23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Transportministeriet

Blindeforsendelser


Transportministeriet

366533-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Postbefordring – Blindeforsendelser
OJ S 119/2024 20/06/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Transportministeriet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Blindeforsendelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter landsdækkende håndtering af blindeforsendelser herunder modtagelse af blindeforsendelser i et landsdækkende net og landsdækkende omdeling. Den vindende tilbudsgiver tildeles en kontrakt om håndtering af blindeforsendelser indtil 31. december 2029.
Identifikator for proceduren : f8d97809-5b79-453e-995c-407b9f42a56a
Intern identifikator : 2023-3818
Type af procedure : Offentligt udbud
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Vilkårene for udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64110000   Postbefordring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 64112000   Postbefordring af breve, 64113000   Postbefordring af pakker
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter håndtering af blindeforsendelser i Danmark og internationale blindeforsendelser til og fra Danmark jf. kontraktens bestemmelser herom.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 96 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Kontraktens startdato kan være 1. september 2024, 1. oktober 2024 eller 1. november 2024. Tilbudsgiver skal i sit tilbud angive på hvilken af de tre datoer tilbudsgiveren ønsker kontraktstart.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.? Jf. også udbudslovens § 135, stk. 3.
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.? Jf. også udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. Jf. også udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Blindeforsendelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter landsdækkende håndtering af blindeforsendelser herunder modtagelse af blindeforsendelser i et landsdækkende net og landsdækkende omdeling. Den vindende tilbudsgiver tildeles en kontrakt om håndtering af blindeforsendelser indtil 31. december 2029.
Intern identifikator : 2023-3818
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 64110000   Postbefordring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 64112000   Postbefordring af breve, 64113000   Postbefordring af pakker
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter håndtering af blindeforsendelser i Danmark og internationale blindeforsendelser til og fra Danmark jf. kontraktens bestemmelser herom.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/08/2024
Varigheds slutdato : 30/08/2029
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Transportministeriet kan forlænge kontrakten med 12 måneder to gange.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 96 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Kontraktens startdato kan være 1. september 2024, 1. oktober 2024 eller 1. november 2024. Tilbudsgiver skal i sit tilbud angive på hvilken af de tre datoer tilbudsgiveren ønsker kontraktstart.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive sine priser for omdeling af to kategorier af blindeforsendelser. Transportministeriet vil på baggrund af de angivne priser udregne en samlet tilbudspris, som lægges til grund for tildelingen.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 22/07/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver vil ikke have mulighed for at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Transportministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Transportministeriet
Organisation, der behandler tilbud : Transportministeriet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Transportministeriet
Registreringsnummer : 43265717
Postadresse : Frederiksholms Kanal 27 F    
By : København K
Postnummer : 1220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Hansen
E-mail : trm@trm.dk
Telefon : 41712700
Internetadresse : https://www.trm.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 10de300a-5e59-465b-bb0a-6cd7bd250bfd   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   11:36:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   12:14:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 366533-2024
EUT-S-nummer : 119/2024
Offentliggørelsesdato : 20/06/2024

Send til en kollega

0.047