23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB

Flytteudbud Sct. Olaiparken og Klosterparken


Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB

390829-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejtransport – Flytteudbud Sct. Olaiparken og Klosterparken
OJ S 127/2024 02/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
E-mail also@kubenman.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Flytteudbud Sct. Olaiparken og Klosterparken
Beskrivelse Hermed udbydes to flytteopgaver, som er opdelt i to delkontrakter, for flytteopgaver for Kalundborg almennyttige boligselskaber. Det er estimeret, at der skal genhuses beboere fra henholdsvis 177 boliger og 154 boliger fra afdelingerne Sct. Olaiparken og Klosterparken. Det endelige antal flytninger der skal foretages, afhænger bl.a. af hvor mange permanente/midlertidige genhusninger der foreligger på tidspunktet for flytteopgavens udførelse samt af hvorledes renoveringen af afdelingerne skrider frem. Antallet af flytninger i tilbudslisten er således udtryk for et estimeret antal, som vil kunne ændre sig. Nærværende udbud gennemføres som et begrænset udbud og der vil således være en ansøgningsfase og en tilbudsfase. En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134 a, 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-4. En økonomisk aktør udelukkes ligeledes, hvis den økonomiske aktør.
Identifikator for proceduren 6e4fee1a-69ff-4ee4-bf29-63afbb82ee4e
Intern identifikator Flytteudbud Sct. Olaiparken og Klosterparken
Udbudsprocedure Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren Nærværende gennemføres som et begrænset udbud og er således opdelt i en ansøgningsfase og en tilbudsfase. Det er alene de udvalgte ansøgere som gives mulighed for at aflevere tilbud. Der henvises til udbudsmaterialet i øvrigt.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 63121100   Oplagring, 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Klosterparkvej 61-135 og Esbern Snaresvej 17-51 og Klosterparkvej 15-43    
By   Kalundborg
Postnummer   4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 2
Betingelser for kontrakten
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
Deltagelse i en kriminel organisation Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Korruption Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Svig Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Iht. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Betaling af skatter og afgifter Iht. Udbudslovens § 135, stk. 3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Iht. Udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Iht. Udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Iht. Udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 3
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Iht. Udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1
Insolvens Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
Konkurs Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
Erhvervsvirksomheden er indstillet Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Iht. Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2
Rent nationale udelukkelsesgrunde Iht. Udbudslovens § 134 a, stk. 1 og Udbudslovens § 135, stk. 2
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Aftale om flytning Sct. Olaiparken
Beskrivelse : Flytteopgave for et estimeret antal boliger på 177 boliger for Kalundborg Almennyttige Boligselskab, Sct. Olaiparken, afd. 1506 v/ DAB
Intern identifikator : Aftale om flytning for Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Sct. Olaiparken
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Klosterparkvej 61-135    
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 36   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Likviditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers likviditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris - Tilbudsgiver skal aflevere en udfyldt tilbudsliste for den enkelte delkontrakt som der bydes på. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Bemanding - Tilbudsgiver skal aflevere cv’er for de tilbudte nøglemedarbejdere som skal styre og koordinere opgaven. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Proces
Beskrivelse : Proces - Tilbudsgiver skal aflevere en procesbeskrivelse med tilbudsgivers forslag til gennemførelsen af hele flytteprocessen. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til lov om klagenævnet for udbud, hvorefter, klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr.1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der behandler tilbud Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Aftale om flytning Klosterparken
Beskrivelse : Flytteopgave for et estimeret antal boliger på 154 boliger for Kalundborg Almennyttige Boligselskab, Klosterparken 1501 v/ DAB
Intern identifikator : Aftale om flytning for Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Klosterparken
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Esbern Snaresvej 17-51 og Klosterparkvej 15-43    
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 36   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Likviditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers likviditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris - Tilbudsgiver skal aflevere en udfyldt tilbudsliste for den enkelte delkontrakt som der bydes på. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Bemanding - Tilbudsgiver skal aflevere cv’er for de tilbudte nøglemedarbejdere som skal styre og koordinere opgaven. Følgende nøglemedarbejdere skal angives: Projektleder og Flyttekoordinator/kommunikationsansvarlig under opgavens udførelse. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Proces
Beskrivelse : Proces - Tilbudsgiver skal aflevere en procesbeskrivelse med tilbudsgivers forslag til gennemførelsen af hele flytteprocessen. Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til lov om klagenævnet for udbud, hvorefter, klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr.1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Organisation, der behandler tilbud Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kalundborg almennyttige Boligselskab Sct. Olaiparken, afd. 1506 og Klosterparken, afd. 1501 v/ DAB
Registreringsnummer : 28767803
Postadresse : Finsensvej 33    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kuben Management A/S
E-mail : also@kubenman.dk
Telefon : 23425299
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 63133162
Internetadresse : http://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Internetadresse : http://klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7965a3e8-6646-4c28-abde-6342a56b050d   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   13:58:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 390829-2024
EUT-S-nummer : 127/2024
Offentliggørelsesdato : 02/07/2024

Send til en kollega

0.063