23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tønder Kommune

Personbefordring i Tønder Kommune


Tønder Kommune

394217-2024 - Resultater
Danmark – Vejtransport – Personbefordring i Tønder Kommune
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Tønder Kommune
E-mail bvl1@toender.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Personbefordring i Tønder Kommune
Beskrivelse Udbuddet vedrører visiteret kørselsordning til udvalgte institutioner 2 delaftaler: • Delaftale 1: Visiteret kørsel af borgere til voksen specialundervisning (VSU) og tale høre syn (THS), til Ungdomsskolen i Abild, 6270 Tønder • Delaftale 2: Visiteret kørsel af elever med specielle behov til: o Tønder Grundskole o Tønder Overbygningsskole o Tønder10, Filial Digeskolen o Løgumgårde o Nordre Børnehave o Step - STU Tønder, Tønder Ungdomsskole
Identifikator for proceduren 1d41d698-8071-4deb-b2e2-d7faa31244f4
Tidligere bekendtgørelse : 3008e9f2-35cf-47d8-a934-26817b468152-01
Intern identifikator 88.12.00-G10-1-24
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Offentlig udbud, hvor alle interesserede har mulighed for at afgive tilbud. Nærmere beskrivelse omkring tilbudsafgivning fremgår af udbudsbetingelserne, med dertil hørende bilag
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Hovedsagelig kørsel gældende indenfor Tønder Kommunegrænse. Dog giver delaftale 2 mulighed for aflastningskørsel som ligger udenfor Tønder Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 650 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Oplyst forventet værdi eksklusive moms under afsnit: "aftalens genstand" og "Resultater", er under forudsætning af en kontraktperiode på samlet 6 år. Bekendtgørelsen stiller krav til oplysninger omkring antallet af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF - under afsnit "Statistisk information". Ordregiver vælger at oplyse antallet til 15 stk. Ordregiver præcisere hermed at alle de køretøjer der anvendes til udførsel af den udbudte opgave, skal overholde oplyste minimumsmål jf. direktiv 2009/33/EF, upåagtet at Ordregiver har været nødsaget til, at oplyse et specifik antal køretøjer i denne bekendtgørelse under afsnit: "Statistisk information"
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Personbefordring i Tønder Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører visiteret kørselsordning til udvalgte institutioner 2 delaftaler: • Delaftale 1: Visiteret kørsel af borgere til voksen specialundervisning (VSU) og tale høre syn (THS), til Ungdomsskolen i Abild, 6270 Tønder • Delaftale 2: Visiteret kørsel af elever med specielle behov til: o Tønder Grundskole o Tønder Overbygningsskole o Tønder10, Filial Digeskolen o Løgumgårde o Nordre Børnehave o Step - STU Tønder, Tønder Ungdomsskole
Intern identifikator : 88.12.00-G10-1-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hovedsagelig kørsel gældende indenfor Tønder Kommunegrænse. Dog giver delaftale 2 mulighed for aflastningskørsel som ligger udenfor Tønder Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 650 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Oplyst forventet værdi eksklusive moms under afsnit: "aftalens genstand" og "Resultater", er under forudsætning af en kontraktperiode på samlet 6 år. Bekendtgørelsen stiller krav til oplysninger omkring antallet af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF - under afsnit "Statistisk information". Ordregiver vælger at oplyse antallet til 15 stk. Ordregiver præcisere hermed at alle de køretøjer der anvendes til udførsel af den udbudte opgave, skal overholde oplyste minimumsmål jf. direktiv 2009/33/EF, upåagtet at Ordregiver har været nødsaget til, at oplyse et specifik antal køretøjer i denne bekendtgørelse under afsnit: "Statistisk information"
5.1.7.
Strategiske udbud
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Del 1 - Pris - Kilometerpris Del 2 - Pris - Zonepris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet herunder: - Implementeringsplan - Kontinuitet - Ordregivers indsigt i sammensætning af kørselsruter (kun gældende for delaftale 2) - Uddannelse af Chauffører (kun gældende for delaftale 1)
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Bæredygtighed herunder: - Sundhed og trivsel - Verdensmål 3 - Bæredygtig energi - Verdensmål 7 - Anstændige jobs og økonomisk vækst - Verdensmål 8
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Tønder Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 10 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn HB Care A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delaftale 2 - Visiteret kørsel af elever med specielle behov til udvalgte institutioner i Tønder Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 9 500 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delaftale 2 - Visiteret kørsel af elever med specielle behov til udvalgte institutioner i Tønder Kommune (HB Care A/S)
Dato for indgåelse af kontrakten 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Tønder Kommune
Vinder
Officielt navn Tønder Taxi ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delaftale 1 - Visiteret kørsel af borgere til specialundervisning samt tale, høre, syn i Tønder Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 1 000 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delaftale 1 - Visiteret kørsel af borgere til specialundervisning samt tale, høre, syn i Tønder Kommune (Tønder Taxi ApS)
Dato for indgåelse af kontrakten 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Tønder Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Statistik om strategiske udbud
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Kategori af køretøj Lette køretøjer (M1, M2, N1)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 15
Antallet af renere køretøjer 15
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Tønder Kommune
Registreringsnummer : 29189781
Afdeling : udbud og Indkøb
Postadresse : Wegners Plads 2    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bram van Leeuwen
E-mail : bvl1@toender.dk
Telefon : +45 30704137
Internetadresse : http://toender.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : HB Care A/S
Registreringsnummer : 65864010
Postadresse : Fabriksparken 19-21    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : mif@hbbus.dk
Telefon : +45 36721010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Tønder Taxi ApS
Registreringsnummer : 41874902
Postadresse : Møgeltønder Omfartsvej 4    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : hln@tempu.dk
Telefon : +45 60293110
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6fb022b8-75e8-4cd8-96fc-866e4f296988   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   08:25:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   08:30:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 394217-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047