23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

BIOFOS A/S

Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. levering af lastbil med opbygning og service


BIOFOS A/S

395402-2024 - Resultater
Danmark – Lastbiler med tippelad – Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. levering af lastbil med opbygning og service
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn BIOFOS A/S
E-mail cgk@biofos.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. levering af lastbil med opbygning og service
Beskrivelse BIOFOS har behov for at købe en lastbil med opbygning og service. Lastbilen skal bruges til containerkørsel med den maksimale tilladte totalvægt flere gange dagligt. Maksimal lastkapacitet med forskellige fraktioner.
Identifikator for proceduren d373aa25-aef4-42ad-966c-d8d07c85d041
Tidligere bekendtgørelse : 2bfdd5cd-5de2-40e4-a72a-a580a0822110-01
Intern identifikator 18542489
Udbudsprocedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § 58 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015 med senere ændringer).Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder nedenstående aktiviteter.Virksomheder kan på baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøge om prækvalifikation ("åben runde").På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres 5 virksomheder.Alene prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud ("lukket runde").Efter tilbudsfristens udløb tildeler Ordregiver kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34134200   Lastbiler med tippelad
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34139100   Chassiser med førerhus, 50114200   Vedligeholdelse af lastbiler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Refshalevej 250    
By   København
Postnummer   1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af levering af lastbil med opbygning og service (ansøgningsfase)
Beskrivelse : BIOFOS har behov for at købe en lastbil med opbygning og service. Lastbilen skal bruges til containerkørsel med den maksimale tilladte totalvægt flere gange dagligt. Maksimal lastkapacitet med forskellige fraktioner.
Intern identifikator : 18542489
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34134200   Lastbiler med tippelad
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34139100   Chassiser med førerhus, 50114200   Vedligeholdelse af lastbiler
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Refshalevej 250    
By : København
Postnummer : 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet (70%)
Beskrivelse : Med dette kriterium vil Ordregiver lægge positiv vægt på, at lastbilen med opbygning har: Evalueringskrav vedr. Indvendig hytte (vægter 15% af 70) Krav nr. 1 (K1): En lav indstigningshøjde til førerhus, målt fra jorden til kabinegulv. Det vægter positivt, at indstigningshøjden er så lav som muligt. Evalueringskrav vedr. Sikkerhed (vægter 30% af 70) Krav nr. 2 (K2): Sideairbag i førerhus. Det vægter positivt, hvis der er sideairbag i førerhus. Krav nr. 3 (K3): Nødbremse og intelligent fartholder til 0 km/t. Det vægter positivt, hvis der er nødbremse og fartholderen til så få km/t som muligt. Evalueringskrav vedr. Opbygning (vægter 55% af 70) Krav nr. 4 (K4): Boks med automatisk sekvenskontrol, så alle funktioner kører i én ar-bejdsgang. Det vægter positivt, hvis alle funktioner kører i en arbejdsgang. Krav nr. 5 (K5): Safe Speed: Bevægelsesdæmpning ved aflæsning af tunge containere. Det vægter positivt, hvis der er safe speed. Krav nr. 6 (K6): Sidestyr: Sidestyr svejst på tipramme til at modvirke sidebevægelser under tipning. Det vægter positivt, hvis der er sidestyr til at modvirke sidebevægelser under tipning. Krav nr. 7 (K7): 1,20 m fra bagerste dæk til slamkassens ende (den som er 6,50 m). Det vægter positivt, hvis der er 1,20 m fra bagerste dæk til slamkassens ende.
Vægtning (pointantal, præcis) : 1

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris (30%)
Beskrivelse : Ordregiver vil evaluere tilbuddene i forhold til kriteriet ”Pris” på grundlag af tilbudslistens poster (bilag 9 – tilbudsliste). Ordregiver evaluerer på den evalueringstekniske tilbudssum (samlet pris for lastbil, opbygning, option på lys og option på serviceaftale).
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 2 300 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Scania Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 233239956
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 2 300 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 233239956
Titel Levering af lastbil med opbygning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 05/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : BIOFOS A/S
Registreringsnummer : 25601920
Postadresse : Refshalevej 250    
By : København K
Postnummer : 1432
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Gehring Krogh
E-mail : cgk@biofos.dk
Telefon : +45 32573232
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Scania Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 17045210
Postadresse : Industribuen 19    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Scania Danmark A/S
E-mail : info@scania.dk
Telefon : 44542200
Fax : 44542209
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 08dd97a0-d534-42e4-88be-335bf4b37b7a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   12:54:31 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   13:00:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395402-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047