23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 072-159686
Offentliggjort
13.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Opdateringer

Annullering
(08.08.2018)

Annullering
(08.08.2018)

Udbud af specialkørsel, læge-, speciallæge- samt genoptræningskørsel


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
Telefon: +45 76161448
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83935403.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83935403.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83935403.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83935403.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af specialkørsel, læge-, speciallæge- samt genoptræningskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af specialkørsel, læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

— - Delaftale 1: Specialkørsel.

Forventet omsætning: 12 000 000 DKK årligt.

Antal kørte km. i 2017: 800 000 km.

Kontraktstart: 1.8.2018.

— - Delaftale 2: læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel.

Forventet omsætning: 2 000 000 DKK årligt.

Antal kørte km. i 2017: 160 000 km.

Kontraktstart: 1.9.2018.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Hvis der afgives tilbud på begge, kan tilbudsgiver vælge at tilbyde en kombinationsrabat, hvis denne kan se optimeringsmuligheder ved at have al den pågældende kørsel.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 4 år. Rammeaftalen kan forlænges ikke forlænges, men kan af ordregiver opsiges efter 3 år med et varsel på 6 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - specialkørsel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver er ifølge folkeskolelovens § 26, stk. 3 og 4 forpligtet til at befordre elever til og fra specialundervisning. Ordregiver er forpligtet til at varetage befordring af voksne borgere til og fra tilbud efter Servicelovens § 103 og 104, samt forpligtet til at varetage befordring af børn til og fra særlige dagtilbud efter Servicelovens § 32 samt specialundervisningstilbud jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 2, specialundervisningstilbud jf. Lov om Specialundervisning for Voksne § 5, og jf. Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 10, tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103 og 104 og særlige dagtilbud jf. Lov om Social Service § 32.

Udbuddet omfatter befordring af borgere i alderen fra 0 år og opefter, som ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler. Borgerne har en betydelig varig nedsat funktionsevne og kan have følgehandicap som f.eks. lammelser, epilepsi, blindhed, autisme og døvhed. Desuden har flere borgere en impulsstyret og udadreagerende adfærd. Befordringen stiller store krav til tilbudsgiver, og ikke mindst til samarbejdet mellem tilbudsgiver og ordregiver.

Ordregiver udbyder befordring af borgere fra dennes bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole og lign. ved ordregiver i en 4-årig periode. Kørslen omfatter desuden kørsel til aktiviteter andre steder end på dagtilbuddene/skolen f.eks. kørsel til svømning, fysioterapi, fritidsordning og praktikker arrangeret af undervisningsstedet. Der er tale om rutekørsel.

Der skal påregnes kørsel alle årets hverdage, men kun såfremt der er borgere som skal befordres. Den daglige kørsel er mindre i skoleferierne og i dagtilbuddenes jule- og sommerferie. Kørslen kan evt. helt bortfalde i ferieperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - læge-, speciallæge- og genoptræningskørsel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Læge- og speciallægekørsel, delaftale 2a.

Esbjerg Kommune yder kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge, når borgeren ikke kan transportere sig selv – pga. dårligt helbred, jf. Sundhedslovens § 170.

Kørslen foregår som hovedregel i tidsrummet 8:00-16:00 på hverdage hele året, men andre tidspunkter kan i få tilfælde forekomme.

Kørslen skal afvikles med stor hensyntagen til passagerernes sikkerhed, tryghed og velbefindende.

Det samlede forbrug af kørsel omfattet af udbuddet forventes på årsbasis at udgøre cirka 1 300 000 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Genoptræningskørsel, delaftale 2b.

Esbjerg Kommune befordrer borgere til genoptræning jf. Sundhedslovens § 140.

Opgaven består i transport af patienter til:

— - Genoptræning fra hjemadresse til Sundhedscenter Esbjerg, Gl. Vardevej 68 og retur. Der er ca. 1 350 kørsler pr. år, det kan dog variere,

— - Genoptræning ved områdecenter Højvang, fra hjemadresse til Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg. Der er ca. 1 350 kørsler pr. år, det kan dog variere,

— - Genoptræning i Ribe, fra hjemadresse til Ribe Sundhedscenter, Tangevej 6 og retur. Der er ca. 315 kørsler pr. år, det kan dog variere,

— -Genoptræning i Bramming, fra hjemadresse til Bramming Kultur og fritidscenter, Idræts Allé 10 og retur. Der er ca. 90 kørsler pr. år. Antallet kan variere,

— - Genoptræning for ældre borgere fra hjemadresse til nærmeste ældrecenter. Der er ca. 520 kørsler pr. år. Antallet kan variere,

— - Specialiseret genoptræning fra hjemadresse til SVS, Finsensgade 35 og retur. Der er ca. 500 kørsler pr. år. Antallet kan variere. Få kørsler kan forekomme hvor destinationen er et sygehus udenfor kommunen ex. OUH.

Antal kørsler er baseret på tal fra 2 repræsentative uger i 2017.

Det samlede forbrug udgjorde i 2017 cirka 800 000 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2018

Send til en kollega

0.098