23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Genudbud marts 2024 - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027


Bornholms Regionskommune

395005-2024 - Resultater
Danmark – Persontransport, ikke rutekørsel – Genudbud marts 2024 - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Bornholms Regionskommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Genudbud marts 2024 - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
Beskrivelse Dette er et genudbud. De rettelser der er foretaget i Udbudsbetingelserne og i Bilag 1 - Kravspecifikation er markeret med rød skrift. Følgende udbydes:A:  Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordningB:  S-trafik med betalende passagererC:  Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks. kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.D:  S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.Garantikørsel: Der udbydes i alt min. 22.460 garantitimer samt 7.500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 22 liftvogne af type 4, 6 og 7 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen). 16 udbudsenheder.Variabel kørsel: Ordregiver garanterer ikke nogen fast mængde kørsel.Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10.000 personture pr. år i udbudsperioden. 12 udbudsenheder.Der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.
Identifikator for proceduren a7a0dc0b-b3aa-48de-8812-db9857a5ec77
Tidligere bekendtgørelse : 73a2476f-4ce6-4e67-9b9c-34e30746bd96-01
Intern identifikator 225524826
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II.Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbudsbetingelserne fastsætter vilkårene for afgivelse af tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Bornholm   ( DK014 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi 100 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Genudbud marts 2024 - EU-udbud af OST 3 – Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT, 2024-2027
Beskrivelse : Dette er et genudbud. De rettelser der er foretaget i Udbudsbetingelserne og i Bilag 1 - Kravspecifikation er markeret med rød skrift. Følgende udbydes:A:  Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordningB:  S-trafik med betalende passagererC:  Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks. kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.D:  S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.Garantikørsel: Der udbydes i alt min. 22.460 garantitimer samt 7.500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 22 liftvogne af type 4, 6 og 7 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen). 16 udbudsenheder.Variabel kørsel: Ordregiver garanterer ikke nogen fast mængde kørsel.Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10.000 personture pr. år i udbudsperioden. 12 udbudsenheder.Der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.
Intern identifikator : 225524826
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/08/2024
Varigheds slutdato 31/07/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har en option på at kunne forlænge Rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber Rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi 100 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Yderligere oplysninger : Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildeling af Rammeaftalerne til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris” jf. Tilbudsgivers udfyldte Bilag 2 – Tilbudsprislisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Bornholms Regionskommune
Organisation, der udfører betalingen Bornholms Regionskommune
Organisation, der undertegner kontrakten Bornholms Regionskommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 76 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 76 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 76 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 100 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 76 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Leder hos tilbudsgiveren Dantaxi4x48 A/S
Officielt navn Gudhjem Bus ApS, NORDIAN ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator 168641-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 168641-2024
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 13/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 01/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Bornholms Regionskommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 0,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 0,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bornholms Regionskommune
Registreringsnummer : 26696348
Postadresse : Ullasvej 23    
By : Rønne
Postnummer : 3700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anette Edvardsen
Telefon : +45 56920000
Fax : +45 56920001
Internetadresse : http://www.brk.dk
Køberprofil : http://www.brk.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dantaxi4x48 A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Lille virksomhed
Registreringsnummer : 39174901
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Dantaxi4x48 A/S
Telefon : 31381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Gudhjem Bus ApS
Den økonomiske operatørs størrelse Lille virksomhed
Registreringsnummer : 40391606
Postadresse : Hentregårdsvej 4    
By : Østermarie
Postnummer : 3751
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gudhjem Bus ApS
Telefon : 56472660
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : NORDIAN ApS
Den økonomiske operatørs størrelse Lille virksomhed
Registreringsnummer : 42154709
Postadresse : Vesterlundvej 13    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : NORDIAN ApS
Telefon : 31578906
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 143fa0d8-b57e-4d57-a6bb-691898cc96da   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   12:48:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   13:53:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395005-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.062