23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 035-075771
Offentliggjort
20.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Levering af 3 brændselscellebusser (brint) med tilhørende service- og vedligeholdelsesaftale

(18.02.2019)
Van Hool NV
Bernard Van Hoolstraat 58
2500 Konigshooikt (Lier)

Levering af 3 brændselscellebusser (brint) med tilhørende service- og vedligeholdelsesaftale


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Jens Mogensen
E-mail: j.mogensen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Jens Mogensen
E-mail: j.mogensen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ofijpjopiu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af 3 brændselscellebusser (brint) med tilhørende service- og vedligeholdelsesaftale

Sagsnr.: 2017-006242
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af tre brændselscellebusser (brint) til Region Nordjylland (2 stk.) og til Aalborg Kommune (1 stk.) med tilhørende vedligeholdelsesaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50113200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Busserne skal leveres, serviceres og vedligeholdes i Region Nordjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af tre brændselscellebusser (brint) til personbefordring i Region Nordjylland og Aalborg Kommune. De tre busser indkøbes til brug for en forsøgsordning finansieret via bl.a. EU Kommissionens FCH JU (Joint Undertaking) midler. Udover levering indgås en tre et halvt årig service- og vedligeholdelsesaftale. Udbuddet gennemføres som fællesudbud. Der indgås separate, men identiske kontrakter for hver ordregiver med én og samme leverandør. Se nærmere udbudsbetingelsernes punkt 1.2, 7.2 og bilag A, Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved begrænsning af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægges der vægt på bedst mulige erfaringer med levering af busser med brændselsceller (brint) inden for de seneste tre år, herunder erfaring med service af busserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der udbydes optioner på forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, således at den samlede driftsperiode inklusive service og vedligeholdelse kan udvides til i alt 6 ½ år regnet fra Overtagelsesdagen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: FCH JU projekt nr. 633174. Akronym: 3EMOTION
II.2.14) Yderligere oplysninger

A.

Ad punkt 1.3) Al kommunikation, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, skal ske via iBinder.

B.

Ad pkt. II.2.7) Kontraktens varighed er angivet fra tidspunktet for levering (Dispositionsdag).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og,

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Vurderingen af den økonomiske og finansielle formåen for et konsortium eller for en hovedleverandør med støttende enhed(er) vil ske på basis af dels de enkelte deltageres forhold, dels af konsortiets eller hovedleverandørens den støttende enheds samlede økonomiske og finansielle formåen i sin helhed.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed denne baserer sig på skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nettoomsætningen for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår skal være på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal angive følgende:

1. Fremlæggelse af liste over de betydeligste tilsvarende leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år. Tilsvarende referencer skal forstås som tilsvarende leverancer af brændselscellebusser (brint) med tilhørende service, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af en beskrivelse af de leverede busser, køber, kontraktform, kontraktsum samt leveringstidspunkt. Endnu ikke leverede busser tæller ikke med som referencer.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet "Beskrivelse" skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende vareindkøb og tjenesteydelser.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af kontrakten, SKAL de pågældende dele af kontrakten udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sin ansøgning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Vær opmærksom på, at det vil blive krævet, at den enhed, som stiller sine referencer til rådighed, faktisk udfører disse ydelser ved kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal dokumentere erfaring med levering af busser med brændselsceller (brint) inden for de seneste tre år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen og forhandlingerne først skal anmode om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.1) angivne betingelser for deltagelse og skal indeholde de oplysninger, erklæringer m.v., der efterspørges i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3). Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD via eESPD (xml-fil). Se nærmere udbudsmaterialets dokument 01 - Vejledning til afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Fristen i punkt IV.2.2) er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af indledende tilbud er fastsat i udbudsmaterialet.

Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation.

Anmodning om prækvalifikation skal uploades i iBinder - link fremgår af punkt I.3). Anmodning kan ikke afgives andetsteds.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2018

Send til en kollega

0.106