23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 041-089751
Offentliggjort
28.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Kontrakt om overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen 2018-19

(04.07.2018)
Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Opdateringer

Annullering
(25.04.2018)

Ordregiver aflyser udbuddet da der ikke blev modtaget nogle antagelige tilbud. Ordregier vil offentliggøre et nyt udbud hurtigst muligt efter hasteproceduren af hensyn til overholdelse af tidsplanen for gennemførelsen af overvågningstogterne inden for kontraktperioden.

Overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018-19


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Haraldsgade 53
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen-Leerbeck
Telefon: +45 72542000
E-mail: heknu@mst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://mst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018-19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60651100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

For fremadrettet at sikre en tilstrækkelig areal- og tidsmæssig dækkende overvågning af klorofyl og vandkemi i Nordsøen og for at kunne kombinere den traditionelle overvågning med data fra satellitfotos og Ferrybox ønsker Miljøstyrelsen en øget overvågning i Nordsøen i 2018/2019. Derfor har Miljøstyrelsen behov for at leje et skib til 10 togter med 16 stationer i Nordsøen fordelt fra maj 2018 til forventet januar 2019. Som option ønskes desuden pris på vejrligsdag, samt evt. leje af prøvetagningsudstyr og prøvetagningsmandsskab.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60651300
60651100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Nordsøen.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For fremadrettet at sikre en tilstrækkelig areal- og tidsmæssig dækkende overvågning af klorofyl og vandkemi i Nordsøen og for at kunne kombinere den traditionelle overvågning med data fra satellitfotos og Ferrybox ønsker Miljøstyrelsen en øget overvågning i Nordsøen i 2018/2019. Derfor har Miljøstyrelsen behov for at leje et skib til 10 togter med 16 stationer i Nordsøen fordelt fra maj 2018 til forventet januar 2019. Som option ønskes desuden pris på vejrligsdag, samt evt. leje af prøvetagningsudstyr og prøvetagningsmandsskab.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 4 måneder hvis der er behov for hel eller delvis udsættelse af opgaven pga. vejrlig m.m.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option ønskes desuden pris på vejrligsdag, samt evt. leje af prøvetagningsudstyr og prøvetagningsmandsskab.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene er angivet i det til udbudsmaterialet vedhæftede tjenesteydelseskontraktudkast.

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Leverandøren skal opretholde de for kontrakten relevante erhvervsansvarsforsikringer.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2018
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmark.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være offentlig adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Vedr. punkt II.1.6) Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter da ordregiver vurderer, at kontraktens ydelser og sammenhæng alene er egnet til at blive udført af en og samme leverandør (eller konsortium/sammenslutning af deltagere);

2) Ordregivers ESPD der vedhæftes udbudsmaterialet skal udfyldes af for hver økonomisk aktør, der deltager. Hvis tilbudsgiver deltager i et konsortium skal hver økonomisk aktør udfylde ordregivers ESPD, ligeledes skal tilbudsgivers underleverandører udfylde ordregivers ESPD;

3) Vedr. punkt III.1.1) Som bevis for, at tilbudsgiver/den økonomiske aktør ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 stk. 1 eller 3 samt § 137 stk.1, nr. 2 kan der forud for tildeling af kontrakten fremlægges 1) et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokumentudstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1. 2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135 stk. 3 og § 137stk. 1,nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, der udstedes af Erhvervsministeriet. Udsteder det pågældende land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love iht. udbudslovens § 153 skt. 2;

4) Vedr. punkt III.1.2) og III.1.3) Betingelserne for udvælgelse/deltagelse (juridisk, finansiel og tekniskformåen) fremgår af udbudsbetingelserne, jf. afsnit 5.3..2. Tilbudsgiver/den økonomiske aktør kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør). Virksomheden skal godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlæggeerklæring eller anden dokumentation for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Skabelon for støtteerklæringen hentes på http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/

5) Ordregivers krav til fremsendelsen af tilbuddet, antal eksemplarer, mærkning mm. fremgår af udbudsbetingelserne, jf. afsnit 5.4;

6) Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede deltagere vil blive offentliggjort på: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/. Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 12
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
3500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2018

Send til en kollega

0.093