23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

Udbud af buskørsel i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune.


FynBus

405775-2024 - Kontraktændring
Danmark – Offentlig vejtransport – Udbud af buskørsel i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune.
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om kontraktændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn FynBus
E-mail bbo@fynbus.dk
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af buskørsel i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Beskrivelse Den udbudte ydelse omfatter buskørslen i Kerteminde, Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune. FynBus indgik d. 17. marts 2017 kontrakt med Bergholdt.dk A/S vedr. buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune (den Oprindelige Kontrakt) - pakke 3. Den udbudte ydelse omfatter buskørslen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kontraktlængden er fra fra 1. august 2017 og frem til køreplanskift august 2023 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift i august 2025. Kørselsomfanget i pakke 3 udgjorde 25.031 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 39 busser, hvoraf at 2 er minibusser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførelse af kørslen. Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler
Identifikator for proceduren 2f3ddccb-0f52-405b-8020-8f4a349e0cf6
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
By   Faaborg-Midtfyn
Postnummer   DK-5750
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Udbud af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune - Pakke 3
Beskrivelse : Kørselsomfanget i pakke 3 (Faaborg-Midtfyn) er 25 031 afregningstimer fordelt på 39 busser, hvoraf at 2 er minibusser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel.
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på forlængelse i 2 x 1 år.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 8   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse uden udbud har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed uden gennemførelse af udbud, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK, og klagen skal sendes til både Klagenævnet for Udbud og til de(n) indklagede ordregiver(e) på samme tid. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, Danmark; E-­mail: klfu@naevneneshus.dk, Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren: Konkurrence­ og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, E-­mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk. FynBus har ved tillægskontrakt af 16. februar 2024 ændret den Oprindelige kontrakt om udførelse af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune. FynBus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784442-2023 og EUT­S­nummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren FynBus
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 1,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0003
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Bergholdt dk. a/s
Tilbud
Tilbud – Identifikator Kontrakt om udførsel af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Værdien af resultatet 1,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Kontrakt om udførsel af buskørsel i Faaborg-Midtfyn - Pakke 3
Titel Kontrakt om udførsel af buskørsel i Faaborg-Midtfyn - Pakke 3
Dato for indgåelse af kontrakten 17/03/2017
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0003
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Tilbud
Tilbud – Identifikator Kontrakt om udførsel af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Værdien af resultatet 1,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0003
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Bergholdt dk. a/s
Tilbud
Tilbud – Identifikator Pakke 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Værdien af resultatet 178 747 384,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Pakke 3
Titel Kontrakt om udførsel af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten 17/03/2017
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
7. Kontraktændring
7.1.
Kontraktændring
Identifikator for den tidligere kontraktstildelingsmeddelelse 210763-2017
Identifikator for den ændrede kontrakt CON-0001
Begrundelse for ændringen Behov for ændringer på grund af omstændigheder, som en omhyggelig køber ikke kunne forudse.
Beskrivelse FynBus er ansvarlig for at gennemføre udbud af busdrift for alle kommuner på Fyn. FynBus indgik kontrakt om udførelse af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune (den Oprindelige Kontrakt) d. 17. marts 2017. Kontakten blev (som det er fast praksis med buskontrakter) udbudt med en potentielt lang kontraktperiode på 8 år inkl. optioner svarende til minimumsafskrivningsperioden på busserne. Den Oprindelige Kontrakt udløber til køreplansskift august 2025 uden mulighed for yderligere forlængelser i medfør af kontrakten. FynBus offentliggjorde ultimo 2022 udbud om buskørsel i tre fynske kommuner, og FynBus modtog i den forbindelse i februar 2023 tilbud på busdrift udbudt i disse tre fynske kommuner. Priserne oversteg dog væsentligt kommunernes budget med op til 30 %. Prisstigningerne skyldes udviklingen