23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Billund Lufthavn A/S

Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn


Billund Lufthavn A/S

407254-2024 - Resultater
Danmark – Eldistribution – Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Billund Lufthavn A/S
E-mail nll@bll.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Lufthavnsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse Billund Lufthavn udbød koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfattede ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Identifikator for proceduren 9f2dc079-c523-49ac-9b76-7f93c3efaeac
Tidligere bekendtgørelse : 9d663c65-de7e-4f35-bf5e-be04e6cbb781-01
Intern identifikator 4025257
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling uden prækvalifikation. Tilbudsgiver afgav et indledende tilbud, hvorefter forhandlingsfasen blev gennemført. Ordregiver kunne under forhandlingsprocessen (både før og efter forhandlingerne) reducere antallet af tilbudsgivere til tre tilbudsgivere, baseret på indledende tilbud. Ordregiver reducerede ikke antallet af tilbudsgivere. Forhandlingerne blev gennemført i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle inviterede tilbudsgivere fik tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Ordregiver efterspugte ikke reviderede indledende tilbud efter forhandlingsrunden baseret på de indledende tilbud. Alle i forhandlingerne deltagende tilbudsgivere blev informeret herom med opfordring til at afgive endeligt tilbud. Ordregiver ydede ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag B.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Passagerterminalen 10    
By   Billund
Postnummer   7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 185 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger A) Den angivne værdi af kontrakten udgør et skøn over den forventede omsætning for kontraktens fulde løbetid, inklusive en eventuel forlængelse. B) I relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit om kontraktens varighed bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftsættelsestidspunktet af første ladepunkt. For så vidt angår Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ i Område D ’Lynladestationer’ gælder den ordinære løbetid dog fra idriftsættelse af denne lokalitet. Aftalens varighed er 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende op til fem år udgør aftalens forlængelsesperiode. Der gælder to selvstændige tidspunkter for ordinært ophør, jf. kontraktens afsnit 22, idet Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ har et senere idriftsættelsestidspunkt. Der henvises til kontraktens afsnit 22.1 vedrørende option på forlængelse. Varigheden på mere end fem år vurderes at være nødvendig, for at koncessionshaver kan tjene de foretagne investeringer i etablering og drift af Ladestanderne ind igen sammen med et afkast på den investerede kapital, idet etableringen af ladestanderne bl.a. omfatter større initiale investeringer.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/23/EU
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU).
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1080   - Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU) er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter (bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2022), der tillige indeholder supplerende bestemmelser.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn
Beskrivelse : Billund Lufthavn udbød koncessionskontrakt vedrørende etablering og drift af ladestandere på forskellige lokaliteter ved Billund Lufthavn. Ladestanderne skal etableres i relation til personaleparkering, Car Rental Center, offentligt parkeringsområde, lynladestationer og til brug for eget materiel. Operatøren skal etablere og efterfølgende drive og vedligeholde ladestanderne, herunder løbende udvide kapaciteten på de respektive områder i takt med stigende efterspørgsel i henhold til de i udbudsmaterialet anførte betingelser. Operatøren har det samlede ansvar for etableringen, herunder for nettilslutningen hos det relevante netdistributionsselskab. Der gælder forskellige ibrugtagningstidspunkter for de forskellige dele af ladeparken. Herunder, at dele af lynladestationen først skal etableres på et senere tidspunkt. Udbuddet omfattede ladestandere, der er offentligt tilgængelige samt ladestandere, der ikke er offentligt tilgængelige, jf. AFI-lovens bestemmelser herom. Operatøren skal betale en koncessionsafgift til ordregiver for den leverede strøm til eksterne, mens operatøren modtager betaling for strømleverancen til ordregivers eget materiel. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) forventes ændret i løbet af udbudsfasen med henblik på implementeringen af AFI-forordningen (forordning 2023/1804/EU af 13. september 2023, 32023R1804). Ny dansk lovgivning kan medføre behov for opdateringer af udbudsmaterialet, og ordregiver forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af udbudsmaterialet på baggrund heraf.
Intern identifikator : 4025257
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 65310000   Eldistribution
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31158000   Ladeaggregater, 31681500   Opladere, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 63712600   Optankning af køretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 15   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens varighed er op til 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens aftalen kan forlænges med op til 5 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 185 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 00042980-2024
Yderligere oplysninger : A) Den angivne værdi af kontrakten udgør et skøn over den forventede omsætning for kontraktens fulde løbetid, inklusive en eventuel forlængelse. B) I relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit om kontraktens varighed bemærkes, at den anførte varighed er fra idriftsættelsestidspunktet af første ladepunkt. For så vidt angår Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ i Område D ’Lynladestationer’ gælder den ordinære løbetid dog fra idriftsættelse af denne lokalitet. Aftalens varighed er 15 år. 10 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende op til fem år udgør aftalens forlængelsesperiode. Der gælder to selvstændige tidspunkter for ordinært ophør, jf. kontraktens afsnit 22, idet Lokalitet 10 ’Lynladestation Øst’ har et senere idriftsættelsestidspunkt. Der henvises til kontraktens afsnit 22.1 vedrørende option på forlængelse. Varigheden på mere end fem år vurderes at være nødvendig, for at koncessionshaver kan tjene de foretagne investeringer i etablering og drift af Ladestanderne ind igen sammen med et afkast på den investerede kapital, idet etableringen af ladestanderne bl.a. omfatter større initiale investeringer.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kapacitet
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Serviceniveau
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design
Beskrivelse : Der henvises til bilag A, afsnit 1.2.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Billund Lufthavn A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Billund Lufthavn A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Billund Lufthavn A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 185 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn NORLYS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn - NORLYS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 185 000 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen 177 575 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen 7 425 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen Den angivne værdi af kontrakten udgør et skøn over den forventede omsætning for kontraktens fulde løbetid, inklusive en eventuel forlængelse.
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn - NORLYS
Titel Etablering af ladestandere ved Billund Lufthavn.
Dato for indgåelse af kontrakten 18/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Billund Lufthavn A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Billund Lufthavn A/S
Registreringsnummer : 23343118
Postadresse : Passagerterminalen 10    
By : Billund
Postnummer : 7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Lundegaard Larsen
E-mail : nll@bll.dk
Telefon : +45 76505050
Internetadresse : https://www.bll.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NORLYS
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 25118359
Postadresse : Over Bækken 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 26718738
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 703b6ce5-8b8a-4872-a77e-511907b8f7d2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 32
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/07/2024   10:24:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/07/2024   10:30:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 407254-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.063