23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Udbud af flytteydelser, Pileparken 7, afd. 24


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

381090-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser – Udbud af flytteydelser, Pileparken 7, afd. 24
OJ S 124/2024 27/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af flytteydelser, Pileparken 7, afd. 24
Beskrivelse : Offentligt udbud - udbudslovens §§ 56-57
Identifikator for proceduren : 2e150f98-fea0-438f-ab6f-1fe18a63f04a
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Mørkhøjvej 82-130    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 700 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
Insolvens Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
Tvangsakkord uden for konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
Aktiver, der administreres af en kurator Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet. Tvangsakkord uden for konkurs: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.
Svig Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3 obligatorisk udelukkelsesgrund.
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1 obligatorisk udelukkelsesgrund Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4 obligatorisk udelukkelsesgrund.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6 obligatorisk udelukkelsesgrund.
Korruption Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2 obligatorisk udelukkelsesgrund.
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3 obligatorisk udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1 obligatorisk udelukkelsesgrund
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3 obligatorisk udelukkelsesgrund
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet § 136, stk. 1, nr. 4 obligatorisk udelukkelsesgrund
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2 obligatorisk udelukkelsesgrund
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af flytteydelser Pileparken 7, afdeling 24
Beskrivelse : Projektet omhandler flytteydelser i forbindelse med helhedsrenovering af Pileparken 7, Afd. 24. Pileparken 7, afd. 24 er et etagebyggeri med 144 boliger opført i 1959-1962 beliggende på Mørkhøjvej 82 – 130, 2860 Søborg. Afdelingen består af 24 opgange med 6 boliger pr. opgang, som er fordelt på tre etager. Afdelingen står overfor en større helhedsrenovering, som er planlagt til at starte i oktober 2024. Udbuddet omfatter flytteydelse i forbindelse med ud- og tilbageflytning af ca. 102 boliger. da ca. 42 boliger er tomgangsboliger og dermed ikke indgår i flytteopgaven. Af de 102 boliger, vil ca. 95 være midlertidige genhusninger, hvor beboerne skal flyttes til en midlertidig genhusningsbolig, og efter endt renovering flyttes tilbage til deres kontraktbolig igen. De resterende 7 boliger skal permanent genhuses og vil derfor som udgangspunkt kun skulle flytte én gang. Beboerne genhuses i 5 etaper og genhusningsperioden varer ca. 4 måneder. Genhusningen foregår, som udgangspunkt, i boliger beliggende i afdelingen. Det er muligt, at enkelte beboere skal genhuses i andre af boligselskabets afdelinger. Disse vil ligge inden for en radius af max 10 km. Boligtyper og beliggenhed i Afdeling 24 Boligerne er fordelt på 2 lange blokke A og B samt tre korte blokke C, D og E: • Blok A beliggende på Mørkhøjvej 130-116 består af 8 opgange á 3 etager (48 boliger) • Blok B beliggende på Mørkhøjvej 114-102 består af 7 opgange á 3 etager (42 boliger) • Blok C beliggende på Mørkhøjvej 94-98 består 3 opgange á 3 etager (18 boliger) • Blok D beliggende på Mørkhøjvej 88-92 består 3 opgange á 3 etager (18 boliger) • Blok E beliggende på Mørkhøjvej 82-86 består 3 opgange á 3 etager (18 boliger) Kontrakten underskrives primo/medio august. Herefter opstartes det indledende arbejde, hvor flyttefirmaet efter nærmere dialog med ABG aftaler datoer og tidspunkter for hvornår, de vil aflægge besøg hos beboerne i forbindelse med besigtigelse og fotoregistrering af beboernes indbo. Samlet plan for flytteprocessen skal fremsendes til ABG’s godkendelse senest 14 dage efter kontraktindgåelse. Renoveringen af boligerne opstartes d. 1. oktober 2024 med renovering af prøveboliger i opgang 130 og en halv opgang i 128 (i alt 7 boliger), jf. hovedtidsplanen. Renoveringen af resten af bebyggelsen forventes at opstarte i ultimo maj 2025 med endelig aflevering i december 2026. Genhusningen forventes at starte op med flytning af prøveboligerne i Mørkhøjvej 130 og 128 primo oktober 2024, inden renoveringen går i gang. De øvrige udflytninger skal ske i perioden fra maj 2025 til september 2026. De sidste tilbageflytninger er estimeret til at være afsluttet i november 2026. Se Bilag 2 – Hovedtidsplan. Det nærmere omfang og beskrivelse af opgaven fremgår af Bilag 1 – Kravspecifikation for flytteydelser. Mindstekrav til økonomisk og finansiel og faglig og teknisk formåen For at kunne komme i betragtning skal tilbudsgiveren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab: nettoomsætning på 5.000.000 DKK, egenkapital på 800.000 DKK og soliditetsgrad på 15 %. Hvis tilbudsgiveren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte tilbuddet på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder. Det bemærkes, at nøgletallene ikke behøves oplyst eller dokumenteret i tilbuddet, idet tilbudsgiver i stedet i ESPD, del IV, pkt. α, erklærer, at tilbudsgiver lever op til mindstekravene. For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med: a) Flytning af indbo i alment boligbyggeri i forbindelse med en renoveringssag Hvis tilbudsgiveren ikke opfylder det stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte tilbuddet på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder. Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 3 år. Projekterne skal være afsluttet. Tilbudsgiver kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, men i så fald må hver referen-ce kun fylde en A4-side med letlæselig skrift. Fylder referencen mere end to A4-side, vil ABG alene tage den første A4-side med i evalueringen. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer. Følgende bør angives for hver reference: 1) Bygherrens navn og kontaktperson 2) Kontraktsum inkl. moms 3) Kort beskrivelse af projektet 4) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet 5) Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver tilbudsgiveren har varetaget i projektet. Tilbuddet skal indeholde et udfyldt og underskrevet ESPD for tilbudsgiveren, en underskrevet erklæring om Rusland sanktioner samt evt. udfyldt og underskrevet støtteerklæringer, se i øvrigt udbudsbetingelsernes punkt 4. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135, 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt frivillige udelukkelsesgrunde, jf. § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgivere, der er omfattet af en af disse udelukkelsesgrunde, kan komme i betragtning ved, i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning, at dokumentere, at tilbudsgiver er pålidelig. Tilbud skal afgives på dansk, og kontrakten vil blive indgået på dansk. Spørgsmål skal formuleres på dansk. Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 13, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. For yderligere oplysninger om afgivelse af tilbud samt aftalegrundlag henvises til Bilag 02.1 Udbudsbetingelser.
