23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-151117
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Vindere

Greve Kommune - Udbud af visiteret Kørsel

(14.07.2018)
taxivognmand Per Saabye
Plantagevej 16
2680 Solrød

Greve Kommune - Udbud af visiteret Kørsel (1)


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208762&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208762&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Greve Kommune - Udbud af visiteret Kørsel (1)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den visiterede kørsel i Greve Kommune udbydes som en samlet opgave, idet vi forventer at kørselsomkostningerne vil blive reduceret i kraft af en central planlægning, administration og drift hos en leverandør, at ruteplanlægning kan optimeres da leverandøren har totaloverblikket over kommunens kørselsopgaver, at borgerne vil opleve en øget tryghed og højre serviceniveau i kraft af færre forskellige kontaktpunkter hos leverandøren og at kørselsbestilling forenkles for kommunens institutioner ved et kontaktpunkt. Greve Kommunes serviceniveau på kørselsområdet indebærer en maksimal køretid på 30 minutter for indenbys kørsel og 60 minutter for udenbys kørsel. Dog må kørsel til dagcenter og daghjem være en maksimal køretid på 60 minutter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den visiterede kørsel i Greve Kommune udbydes som en samlet opgave, idet vi forventer at kørselsomkostningerne vil blive reduceret i kraft af en central planlægning, administration og drift hos en leverandør, at ruteplanlægning kan optimeres da leverandøren har totaloverblikket over kommunens kørselsopgaver, at borgerne vil opleve en øget tryghed og højre serviceniveau i kraft af færre forskellige kontaktpunkter hos leverandøren og at kørselsbestilling forenkles for kommunens institutioner ved et kontaktpunkt. Greve Kommunes serviceniveau på kørselsområdet indebærer en maksimal køretid på 30 minutter for indenbys kørsel og 60 minutter for udenbys kørsel. Dog må kørsel til dagcenter og daghjem være en maksimal køretid på 60 minutter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningskoncept / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. ESPD'et punkt IV.A.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Erhvervsansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 10 000 000 DKK for person og tingskade.

Lovpligtig motor- og ansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 10 000 000 DKK for person og tingskade.

Jævnfør ESPD'et punkt IV.B for samtlige af disse udvælgelseskriterier.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Erhvervsansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 10 000 000 DKK for person og tingskade.

Lovpligtig motor- og ansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 10 000 000 DKK for person og tingskade.

Jf. ESPD'et punkt IV.B for samtlige af disse udvælgelseskriterier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år.

Referencer fra forskellige ordregivere med oplysning om Tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste 3 år. jf. ESPD'et pkt. IV.C 1.b.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Generelle sociale og etiske hensyn iht. til alle de nævnte konventioner i kontraktmaterialet.

Endvidere er det leverandørens ansvar, at de medarbejdere, der løser opgaver i Greve Kommune i henhold til leveringsaftaler under Rammeaftalen ikke har forhold i deres straffe- eller børneattest, der gør dem uegnet til at udføre de bestilte ydelser på betryggende og ansvarlig vis.

Leverandøren skal ligeledes sikre, at arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder overholdes.

Leverandøren skal endvidere tilse at punktet vedr. beskæftigelsesindsats opfyldes bedst muligt.

Uddybende beskrivelse m.m. fremgår af udbuddets kontraktmateriale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35391000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

EU-udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i Håndhævelseslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i Klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.105