23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odense Kommune

Flytteforretning til Komudbud


Odense Kommune

388214-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Flytteforretning til Komudbud
OJ S 126/2024 01/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Odense Kommune
E-mail trsli@odense.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Nyborg Kommune
E-mail trsli@odense.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Aarhus Kommune
E-mail trsli@odense.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Fredericia Kommune
E-mail trsli@odense.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn Kolding Kommune
E-mail trsli@odense.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Flytteforretning til Komudbud
Beskrivelse Nærværende udbud vedrører levering af flytteforretninger til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale; Odense, Nyborg, Kolding, Aarhus og Fredericia. Der er tale om flytning af inventar indenfor eller mellem Ordregivers bygninger. Undtaget fra udbuddet er flytninger, hvor Ordregiver har helt særlige krav til flytningens beskaffenhed, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – flytning af museumsgenstande, musikinstrumenter, til kultur- og idrætsarrangementer, hjælpemidler, fortrolige dokumenter og lignende.
Identifikator for proceduren ac59cfa4-6f62-490d-a99b-ab3c02138be7
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63710000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 27 700 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Udelukkelsesgrunde: Udbuddet omfatter alle frivillige udelukkelsesgrunde med undtagelse af § 137, stk. 1, nr. 6 Særlige aftalevilkår: ”Der henvises til de til udbudsmaterialet vedlagte ”Bilag 1 – Underskriftsbilag”, hvoraf særlige aftalevilkår følger, herunder arbejdsklausuler, ligesom rammeaftalen indeholder regulering vedr. Ruslandsforordningen o.lign.”
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Odense Kommune og Nyborg Kommune
Beskrivelse : Levering af flytteforretning til Odense og Nyborg Kommuner. Udbuddet vedrører indkøb af flytteforretninger til Ordregiver. Der er tale om flytning af inventar indenfor eller mellem Ordregivers bygninger. Undtaget fra udbuddet er flytninger, hvor Ordregiver har helt særlige krav til flytningens beskaffenhed, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – flytning af museumsgenstande, musikinstrumenter, til kultur- og idrætsarrangementer, hjælpemidler, fortrolige dokumenter og lignende. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialets ”Bilag 2 – Kravspecifikation”, ”Bilag 1 – Underskriftsbilag” samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63710000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/09/2024
Varigheds slutdato 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 12 700 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 17 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. o Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end d. 7. august 2021. o Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver. Referencebeskrivelsen skal derfor angive modtager, inkl. kontaktoplysninger. o Hver reference skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre minimum én flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser, som er udført inden for perioden på 3 år. Dette bør specifikt beskrives ved angivelsen af referencen. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads med skrivebord, IT-udstyr samt øvrigt inventar. Der stilles ikke krav til omsætningen for referencen, hvorfor dette ikke behøves angivet i ESPD’et. Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delaftale, kan de samme referencer angives for flere delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive ovenstående oplysninger i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelse” eller benytte det vedlagte referencedokument, jf. ”Udbudsbilag C – Referencedokument”.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er prisen under ”Samlet evalueringsteknisk pris” fra ”Udbudsbilag A – Tilbudsliste” for hver delaftale, der indgår i evalueringen. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0 til 10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris for hver delaftale tildeles 10 point
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved vurdering af underkriteriet ”Kvalitet” vil Ordregiver lægge vægt på tilbudsgivers: Opgaveløsning (40 %) Arbejdsmiljø (60 %) Delkriterierne indgår i underkriteriet ”Kvalitet” med den vægt, der er anført i parenteserne. Tilbudsgiver skal beskrive sin procedure for opgaveløsning i forbindelse med en flytteopgave, herunder planlægnings- og flytteprocedure.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 31/07/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2.” Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odense Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Odense Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odense Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odense Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Aarhus Kommune
Beskrivelse : Levering af flytteforretning til Aarhus Kommune Udbuddet vedrører indkøb af flytteforretninger til Ordregiver. Der er tale om flytning af inventar indenfor eller mellem Ordregivers bygninger. Undtaget fra udbuddet er flytninger, hvor Ordregiver har helt særlige krav til flytningens beskaffenhed, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – flytning af museumsgenstande, musikinstrumenter, til kultur- og idrætsarrangementer, hjælpemidler, fortrolige dokumenter og lignende. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialets ”Bilag 2 – Kravspecifikation”, ”Bilag 1 – Underskriftsbilag” samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63710000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/09/2024
Varigheds slutdato 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 8 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. o Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end d. 7. august 2021. o Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver. Referencebeskrivelsen skal derfor angive modtager, inkl. kontaktoplysninger. o Hver reference skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre minimum én flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser, som er udført inden for perioden på 3 år. Dette bør specifikt beskrives ved angivelsen af referencen. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads med skrivebord, IT-udstyr samt øvrigt inventar. Der stilles ikke krav til omsætningen for referencen, hvorfor dette ikke behøves angivet i ESPD’et. Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delaftale, kan de samme referencer angives for flere delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive ovenstående oplysninger i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelse” eller benytte det vedlagte referencedokument, jf. ”Udbudsbilag C – Referencedokument”.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er prisen under ”Samlet evalueringsteknisk pris” fra ”Udbudsbilag A – Tilbudsliste” for hver delaftale, der indgår i evalueringen. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0 til 10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris for hver delaftale tildeles 10 point
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved vurdering af underkriteriet ”Kvalitet” vil Ordregiver lægge vægt på tilbudsgivers: Opgaveløsning (40 %) Arbejdsmiljø (60 %) Delkriterierne indgår i underkriteriet ”Kvalitet” med den vægt, der er anført i parenteserne. Tilbudsgiver skal beskrive sin procedure for opgaveløsning i forbindelse med en flytteopgave, herunder planlægnings- og flytteprocedure.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 31/07/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2.” Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odense Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Odense Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odense Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odense Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Fredericia Kommune
