker at blive fritaget for ovenstående forpligtelse. I tilfælde af at Movia ikke modtager tilbagemelding indenfor den fastsatte frist; fortsætter kontrakten på uændrede vilkår. Såfremt GoCollective vil gøre brug af muligheden om fritagelse vil GoCollectives besparelse som følge af friholdelsen, blive modregnet i den samlede kompensation for busafhængige omkostninger.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Trafikselskabet Movia
Registreringsnummer : 29896569
Postadresse : GL. Køge Landevej 3    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tuana Shuan
Telefon : 36132030
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 79ae1d36-038f-4328-a792-fe723bb1a121   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/06/2024   09:25:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/06/2024   10:23:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 359924-2024
EUT-S-nummer : 117/2024
Offentliggørelsesdato : 18/06/2024

Send til en kollega

0.047