23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096361
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Vindere

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Jens Kolls Turist
Enebærhaven 43
2620 Albertslund

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Vikingbus A/S
Amager Strandvej 16
2300 København S

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Lyngby Turistfart A/S
Islevdalvej 110
2610 Rødovre

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Københavns Bustrafik APS
Bådehavnsgade 38
2450 København Sv

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Anchersen ApS
Jernholmen 20 - 22
2650 Hvidovre

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Gadstrup Bustrafik A/S
Ramsøvejen 34 B
4621 Gadstrup

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Dyssells Busser ApS
Paul Bergsøesvej 17
2600 Glostrup

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
VeddeBus A/S
Bådehavnsgade 38
2450 København

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Brønnums A/S
Kærhøjgaardsvej 46
3540 Lynge

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Jyttes Bus v/Maj-Brit Norlin
Gammel Roskildevej 11
3650 Ølstykke

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Dania Turist A/S
Bådehavnsgade 38
2450 København SV

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
DitoBus Excursions A/S
K.P. Danøsvej 2
4300 Holbæk

Udflytterkørsel, rammekontrakter

(15.09.2018)
Damm Tours
Thorkildgårdsvej 5
3670 Veksø

Udflytterkørsel, rammekontrakter


Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenløvesgade 15
København V
1502
Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: zh7y@buf.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81663907.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81663907.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81663907.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81663907.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udflytterkørsel, rammekontrakter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder hermed rammeaftaler for udflytterkørsel af børnehavebørn i offentligt EU-udbud.

Kørslen omfatter kørsel med børn i alderen 2 år og 10 måneder op til 6 år. Kørslen omfatter kørsel på hverdage tur/retur fra børnehavernes opsamlingssted til udflyttersted, som er beliggende enten i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Der vil være behov for kørsel ca. 220 dage om året.

Rammeaftalen skal kunne dække ca. 90 ruter, som vil blive udbudt af ca. 8 - 10 omgange. Første mini udbud igangsættes, når der er indgået aftale med 10 – 14 leverandører på rammeaftalen. Enkelte ruter består af kørsel til og fra to eller flere institutioner.

De valgte leverandører vil være på rammeaftalen så længe, de kan leve op til de krav, der er stillet om materiel, personale, samarbejde etc. Miniudbud vil blive gennemført blandt de leverandører, der er på rammeaftalen, og der vil der blive indgået aftale med én leverandør pr. rute.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes hermed rammekontrakter på udflytterkørsel i offentligt udbud. De ca 90 konkrete ruter vil blive tildelt efter en efterfølgende elektronisk auktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/05/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlængelse med 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal have tilladelse til erhvervsbefordring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018

Send til en kollega

0.159