Beskrivelse : Levering af flytteforretning til Fredericia Kommune. Udbuddet vedrører indkøb af flytteforretninger til Ordregiver. Der er tale om flytning af inventar indenfor eller mellem Ordregivers bygninger. Undtaget fra udbuddet er flytninger, hvor Ordregiver har helt særlige krav til flytningens beskaffenhed, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – flytning af museumsgenstande, musikinstrumenter, til kultur- og idrætsarrangementer, hjælpemidler, fortrolige dokumenter og lignende. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialets ”Bilag 2 – Kravspecifikation”, ”Bilag 1 – Underskriftsbilag” samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63710000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/11/2024
Varigheds slutdato 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. o Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end d. 7. august 2021. o Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver. Referencebeskrivelsen skal derfor angive modtager, inkl. kontaktoplysninger. o Hver reference skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre minimum én flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser, som er udført inden for perioden på 3 år. Dette bør specifikt beskrives ved angivelsen af referencen. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads med skrivebord, IT-udstyr samt øvrigt inventar. Der stilles ikke krav til omsætningen for referencen, hvorfor dette ikke behøves angivet i ESPD’et. Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delaftale, kan de samme referencer angives for flere delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive ovenstående oplysninger i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelse” eller benytte det vedlagte referencedokument, jf. ”Udbudsbilag C – Referencedokument”.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er prisen under ”Samlet evalueringsteknisk pris” fra ”Udbudsbilag A – Tilbudsliste” for hver delaftale, der indgår i evalueringen. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0 til 10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris for hver delaftale tildeles 10 point
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved vurdering af underkriteriet ”Kvalitet” vil Ordregiver lægge vægt på tilbudsgivers: Opgaveløsning (40 %) Arbejdsmiljø (60 %) Delkriterierne indgår i underkriteriet ”Kvalitet” med den vægt, der er anført i parenteserne. Tilbudsgiver skal beskrive sin procedure for opgaveløsning i forbindelse med en flytteopgave, herunder planlægnings- og flytteprocedure.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 31/07/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2.” Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odense Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Odense Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odense Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odense Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0004
Titel : Kolding Kommune
Beskrivelse : Levering af flytteforretning til Kolding Kommune. Levering af flytteforretning til Odense og Nyborg Kommuner. Udbuddet vedrører indkøb af flytteforretninger til Ordregiver. Der er tale om flytning af inventar indenfor eller mellem Ordregivers bygninger. Undtaget fra udbuddet er flytninger, hvor Ordregiver har helt særlige krav til flytningens beskaffenhed, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – flytning af museumsgenstande, musikinstrumenter, til kultur- og idrætsarrangementer, hjælpemidler, fortrolige dokumenter og lignende. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialets ”Bilag 2 – Kravspecifikation”, ”Bilag 1 – Underskriftsbilag” samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63710000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/09/2024
Varigheds slutdato 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. o Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end d. 7. august 2021. o Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver. Referencebeskrivelsen skal derfor angive modtager, inkl. kontaktoplysninger. o Hver reference skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre minimum én flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser, som er udført inden for perioden på 3 år. Dette bør specifikt beskrives ved angivelsen af referencen. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads med skrivebord, IT-udstyr samt øvrigt inventar. Der stilles ikke krav til omsætningen for referencen, hvorfor dette ikke behøves angivet i ESPD’et. Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delaftale, kan de samme referencer angives for flere delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive ovenstående oplysninger i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelse” eller benytte det vedlagte referencedokument, jf. ”Udbudsbilag C – Referencedokument”.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er prisen under ”Samlet evalueringsteknisk pris” fra ”Udbudsbilag A – Tilbudsliste” for hver delaftale, der indgår i evalueringen. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0 til 10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris for hver delaftale tildeles 10 point
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved vurdering af underkriteriet ”Kvalitet” vil Ordregiver lægge vægt på tilbudsgivers: Opgaveløsning (40 %) Arbejdsmiljø (60 %) Delkriterierne indgår i underkriteriet ”Kvalitet” med den vægt, der er anført i parenteserne. Tilbudsgiver skal beskrive sin procedure for opgaveløsning i forbindelse med en flytteopgave, herunder planlægnings- og flytteprocedure.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 31/07/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2.” Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odense Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Odense Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odense Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odense Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Odense Kommune
Registreringsnummer : ORG-35209115
Postadresse : Flakhaven 2    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Trine Lind
E-mail : trsli@odense.dk
Telefon : 51705909
Internetadresse : https://www.odense.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nyborg Kommune
Registreringsnummer : 29189722
Postadresse : Torvet 1    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : trsli@odense.dk
Telefon : 21638615
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : trsli@odense.dk
Telefon : 21638615
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Fredericia Kommune
Registreringsnummer : 69116418
Postadresse : Gothersgade 20    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : trsli@odense.dk
Telefon : 21638615
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Kolding Kommune
Registreringsnummer : 29189897
Postadresse : Akseltov 1    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : trsli@odense.dk
Telefon : 21638615
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 200c3d17-2c22-40c3-bbe3-a6157be47acc   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   14:33:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   14:50:03 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 388214-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.047