23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold


I/S Amager Ressourcecenter

389127-2024 - Resultater
Danmark – Tunge motorkøretøjer – Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold
OJ S 126/2024 01/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn I/S Amager Ressourcecenter
E-mail stm@a-r-c.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold
Beskrivelse Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede biler af nedenstående biltype til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Biler til Service & Renhold: 9 stk. samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Kontrakten træder i kraft ved underskrift heraf. Varighed af Kontrakten følger Service- og reparationsaftalen. Service- og reparationsaftalen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor levering af bilen godkendes af ARC.
Identifikator for proceduren c628b141-f0de-42d6-b00d-df39e71a42b9
Tidligere bekendtgørelse : 9a2b246d-0799-40f8-8ced-3b635e5a1481-01
Intern identifikator 24/38
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34140000   Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald, 34144900   El-køretøjer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede biler af nedenstående biltype til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Biler til Service & Renhold: 9 stk. samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Kontrakten træder i kraft ved underskrift heraf. Varighed af Kontrakten følger Service- og reparationsaftalen. Service- og reparationsaftalen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor levering af bilen godkendes af ARC.
Intern identifikator : 24/38
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34140000   Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald, 34144900   El-køretøjer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
Mængde : 9  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option 1: Indkøb af yderligere biler: 9 stk. samt indgåelse af service- og reparationsaftale for denne bil. ARC har mulighed for at gøre brug af optionen til og med 01-02-2027.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : ARC har mulighed for at forlænge Service- og reparationsaftalen i 2x12 måneder til en samlet varighed på 8 år.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver. ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør. De i Udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 134 a (om tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen), § 135, § 136 finder anvendelse. Følgende frivillige udelukkelsesgrunde (Udbudslovens § 137) finder anvendelse: • Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser • Konkurs mv. • Aftaler om konkurrencefordrejning • Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt • Forsøg på at påvirke ordregivers beslutningsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der vil blive anvendt følgende vægtning af delkriterierne til underkriteriet Pris: • Point for Pris for bil vægter 60 % i evalueringen • Point for Øvrige priser vægter 40 % i evalueringen
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se beskrivelse under Udbudsbetingelsernes punkt 14.2.1
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Batteri
Beskrivelse : Se beskrivelse under Udbudsbetingelsernes punkt 14.2.2
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud: Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der udfører betalingen I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der undertegner kontrakten I/S Amager Ressourcecenter
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 21 349 620,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Ejner Hessel A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Ejner Hessel A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold
Titel Indkøb af biler til ARC - Service & Renhold
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 17/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 21/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten I/S Amager Ressourcecenter
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn Iveco Danmark A/S
Officielt navn Trio Biler A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 10 674 810,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 12 282 588,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Registreringsnummer : ORG-34 20 81 15
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail : stm@a-r-c.dk
Telefon : 51168605
Internetadresse : https://www.a-r-c.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Trio Biler A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed
Registreringsnummer : 31771749
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Trio Biler A/S
Telefon : 39 53 54 00
Internetadresse : https://www.triobiler.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Ejner Hessel A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 58811211
By : Brande
Postnummer : 7330
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ejner Hessel A/S
E-mail : info@hessel.dk
Telefon : 7211 5001
Internetadresse : https://www.hessel.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Iveco Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 56577815
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Iveco Danmark A/S
Telefon : 44570500
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 59e1b8e6-73fb-48de-8ca3-f554bbb2ed8c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   08:46:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/06/2024   10:08:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 389127-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.063