23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 196-402901
Offentliggjort
12.10.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Udbud af rammeaftale vedr. specialkørsel i Aarhus Kommune - sekundær leverandør

(09.01.2018)
Handicap Befordring A/S
Korskildelund 2
2670 Greve

Opdateringer

Rettelse
(11.11.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-11-2017
Time: 10:00
Læses:
Dato: 13-11-2017
Time: 10:00

Udbud af rammeaftale vedr. specialkørsel i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Julius Præstgaard Sørensen
Telefon: +45 51612644
E-mail: jeps@rambolll.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/278774

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195542&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195542&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. specialkørsel i Aarhus Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler udarbejdelsen af en rammeaftale vedr. specialkørsel i Aarhus Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner og lokalcentre i Aarhus Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster.

Den udbudte kørsel omfatter følgende ydelser:

Langagerskolen:

— Kørsel med specialklasseelever, elever til høre-/taleundervisning, børn i kørestole mv., efter folkeskolelovens § 26

— Specialskoler: Langager, jf. folkeskolelovens § 26 og SEL § 36

— Merudgiftsydelser efter servicelovens § 41.

Lokalcenterkørsel:

— Lokalcenterkørsel, jf. servicelovens § 79. Kørsel til visi-teret aflastning og aktivitet. Kørsel til visiteret træning efter serviceloven.

Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med 2 leverandører i en kaskademodel, hvorved der er indgået parallelle aftaler med 2 leverandører. Tildeling på rammeaftalen sker som direkte tildeling i henhold til en kaskademodel, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler udarbejdelsen af en rammeaftale vedr. specialkørsel i Aarhus Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner og lokalcentre i Aarhus Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster.

Den udbudte kørsel omfatter følgende ydelser:

Langagerskolen:

— Kørsel med specialklasseelever, elever til høre-/taleundervisning, børn i kørestole mv., efter folkeskolelovens § 26

— Specialskoler: Langager, jf. folkeskolelovens § 26 og SEL § 36

— Merudgiftsydelser efter servicelovens § 41.

Lokalcenterkørsel:

— Lokalcenterkørsel, jf. servicelovens § 79. Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet. Kørsel til visiteret træning efter serviceloven.

Kørslen omfatter følgende lokalcenterområder:

— Område Christiansbjerg

— Område Marselisborg

— Område Midt

— Område Nord

— Område Syd

— Område Vest

— Område Viby-Højbjerg

— Område Hasle-Åbyhøj.

Kørselsplanlægningen foretages af Aarhus Kommune, hvorefter den pågældende kørsel meddeles leverandøren, som herefter udfører denne.

Kørslen foretages primært i type 5 vogne, som er vogne med plads til 9 passagerer foruden chaufføren, mens solokørsel efter omstændighederne kan foretages i type 2 vogne, som er vogne med plads til fire personer (ekskl. chauffør).

På grund af hensynet til de omfattede borgere er det yderst vigtigt for Aarhus Kommune, at kørslen på hver enkelt kørselspakke udføres af den samme chauffør hver dag.

Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med 2 leverandører i en kaskademodel, hvorved der er indgået parallelle aftaler med 2 leverandører. Tildeling på rammeaftalen sker som direkte tildeling i henhold til en kaskademodel som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 5.

Aarhus Kommunes konkrete ordre tildeles via direkte tildeling til den Leverandør (benævnt »primær Leverandør«), der bedst opfyldte tildelingskriteriet, og som dermed prioriteres som nr. 1. Hvis denne leverandør ikke kan levere den konkrete ordre, tildeles ordren den næstbedste leverandør, der prioriteres som nr. 2 (benævnt »sekundær Leverandør«). Rammeaftalens pkt. 16.6 regulerer desuden overgang til den sekundære leverandør hvis nærmere bestemte forhold gør sig gældende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge rammeaftalen i op til 4 år med 6 måneder af gangen på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aarhus Kommune kan forlænge rammeaftalen i op til 4 år med 6 måneder af gangen på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ydelserne er ikke opdelt i delaftaler ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud og aftaleadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et »fælleseuropæisk udbudsdokument« (også kaldet ESPD), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

A. Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

B. Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

C. Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 148. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgiver (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

— Har gyldig bustilladelse eller taxabevilling eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af rammeaftale.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver vedlægger dokumentation for at tilbudsgiver har 40 gyldige tilladelser eller dokumentation for, at tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse til 40 vogne i tilfælde af tildeling af rammeaftale.

Såfremt tilbud afgives af et konsortium, angives bustilladelser/taxabevillinger som efterspurgt i udbudsbetingelsernes afsnit 11.1 for den pågældende enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, angives bustilladelser/taxabevillinger som efterspurgt i udbudsbetingelsernes afsnit 11.1 for den pågældende enhed.

Der vil ved vurderingen af formåen ske en matematisk beregning og sammenlægning af deltagernes formåen med henblik på at beregne om antallet af tilladelser samlet set lever op til mindstekravet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, der har den rette finansielle og økonomiske formåen.

Forhåndstilsagn og garantistillelse

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal tilbudsgiver vedlægge en erklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10 000 DKK pr. vogn.

Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 5.

Såfremt tilbud afgives af et konsortium, angives forhåndstilsagn og garantistillelse som efterspurgt i udbudsbetingelsernes afsnit 11.2 for den pågældende enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, angives forhåndstilsagn og garantistillelse som efterspurgt i afsnit 11.2 for den pågældende enhed.

Der vil ved vurderingen af den finansielle/økonomiske formåen ske en matematisk beregning og sammenlægning af deltagernes økonomiske og finansielle formåen med henblik på at beregne om forhåndstilsagnene om garantistillelse samlet set lever op til mindstekravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver vedlægger en erklæring fra tilbudsgiverens pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stille en garanti på i alt 400 000 DKK (svarende til 40 vogne af 10 000 DKK).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheder, skal den/de pågældende enheder udføre den del af rammeaftalen, som enhedens kapacitet relaterer sig til.

Det vil være et aftalemæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører overholder den i rammeaftalen angivne arbejdsklausul.

Der fremgår i rammeaftalen et særligt vilkår vedr. uddannelsesklausul.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/02/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/11/2017
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt ved ophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et offentligt udbud. Tilbud skal uploades via EU-Supply. Tilbud kan ikke afgives på anden måde.

En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Til punkt III.1: Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen skal ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælleseuropæiske udbudsdokument vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, samt vedrørende kriterierne for udvælgelse. Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Tilsvarende kan ordregiver anmode tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Følgende dokumentation vil blive krævet for opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 og Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2:

For danske virksomheder:

— Serviceattest

— Såfremt der er udenlandske medlemmer af bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd i virksomheden, skal der — som supplement til serviceattesten — indhentes en straffeattest for de pågældende personer, medmindre serviceattesten er bestilt fra og med den 30.1.2017.

For udenlandske virksomheder:

— Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

— Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

Følgende dokumentation vil blive krævet i forhold til konsortier, såfremt det er relevant:

— Erklæring om konsortiedannelse. Der er i udbudsmaterialet vedlagt erklæring, der kan anvendes som dokumentation.

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver afgiver groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2017

Send til en kollega

0.107