23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Sensitive flights World wide


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

370106-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed – Sensitive flights World wide
OJ S 120/2024 21/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Sensitive flights World wide
Beskrivelse : FMI har behov for at indgå en rammeaftale om chartring af fly til transport på verdensplan af personel og/eller gods, som af Forsvaret vurderes at være sensitiv. Ved sensitive flyvninger forstås flyvninger, som skal foretages yderst diskret/hemmeligholdes og hvor ordreafgivning, håndtering og bekræftelse kræver helt særlige procedurer, herunder i nogle tilfælde særlige sikkerhedsprocedurer. Aftalen skal dække Forsvarets levering af fly til flyvninger, når der er behov for chartring af et helt fly til en konkret sensitiv flyvning – forventeligt 5 – 6 gange årligt. Som udgangspunkt foretages de sensitive flyvninger med Forsvarets egne luftfartøjer, men i de sjældne situationer, hvor Forsvarets egne fly ikke kan anvendes, eller hvor det ud fra en kommerciel/økonomisk betragtning vil være meningsløst at anvende Forsvarets egne fly, chartres fly hos eksterne civile leverandører. Formålet med hemmeligholdelse af flyvninger kan blandt andet være, (1) at sikre at sikkerhed og velfærd for blandt andet medlemmer af kongehuset eller ministre ikke bliver kompromitteret, hvilket tillader dem at udføre deres officielle opgaver uden frygt for personlig sikkerhed, (2) at sikre at missioner for Forsvarets specialstyrker eller transporter af militært materiel ikke bliver kompromitteret m.m.
Identifikator for proceduren : 34f20853-dbfc-44c5-ae1d-38648926ae4c
Intern identifikator : 4031868
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63000000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60424000   Udlejning af lufttransportmidler med besætning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Flyvningerne vil kunne foregå i hele verden
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : I punkt 8 er angivet ”XXX”. Dette er udtryk for, at informationen er udeladt, idet FMI ikke vil oplyse de selskaber, som FMI ønsker at indgå en aftale med. Denne information tilbageholdes, idet oplysningen kan komprimittere sikkerheden for fremtidig flyvninger. FMI har indhentet tilbud fra flere selskaber med henblik på at afsøge, om selskaberne kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med leverandørerne, såfremt det er muligt. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om sensitive flyvninger til selskaberne. Datoen angivet i punkt 6.1.2. i bekendtgørelsen er datoen for beslutning om at indhente tilbud fra en række leverandører og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i punkt 6 er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Aftalen forventes at blive indgået som en rammeaftale. Rammeaftalens anslåede værdi er 14 mio. kr., mens rammeaftalens maksimale værdi er 28 mio. kr. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om det operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder og lignende, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
Bekendtgørelse nr. 1077 af 29. juni 2022.   - Bekendtgørelsen, der tillige indeholder supplerende bestemmelser, implementerer forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Sensitive flights World wide
Beskrivelse : FMI har behov for at indgå en rammeaftale om chartring af fly til transport på verdensplan af personel og/eller gods, som af Forsvaret vurderes at være sensitiv. Ved sensitive flyvninger forstås flyvninger, som skal foretages yderst diskret/hemmeligholdes og hvor ordreafgivning, håndtering og bekræftelse kræver helt særlige procedurer, herunder i nogle tilfælde særlige sikkerhedsprocedurer. Aftalen skal dække Forsvarets levering af fly til flyvninger, når der er behov for chartring af et helt fly til en konkret sensitiv flyvning – forventeligt 5 – 6 gange årligt. Som udgangspunkt foretages de sensitive flyvninger med Forsvarets egne luftfartøjer, men i de sjældne situationer, hvor Forsvarets egne fly ikke kan anvendes, eller hvor det ud fra en kommerciel/økonomisk betragtning vil være meningsløst at anvende Forsvarets egne fly, chartres fly hos eksterne civile leverandører. Formålet med hemmeligholdelse af flyvninger kan blandt andet være, (1) at sikre at sikkerhed og velfærd for blandt andet medlemmer af kongehuset eller ministre ikke bliver kompromitteret, hvilket tillader dem at udføre deres officielle opgaver uden frygt for personlig sikkerhed, (2) at sikre at missioner for Forsvarets specialstyrker eller transporter af militært materiel ikke bliver kompromitteret m.m.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63000000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60424000   Udlejning af lufttransportmidler med besætning
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Flyvningerne vil kunne foregå i hele verden
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære løbetid er 3 år. Aftalen kan forlænges med 2 gange to år.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : I punkt 8 er angivet ”XXX”. Dette er udtryk for, at informationen er udeladt, idet FMI ikke vil oplyse de selskaber, som FMI ønsker at indgå en aftale med. Denne information tilbageholdes, idet oplysningen kan komprimittere sikkerheden for fremtidig flyvninger. FMI har indhentet tilbud fra flere selskaber med henblik på at afsøge, om selskaberne kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med leverandørerne, såfremt det er muligt. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om sensitive flyvninger til selskaberne. Datoen angivet i punkt 6.1.2. i bekendtgørelsen er datoen for beslutning om at indhente tilbud fra en række leverandører og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i punkt 6 er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Aftalen forventes at blive indgået som en rammeaftale. Rammeaftalens anslåede værdi er 14 mio. kr., mens rammeaftalens maksimale værdi er 28 mio. kr. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om det operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder og lignende, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 14 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse : Som følge af at sensitive flyvninger indeholder følsomme oplysninger, hvor hemmeligholdelse er påkrævet, vil der være et fortrolighedsbehov, som ikke kan tilgodeses ved anvendelse af forsvars- og sikkerhedsdirektivets regler om offentliggørelse og procedureregler m.v., idet meddelse af oplysninger om de sensitive flyvninger vil stride mod væsentlige sikkerhedsinteresser. Anskaffelsen er blevet konkurrenceudsat i det omfang, som ovenævnte hensyn har tilladt, hvorved FMI har indhentet tilbud fra mere end en økonomisk aktør.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : XXX
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 14 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 03/06/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Frølund
Telefon : +45 27636271
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : XXX
By : XXX
Postnummer : 1111
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : XXX@XXX.XX
Telefon : 0000000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ae163dc3-33ea-4306-bfc0-e77828b11772   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   13:49:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   14:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 370106-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.031