i verdenssituationen med corona-krise, krigen i Ukraine, inflationen mm. FynBus var derfor nødsaget til på kommunernes vegne at annullere udbuddene uden udsigt til Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået klimasamarbejdsaftale af december 2020 om at være CO2- neutrale fra 2021. Markedet for emissionsfrie busser i form af el- eller brintbusser er pt i stor udvikling, og det forventes, at udbuddet af emissionsfrie busser vil være væsentligt større om bare få år. Endvidere kræver den ladeinfrastruktur, der er nødvendig for at kunne drifte nulemissionsbusser, en betydelig investering. Denne investering er blevet fordyret yderligere grundet stigende omkostninger de seneste år, hvorfor der er behov for at tage (endnu) flere økonomiske hensyn. FynBus forventer at kunne imødekomme den udfordring, hvis der sker en øget koordinering og planlægning på tværs af kommunale og regionale kontrakter, derved at FynBus i 2025 genudbyder i alt 8 kontrakter om emissionsfri buskørsel i forskellige kommuner (som alle politisk har forpligtiget sig til grøn omstilling) indenfor samme tidsmæssige periode som de regionale kontrakter om busdrift for at skabe synergi. Som det fremgår, er der således opstået et behov for ændring af den Oprindelige Kontrakt om buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune i form af en ekstraordinær forlængelse, som følge af omstændighederne omkring forhøjede priser på busdrift, som FynBus som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. FynBus har derfor forlænget den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at denne forlænges med den eksisterende leverandør, Bergholdt.dk A/S på uændrede vilkår frem til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel, så der i 2025 kan gennemføres et fælles udbud for de 8 kommuner sammen med regionen, hvor den mere fremskredne udvikling af de grønne busser sammen med de stordriftsfordele, der er forbundet med et stort fælles udbud, vil føre til priser, der kan rummes indenfor budgettet, imens Faaborg-Midtfyn Kommune understøtter den grønne omstilling generelt. Det er samlet FynBus' vurdering, at betingelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra C for at forlænge kontrakten ekstraordinært er opfyldt, herunder idet behovet for ændringen, jf. ovenfor er opstået som følge af omstændigheder, som FynBus ikke kunne forudse, da kontrakten blev indgået, og idet ændringen ikke vil ændre kontraktens overordnede karakter og genstand, da kontrakten om busdrift bliver videreført i en kortere periode på uændrede vilkår, og idet det er klart efter gennemførelse af førnævnte udbud at et udbud af en ny kontrakt ikke vil give bedre indkøbsresultater, og idet ændringens økonomiske værdi vil være langt under 50 % af værdien af den Oprindelige Kontrakt.
7.1.1.
Ændring
Beskrivelse af kontraktændringer FynBus indgik d. 17. marts 2017 kontrakt med Bergholdt.dk A/S vedr. buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Kerteminde Kommune udgjorde 25.031 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 39 busser, hvoraf at 2 er minibusser. Herudover omfattede den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 1. august 2017 og frem til køreplanskift august 2023 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift i august 2025. Med denne bekendtgørelse offentliggør FynBus at der foretaget en ændring af den Oprindelige Kontrakt, således at den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Faaborg-Midtfy Kommune forlænges ekstraordinært med den eksisterende leverandør på uændrede vilkår til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 41.482.486. FynBus har ved tillægskontrakt af 16. februar 2024 ændret den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune. FynBus har, forinden ændringen blev foretaget, offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (Bekendtgørelsesnummer: 00784442-2023 og EUTSnummer: 247/2023) af 22. december 2023 og afventet udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Afdeling : Valby
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35   Valby  
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : www.kfst.dk
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 4541715000
Internetadresse : www.kfst.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer :  29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bitten Bøgild
E-mail : bbo@fynbus.dk
Telefon : 4530902452
Internetadresse : www.fynbus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldeboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 4572405600
Internetadresse : www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Bergholdt dk. a/s
Registreringsnummer : 34604630
Postadresse : Børstenbindervej 5    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 4566113131
Internetadresse : www.bergholdt.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : da7adcf6-a54e-42a9-a780-c9277550864f   - 01
Formulartype : Kontraktændring
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om kontraktændring
Bekendtgørelsessubtype 39
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   15:49:49 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 405775-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.064