23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Syddjurs Kommune - Plan, Udvikling og Mobilitet

Udbud af specialkørsel


Syddjurs Kommune - Plan, Udvikling og Mobilitet

397522-2024 - Resultater
Danmark – Taxikørsel – Udbud af specialkørsel
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Syddjurs Kommune - Plan, Udvikling og Mobilitet
E-mail thoni@syddjurs.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af specialkørsel
Beskrivelse Udbuddet vedrører indgåelse af aftale om kørsel til specialskoler i Syddjurs Kommune samt kørsel af Syddjurs Kommunes elever til Djurslandsskolen i Norddjurs Kommune. Opgaven omfatter både planlægningen og selve kørslen af eleverne, og der indgås aftale med én leverandør.
Identifikator for proceduren d4fd97da-b097-4a93-8d91-0e2475517eba
Tidligere bekendtgørelse : 1dc1a517-f7e8-479c-8c6d-be2e6d5939d0-01
Intern identifikator 229800076
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Offentligt ud i henhold til udbudsloven.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af specialkørsel
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indgåelse af aftale om kørsel til specialskoler i Syddjurs Kommune samt kørsel af Syddjurs Kommunes elever til Djurslandsskolen i Norddjurs Kommune. Opgaven omfatter både planlægningen og selve kørslen af eleverne, og der indgås aftale med én leverandør.
Intern identifikator : 229800076
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”pris” vurderes på baggrund af den samlede tilbudspris til evaluering der fremgår af Bilag 1 - Tilbudshæfte. Hvert tilbud tildeles ud fra denne pris point på en skala fra 0-10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point. Der gives 0 point til en pris, der er 30 % dyrere end den laveste.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet var delt op i to delkriterier der vægtede lige meget i forhold til hinanden. Delkriterier: - Planlægning og beredskab - Chauffører
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 77 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Taxikørsel 282 ApS
Vinderens underentreprenører
Officielt navn Kalø Taxi ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator 294595-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 24/20615
Dato for indgåelse af kontrakten 02/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Syddjurs Kommune - Plan, Udvikling og Mobilitet
Registreringsnummer : 29189978
Afdeling : Plan, Udvikling og Mobilitet
Postadresse : Lundbergsvej 2    
By : Ebeltoft
Postnummer : 8400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Nielsen
Telefon : +45 87535624
Internetadresse : http://www.syddjurs.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Taxikørsel 282 ApS
Registreringsnummer : 43637320
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Poulsen
Telefon : 31381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Kalø Taxi ApS
Registreringsnummer : 40378766
Postadresse : Molsvej 58    
By : Rønde
Postnummer : 8410
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kalø Taxi ApS
Telefon : 86371410
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b41f69c7-0aee-46ef-bfc2-fc4c054785e8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   13:29:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   13:29:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 397522-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047