23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune


FynBus

404548-2024 - Kontraktændring
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om kontraktændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn FynBus
E-mail chn@fynbus.dk
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune
Beskrivelse FynBus indgik d. 3. december 2017 kontrakt med Bergholdt.dk A/S vedr. buskørsel i Assens Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Assens Kommune udgjorde 12.387 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 22 busser. Herudover omfattede den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 1. august 2018 og frem til køreplanskift august 2024 med option på forlængelse i 2 x 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift august 2026. FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførelse af kørslen. Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler.
Identifikator for proceduren d5c9b2a2-59da-4a56-ab80-c2528553fde3
Intern identifikator 201708-17053
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
By   Assens
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune
Beskrivelse : FynBus indgik d. 3. december 2017 kontrakt med Bergholdt.dk A/S vedr. buskørsel i Assens Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Assens Kommune udgjorde 12.387 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 22 busser. Herudover omfattede den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 1. august 2018 og frem til køreplanskift august 2024 med option på forlængelse i 2 x 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift august 2026. FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførelse af kørslen. Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler.
Intern identifikator : 201708-17053
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på forlængelse i 2 x 1 år
5.1.2.
Udførelsessted
By : Assens
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Option på forlængelse i 2 x 1 år
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.12.
Udbudsvilkår
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse uden udbud har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed uden gennemførelse af udbud, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK, og klagen skal sendes til både Klagenævnet for Udbud og til de(n) indklagede ordregiver(e) på samme tid. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, Danmark; E-mail: klfu@naevneneshus.dk; Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark; E-mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren FynBus
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline FynBus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten FynBus
Organisation, der udfører betalingen FynBus
Organisation, der undertegner kontrakten FynBus
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 109 976 592,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Bergholdt.dk A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 201708-17053
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 109 976 592,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 201708-17053
Titel Kontrakt om buskørsel i Assens Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten 02/12/2017
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten FynBus
7. Kontraktændring
7.1.
Kontraktændring
Identifikator for den tidligere kontraktstildelingsmeddelelse 266852-2018
Begrundelse for ændringen Behov for ændringer på grund af omstændigheder, som en omhyggelig køber ikke kunne forudse.
Beskrivelse FynBus er ansvarlig for at gennemføre udbud af busdrift for alle kommuner på Fyn. FynBus indgik kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune (den Oprindelige Kontrakt) d. 3. december 2017. Kontakten blev (som det er fast praksis med buskontrakter) udbudt med en potentielt lang kontraktperiode på 8 år inkl. optioner svarende til minimumsafskrivningsperioden på busserne. Den Oprindelige Kontrakt udløber i august 2026 uden mulighed for yderligere forlængelser i medfør af kontrakten. FynBus offentliggjorde ultimo 2022 udbud om buskørsel i tre fynske kommuner, og FynBus modtog i den forbindelse i februar 2023 tilbud på busdrift udbudt i disse tre fynske kommuner. Priserne oversteg dog væsentligt kommunernes budget med op til 30 %. Prisstigningerne skyldes udviklingen i verdenssituationen med corona-krise, krigen i Ukraine, inflationen mm. FynBus var derfor nødsaget til på kommunernes vegne at annullere udbuddene uden udsigt til at kunne foretage fornyet udbud af busdrift, som ville kunne medføre tilbud til priser, der ligger indenfor kommunernes budgetter. Hertil kommer, at Assens Kommune har indgået klimasamarbejdsaftale af december 2020 om at være CO2- neutrale fra 2021. Markedet for emissionsfrie busser i form af el- eller brintbusser er pt i stor udvikling, og det forventes, at udbuddet af emissionsfrie busser vil være væsentligt større om bare få år. Endvidere kræver den lade-infrastruktur, der er nødvendig for at kunne drifte nulemissionsbusser, en betydelig investering. Denne investering er blevet fordyret yderligere grundet stigende omkostninger de seneste år, hvorfor der er behov for at tage (endnu) flere økonomiske hensyn. FynBus forventer at kunne imødekomme den udfordring, hvis der sker en øget koordinering og planlægning på tværs af kommunale og regionale kontrakter, derved at FynBus i 2025 genudbyder i alt 8 kontrakter om emissionsfri buskørsel i forskellige kommuner (som alle politisk har forpligtiget sig til grøn omstilling) indenfor samme tidsmæssige periode som de regionale kontrakter om busdrift for at skabe synergi. Som det fremgår, er der således opstået et behov for ændring af den Oprindelige Kontrakt om buskørsel i Assens Kommune i form af en ekstraordinær forlængelse, som følge af omstændighederne omkring forhøjede priser på busdrift, som Fynbus som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Fynbus agter derfor at ændre den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune, således at denne forlænges med den eksisterende leverandør, Bergholt.dk A/S på uændrede vilkår frem til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel, så der i 2025 kan gennemføres et fælles udbud for de 8 kommuner sammen med regionen, hvor den mere fremskredne udvikling af de grønne busser sammen med de stordriftsfordele, der er forbundet med et stort fælles udbud, vil føre til priser, der kan rummes indenfor budgettet, imens Assens Kommune understøtter den grønne omstilling generelt. Det er samlet FynBus' vurdering, at betingelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra C for at forlænge kontrakten ekstraordinært er opfyldt, herunder idet behovet for ændringen, jf. ovenfor er opstået som følge af omstændigheder, som FynBus ikke kunne forudse, da kontrakten blev indgået, og idet ændringen ikke vil ændre kontraktens overordnede karakter og genstand, da kontrakten om busdrift bliver videreført i en kortere periode på uændrede vilkår, og idet det er klart efter gennemførelse af førnævnte udbud at et udbud af en ny kontrakt ikke vil give bedre indkøbsresultater, og idet ændringens økonomiske værdi vil være langt under 50 % af værdien af den Oprindelige Kontrakt.
7.1.1.
Ændring
Beskrivelse af kontraktændringer FynBus indgik d. 3. december 2017 kontrakt med Bergholt.dk A/S vedr. buskørsel Assens Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Assens Kommune udgjorde 12.800 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 22 busser. Herudover omfattede den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 1. august 2018 og frem til køreplanskift august 2024 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift i august 2026. Med denne bekendtgørelse offentliggør FynBus, at der er foretaget en ændring af den Oprindelige Kontrakt, således at den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune forlænges ekstraordinært med den eksisterende leverandør på uændrede vilkår dog med en mindre regulering i priser til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 8.664.233. FynBus har ved tillægskontrakt af 25. januar 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Assens Kommune. FynBus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784284-2023 og EUT¬S-nummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
Afsnitsidentifikator : CON-0001
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer : ORG-29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Holst Nicolaisen
E-mail : chn@fynbus.dk
Telefon : 63112220
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Bergholdt.dk A/S
Registreringsnummer : 34604630
Postadresse :  Børstenbindervej 5    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : lp@bergholdt.dk
Telefon : +45 62223747
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 801235cf-d35d-4c30-88d2-ce8c6bf2c160   - 01
Formulartype : Kontraktændring
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om kontraktændring
Bekendtgørelsessubtype 39
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   10:37:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   14:33:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 404548-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.063