23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)


FynBus

374635-2024 - Resultater
Danmark – Vejtransport – Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FynBus
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Beskrivelse : Emissionsfri buskørsel i Svendborg By. Kørselsomfanget er i alt ca. 28.233 køreplantimer årligt samt dubleringskørsel og ekstrakørsel, fordelt på 9 driftsbusser og det fornødne antal reservebusser, dog mindst 1 reservebus. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg by. Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2x2 års forlængelse.
Identifikator for proceduren : 6f3f761f-2828-4858-8b70-df15cf9b25b0
Tidligere bekendtgørelse : acf8ebcd-ebb6-47c2-9ed1-ef9eb562abc9-01
Intern identifikator : 202311-40216
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
By : Svendborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Beskrivelse : Emissionsfri buskørsel i Svendborg By. Kørselsomfanget er i alt ca. 28.233 køreplantimer årligt samt dubleringskørsel og ekstrakørsel, fordelt på 9 driftsbusser og det fornødne antal reservebusser, dog mindst 1 reservebus. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg by. Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2x2 års forlængelse.
Intern identifikator : 202311-40216
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Mængde : 28 233   time
5.1.2.
Udførelsessted
By : Svendborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 16   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Op til 2x2 års forlængelse
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Ved vurderingen af prisen vurderes den samlede tilbudte pris for den ordinære kontraktperiode, inkl. option for forlængelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FynBus
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : FynBus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 289 105 926,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GoCollective A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0006
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
Vinder :
Officielt navn : GoCollective A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0007
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : GoCollective A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0005
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 289 105 926,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 330 204 591,00   DKK
Statistik om strategiske udbud:
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 Bus (M3)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 10
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 10
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer : ORG-29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bitten Bøgild
E-mail : bbo@fynbus.dk
Telefon : 30902452
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GoCollective A/S
Registreringsnummer : ORG-18429101
Postadresse : Skøjtevej 26    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henriette Koch Boyter
Telefon : 20604496
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b4d81839-6249-4027-bc5e-58e8e8e99f13   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   11:11:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   11:16:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 374635-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.063