Intern identifikator : Udbud af flytteydelser, Pileparken 7, Afd. 24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Mørkhøjvej 82 – 130    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 700 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris (vægter 50 %) Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere tilbudslisten (dokument 02.5 Tilbudsliste). Tilbudslisten skal være underskrevet af tilbudsgiver. Ved vurderingen af underkriteriet ”Pris” vil ABG lægge vægt på: a) at den samlede tilbudssum i alt er så lav som muligt Tilbudslisten sammenlægger automatisk summen af enhedspriser og beregner en samlet tilbudssum. ABG tildeler point på baggrund af en lineær interpolationsmodel. Tilbud med den laveste tilbudssum i alt tildeles 10 point. 0 point vil derefter svare til et tilbud med den laveste tilbudssum i alt tillagt 25 %. Spredningsprocentsatsen er fastsat på baggrund af den forventede, maksimale spredning af de indkomne tilbud. Hvis den faktiske spredning mellem de indkomne tilbud for et delkriterium overstiger 25 % og er under eller lig 30 %, forhøjes procentsatsen for spredningen til 30 % i den lineære interpolationsmodel, og så fremdeles i intervaller på 5 %. ABG vil ved fastlæggelse af gearingen (procentsatsen x) i prisevaluerings-modellen se bort fra eventuelle outliers. Ved ”outliers” forstås tilbud, hvor den tilbudte pris ligger væsentlig over eller under de tilbudte priser i de øvrige tilbud. I dette udbud defineres ”outliers” som tilbud med en pris, som er enten 100 % dyrere eller billigere end gennemsnitsprisen på alle de øvrige indkomne tilbud. Sådanne tilbud vil således ikke indgå i fastlæggelsen af prisevalueringsmodellen, men vil blive tildelt enten 0 eller 10 point, alt efter om tilbuddet indeholder den højst tilbudte eller den lavest tilbudte pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bemanding og Proces (vægter 50 %) Denne del af tilbuddet skal indeholde tilbudsgivers løsningsforslag til, hvordan tilbudsgiver konkret vil løse følgende opgaver, og evt. hvilke værktøjer og metoder tilbudsgiver konkret vil anvende i forbindelse med løsningen: Delopgave 1: Bemanding: CV for projektleder og flyttekoordinator Delopgave 2: Proces: Procesbeskrivelse, der beskriver følgende forhold: - flyttefirmaets dialog med ABG, - hvordan flyttefirmaet vil håndtere dialog med beboerne, - hvordan flyttefirmaet håndterer og afhjælper eventuelle klager fra beboere, -hvordan flyttefirma vil håndtere den samlede flytteproces. Ved vurderingen af underkriteriet vil ABG lægge vægt på i hvor høj grad: a) Nøglepersoners erfaring og kompetencer er relevante for det udbudte projekt, b) Tilbudsgiver viser forståelse for opgavens karakter og har en tydelig strategi for håndteringen af dialogen med ABG og beboere, herunder håndtering af klager fra beboere ifm. fx beskadiget indbo. c) Tilbudsgiver har en klar strategi og metoder, der sikrer en sikker og korrekt ned- og udpakning uden at beskadige genstande og omgivelser. d) Tilbudsgiver har en tydelig og gennemtænkt tids- og procesplan for håndtering af flytteopgaverne, der sikrer en smidig og rettidig flytteproces med udgangspunkt i den enkelte beboer og i henhold til Bilag 2 Ho-vedtidsplan samt Bilag 1 Kravspecifikation for flytteydelser. ABG tildeler point på en skala fra 0 til 10 med udgangspunkt i en samlet bedømmelse af tilbudsgivers opfyldelse af kriterierne a) til d). 0 point tildeles et konditionsmæssigt tilbud med dårlig opfyldelse af kriterierne. 5 point tildeles et tilbud med en tilfredsstillende opfyldelse af kriterierne. 10 point tildeles et tilbud med bedst mulig opfyldelse af kriterierne. Imellem 0, 5 og 10 point tildeles hele point baseret på tilbuddet opfyldelse af kriterierne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/06/2024   23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 08/07/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 60   Døgn
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der henvises til Aftalen om flytteydelser vedlagt udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Organisation, der behandler tilbud : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Registreringsnummer : 31399211
Postadresse : Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rita Sulumova
E-mail : ris@mowe.dk
Telefon : +45 66447230
Internetadresse : https://abg.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 329049-2024
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Tilbudsfristen er blevet ændret fra den 2. juli 2024 kl. 12.00 til den 8. juli 2024, kl. 12.00. Spørgsmålsfristen er ændret fra d. 18. juni 2024 til den 27. juni 2024 kl. 23:59. Se fristerne i afsnit 5.1.12.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a667e340-8d25-4348-8ed9-42d802653a46   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   15:38:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 381090-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.047