23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 043-094242
Offentliggjort
02.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vindere

Delkontrakt 2 - sproggrupper, idrætskørsel, svømmekørsel og udflytterbaser

(12.06.2018)
De Blå Busser
Esbjerg

Delkontrakt 1 - kørselsbehov, særlige foranstaltninger og modtagerklasser

(12.06.2018)
Esbjerg Taxa Busser A/S
Esbjerg

Delkontrakt 2 - sproggrupper, idrætskørsel, svømmekørsel og udflytterbaser

(12.06.2018)
Esbjerg Taxa Busser A/S
Esbjerg

Delkontrakt 1 - kørselsbehov, særlige foranstaltninger og modtagerklasser

(12.06.2018)
De Blå Busser
Esbjerg

Udbud på skolekørsel og anden rutekørsel for Børn & Kultur


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
Telefon: +45 76161448
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81270489.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81270489.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81270489.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81270489.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på skolekørsel og anden rutekørsel for Børn & Kultur

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel til Børn & Kultur til alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune (herefter benævnt ordregiver). Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.

Kontrakten vil være obligatorisk og dermed bindende for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur hos ordregiver.

Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:

— -Delkontrakt 1: Børn med kørselsbehov, børn med særlige foranstaltninger samt børn til modtagerklasser,

— -Delkontrakt 2: Børn til sproggrupper, idrætskørsel, svømmekørsel samt kørsel til udflytterbaser under Dagtilbud.

Kontrakten vil blive indgået som en seksårig kontrakt med start d. 1. august 2018.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1 - kørselsbehov, særlige foranstaltninger og modtagerklasser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra undervisning. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.

Delkontrakten omfatter:

— -Børn med kørselsbehov,

— -Børn til særlige foranstaltninger/specialklasser,

— -Børn til modtagerklasser.

Der skal ske samkørsel i det omfang, det kan lade sig gøre. Det er således ordregivers opgave at planlægge og koordinere kørslen på den mest hensigtsmæssige måde.

Kørslen vil som altovervejende hovedregel foregå til kl. 08:00 om morgenen og hjem igen kl. 14:00 og 15:00. Der er dog enkelte solokørsler, der skal foregå mellem disse tidspunkter.

Det samlede forbrug af kørsel omfattet af delkontrakten forventes på årsbasis at udgøre cirka 8 000 000,00 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2 - sproggrupper, idrætskørsel, svømmekørsel og udflytterbaser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Under delkontrakt 2 er kørsel af skolebørn og daginstitutioner, der i høj grad sker efter at delkontrakt 1’s kørsel er foretaget, dvs. tidligst fra kl. 08:00. På samme vis forventes kørslen at være afsluttet kl. 15:00.

Dagtilbud har i perioder kørsel til udflytterbaser, enten som en fast del af dagtilbuddet, eller hvor der eksempelvis sker renovering og ombygning af en institution. Der er som udgangspunkt behov for mellem en og tre busser dagligt til kørsel for Dagtilbud, men det kan variere.

Kontrakten omfatter således:

— -Børn til sproggrupper,

— -Idrætskørsel,

— -Svømmekørsel,

— -Børn til udflytterbaser.

Det samlede forbrug af kørsel omfattet af udbuddet forventes på årsbasis at udgøre cirka 1 100 000,00 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 232-483775
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.087